Subsidie aanvragen? Subsidies & financiering | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidie- en financieringswijzer

Onze Subsidie- en financieringswijzer helpt u financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden.
Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht met regelingen op maat.

Lees meer over onze Subsidie- en financieringswijzer

Verruiming en aanpassing van de BKMB-regeling, als onderdeel van pakket maatregelen vanwege het coronavirus. De BMKB is een borgstelling voor mkb inclusief starters, om een lening te verkrijgen voor investeringen. Ook voor investeerders die het mkb willen ondersteunen.

Open

Subsidie voor Nederlandse mkb-ondernemers die, vanwege Brexit, advies willen over alternatieve markten. Niet voor BES-eilanden, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Open

Subsidie voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers, voor de aanschaf een (hybride) warmtepomp, zonneboiler en of een aansluiting op het warmtenet. Voor bedrijven is er tot en met 31 december 2023 ook subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Open

Tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) voor bedrijven, als onderdeel van een pakket maatregelen vanwege het coronavirus. Informatie voor het tweede kwartaal van 2021.

Gesloten

Fiscale innovatieregeling voor bedrijven (incl. starters en zelfstandigen) die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren en hun kosten voor Research & Development (R&D) willen verlagen.

Open

Subsidie voor particulieren die een nieuwe of gebruikte volledig elektrische personenauto in de kleinere of compacte middenklasse kopen of leasen.

Open

Subsidie voor ondernemers met een energie-innovatie die kansen biedt op een hoge omzet, werkgelegenheid in Nederland en verkoop in het buitenland.

Open

Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

Open

Borgstelling voor een overbruggingskrediet voor agrarische ondernemers, als onderdeel van pakket maatregelen in verband met corona.

Open

Subsidie voor ondernemers die een nieuwe volledig elektrische bedrijfsauto kopen of financial leasen.

Open

Nadeelcompensatie voor pelsdierhouders die schade lijden als een direct gevolg van het vervroegd verbod op de pelsdierhouderij.

Gesloten

Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie om in te zetten voor onderzoek en ontwikkeling of innovatieactiviteiten. Er zijn verschillende voorwaarden aan verbonden.

Tijdelijk gesloten

Oproep voor ondernemers om met behulp van onder andere satellietdata een bijdrage te leveren aan het identificeren, vastleggen en monitoren van kleine landschapselementen.

Gesloten

Subsidie voor scheepswerven om duurzame ontwikkeling van innovatieve scheepsbouw te stimuleren.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen.

Open

Subsidie voor ondernemers om een innovatiepilot of haalbaarheidsstudie voor Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) uit te voeren.

Tijdelijk gesloten

Betaling voor landbouwers die bijdragen aan de bescherming van milieu en natuur.

Gesloten

Financiering voor kennisinstellingen en ondernemers die internationaal samenwerken aan onderzoek en innovatie voor verbetering van gezondheid en zorg.

 

 
Gesloten

Europees programma voor onderzoekers, ondernemers en kleine bedrijven met een baanbrekende technologie die de ambitie en potentie hebben om internationaal op te schalen.

Open

Opslag voor speciale kosten voor ondernemers in de land- en tuinbouw die Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvangen in de eerste 3 kwartalen van 2021.

Open

Subsidie voor de kosten voor de certificering voor erkende kwaliteitsregeling voor de productie van kalfsvlees.

Gesloten

Subsidie voor organisaties die voorlichting geven over de kwaliteit en voedselveiligheid van producten uit de Europese Unie.

Open

Subsidie voor Nederlandse en Zwitserse bedrijven, kennisinstellingen en publieke organisaties die willen innoveren op het gebied van gezondheid en zorg van kinderen.

Open

Subsidie voor ondernemers, onderzoekers en overheden om internationaal samen te werken in duurzame projecten.

Tijdelijk gesloten

Bedrijven en consortia die bezig zijn of gaan met innovatieve koolstofarme technologieën kunnen financiering aanvragen via het Innovation Fund. Het Innovation Fund is een financieringsprogramma van de Europese Commissie en loopt naar verwachting van 2020 tot en met 2030.

Open

Subsidie voor agrarische hogescholen die praktijkgericht onderzoek doen. Met dit onderzoek moeten ze nieuwe kennis ontwikkelen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving.

Gesloten

Subsidie die financiële ondersteuning biedt aan ondernemers die een (nieuwe) medewerker willen omscholen naar een kansrijk beroep in de techniek of ICT.

Open

Oproep voor bedrijven/ondernemers voor het indienen van voorstellen om grote sportevenementen op volle capaciteit en veilig te kunnen organiseren voor publiek.

Gesloten

Subsidie voor groente- en fruitleveranciers om schoolkinderen aan te moedigen om gezonder te eten.

Tijdelijk gesloten

Stimuleringsregeling voor bewonersinitiatieven van burgers en sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement (wonen, ondersteuning en eventueel zorg) willen realiseren.

Open

Competitie van de overheid voor startende en gevestigde bedrijven om een maatschappelijk probleem te helpen oplossen. SBIR werkt in fasen, waarbij per fase telkens de ondernemingen met de beste plannen doorgaan.

Open

Specifieke uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

Open

Toeslag voor privaat-publieke samenwerkingsverbanden die met onderzoek en ontwikkeling bezig zijn. Als er een flinke private cash bijdrage wordt verwacht, levert dit toeslag op voor het TKI. De toeslag moet weer in het project terugkomen.

Open

Heffingsvermindering die fiscaal voordeel biedt aan woningcorporaties bij de nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Gesloten

Financiering van (mkb-)ondernemers voor de ontwikkeling van innovatieve producten, productieprocessen of diensten.

Tijdelijk gesloten

Premie voor landbouwers voor het laten grazen van schapen en vrouwelijke vleesrunderen op niet-subsidiabele landbouwgrond.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die duurzame energie onderzoeken of ontwikkelen in de gebouwde omgeving.

Gesloten

Financiële tegemoetkoming voor landbouwers. De tegemoetkoming is voor de premiekosten van brede weersverzekeringen.

Gesloten

Financiering voor internationale samenwerkingsverbanden die met hun baanbrekende innovatieve projecten de basis leggen voor toekomstige technologieën.

 

Gesloten

SBIR oproepen voor ondernemers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die ons land veiliger, slimmer en digitaal zelfstandig maken, met toepassing van Automated Vulnerability Research of Cryptocommunicatie. 

Gesloten

Subsidie voor landbouwers die met pilots verschillende manieren van duurzame landbouw willen onderzoeken.

Gesloten

Groenbanken en groenfondsen kunnen voor hun klanten een groenverklaring aanvragen. Met de groenverklaring geldt een belastingvoordeel bij groen beleggen of sparen. Een lager rentetarief geldt als uw klant investeert in een groenproject.

Open

Subsidie voor gemengde VvE’s en verhuurders die bestaande huurwoning(en) aardgasvrij willen maken door een aansluiting op een warmtenet.

Open

Voucher voor mkb om een vraag over innovatie te laten beantwoorden door een kennisinstelling. De waarde is maximaal 50% van de rekening. De kennisvoucher is een MIT-subsidieinstrument.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor agrariërs die een cursus volgen om hun bedrijf te verduurzamen.

Gesloten
Subsidie voor consortia uit minimaal 3 landen voor het stimuleren van innovatie en duurzame economische groei in de Noordzee-regio.
Tijdelijk gesloten

Overbruggingskrediet voor kleine bedrijven met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000), ter financiering van het geleden of te verwachten verlies als gevolg van het coronavirus.

Open

Subsidie voor bedrijven en kennisinstellingen om geothermie toe te passen of niet-fossiele energieopslag in diepe ondergrond (lager dan 1250-1500 meter).

Gesloten

Publieke samenvattingen van de 3 projecten die geselecteerd zijn voor voor het doorontwikkelen van hun innovatieve oplossing (fase 2) na de SBIR oproep Perronrandbeveiliging ProRail.

Gesloten

Oproep voor bedrijven/ondernemers voor het indienen van voorstellen om binnensportaccommodaties veilig en volledig toegankelijk te maken voor sporters en publiek.

Gesloten
Samenwerkingsprogramma voor Europese bedrijven en kennisinstellingen op gebied van onderzoek en ontwikkeling van micro- en nano-elektronica.
Open

Kennisprogramma en subsidie voor vertegenwoordigers van Nederlandse ambassades en landbouwattachés om ideeën uit te werken voor een rechtvaardiger stelsel van landrechten in ontwikkelingslanden.

Open

Subsidie voor mkb-ondernemers die samen met Europese partners marktgerichte, nieuwe technologieën ontwikkelen.

Open

Subsidie voor agrariërs die advies krijgen om hun bedrijf te verduurzamen.

Tijdelijk gesloten

Toeslag voor privaat-publieke samenwerkingsverbanden die met onderzoek en ontwikkeling bezig zijn. Als er een flinke private cash bijdrage wordt verwacht, levert dit toeslag op. De toeslag moet weer in het project terugkomen.

Open

De vrijstelling voor tijdelijke en flexibele woningen biedt fiscaal voordeel aan woningcorporaties bij de realisatie van tijdelijke huurwoningen.

Open

Subsidie voor partnerschappen van overheid, ondernemers en ngo's die samenwerken op het gebied van voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden. Deze regeling is gesloten.

Gesloten

Betaling voor landbouwers die bijdragen aan de bescherming van milieu en natuur.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die samenwerken in toegepaste R&D voor de verduurzaming van het industriële energiesysteem.

Tijdelijk gesloten

Premie voor landbouwers voor het laten grazen van schapen en vrouwelijke vleesrunderen op niet-subsidiabele landbouwgrond.

Gesloten

Persoonlijke beurs voor talentvolle startende en ervaren wetenschappers die actief zijn in grensverleggend, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Gesloten

De TSVC-19 - Opslag en vervoer geeft een tegemoetkoming aan detailhandelaren en vuurwerkbedrijven voor opslag- en vervoerskosten. Dit geldt voor eindejaarsvuurwerk dat niet verkocht mocht worden door het tijdelijke verbod op verkopen, vervoeren en afsteken.

Open

Specifieke uitkering voor projecten van gemeenten en provincies die het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend. De projecten zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst.

Open

Subsidie voor ondernemers die met inzet van een innovatie een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van Europa.

Gesloten

Subsidie voor mkb om technische en economische risico's van een innovatieproject in kaart te brengen. Valt onder MIT: Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren.

Tijdelijk gesloten

Tegemoetkoming in de vaste lasten voor grote ondernemingen, als onderdeel van een pakket maatregelen vanwege het coronavirus.

Gesloten

Cofinanciering van projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en partners om beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling te verbeteren (binnen EU en Noorwegen en Zwiterland)

Tijdelijk gesloten

Oproep voor bedrijven/ondernemers/organisaties om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die voorkomen dat personen vanaf het perron op het spoor terechtkomen.

Gesloten

Ondersteuning voor ondernemers met internationale ambities uit het midden- en kleinbedrijf, die een internationaal netwerk willen opbouwen.

Tijdelijk gesloten

Compensatie voor aquacultuurbedrijven voor de gemiste omzet door coronamaatregelen.

Gesloten

Subsidie voor consortia van partners uit 3 landen om onderzoeksinstituten te versterken of een Centre of Excellence op te zetten.

Gesloten

Subsidie voor visserijondernemingen die investeren in machines voor hun vissersvaartuig. Hiermee verbeteren zij de toegevoegde waarde van hun producten.

Gesloten

Subsidie voor (Nederlandse) bedrijven die samen met een lokale partner een vernieuwende investering doen in ontwikkelingslanden.

Gesloten

Subsidie voor een meerjarig innovatietraject van samenwerkende mkb-ondernemingen uit dezelfde regio, keten of branche.

Gesloten

Subsidie voor bedrijfsadviseurs van agrariërs om de Opleiding bedrijfscoach stikstof in de landbouw volgen. Hiermee helpen zij agrariërs verduurzamen.

Gesloten

Trainingsprogramma voor managers uit de duurzame energiesector om kennis en ervaring uit te wisselen.

Open

Met RVV Nieuwbouw 2017 - NBB kunt u fiscaal voordeel krijgen bij bouw van sociale huurwoningen met een huur gelijk of hoger dan de 1e aftoppingsgrens en/of niet hoger dan de liberalisatiegrens.

Gesloten

Subsidie voor publiek-private samenwerking in de watersector. Doel is verbetering van waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden.

Gesloten

Voorwaarden voor landbouwers om betalingsrechten te laten uitbetalen en te steunen bij hun inkomen.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers die integratie van zeer grote hoeveelheden offshore windstroom in het energiesysteem mogelijk maken tegen lage maatschappelijke kosten.

Gesloten

Voorwaarden voor landbouwers om betalingsrechten te laten uitbetalen en te steunen bij hun inkomen.

Gesloten

Subsidie voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen naar veilige, schone en efficiënte energie vanuit het Europese Strategisch Energietechnologieplan.

Gesloten

Oproep voor ondernemers om bij te dragen aan de informatiebehoeften van de Nederlandse overheid. Zoals bijvoorbeeld een effectiever klimaat- en milieubeleid of beleid rondom een veilige en digitaal weerbare samenleving.

Open

Specifieke uitkering om als gemeente te investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en de verduurzaming in kwetsbare gebieden.

Gesloten

Financiële en praktische ondersteuning voor partnerschappen van overheden en lokale organisaties om regionale problemen aan te pakken.

Gesloten

Subsidie voor aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis.

Gesloten

Subsidie voor mkb-ondernemers om een R&D-samenwerkingsproject op te zetten voor de ontwikkeling en vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

 

Tijdelijk gesloten

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), moet u voldoen aan de voorwaarden.

Gesloten

Subsidie voor zorgaanbieders die samen met een inkoper het gebruik van bestaande e-health toepassingen willen borgen of opschalen, zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Open

Tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) voor bedrijven, als onderdeel van een pakket maatregelen vanwege het coronavirus. Informatie voor het eerste kwartaal van 2021.

Gesloten

Financiering voor bedrijven die in lage- en middeninkomenslanden de infrastructuur willen verbeteren en daarbij het lokale ondernemingsklimaat stimuleren.

Open

Compensatie voor ondernemers die gebruikmaken van het Belastingdienst eH3-inlogmiddel.

Open

Subsidie voor consortia van partners uit minimaal 3 landen die met hun projecten bijdragen aan effectieve samenwerking tussen wetenschap en samenleving.

Gesloten

Subsidie voor brancheorganisaties om zich gezamenlijk te presenteren op internationale vakbeurzen. Zo kunnen Nederlandse mkb-ondernemers vanuit een Netherland Lounge kennismaken met nieuwe markten.

Open

Krediet voor bedrijven en starters om veelbelovende innovaties verder te ontwikkelen. Er is budget voor technische en voor klinische ontwikkelingsprojecten.

Open

Subsidieregeling voor boeren, burgers en organisaties om natuurherstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden uit te voeren.

Gesloten

Subsidie voor verhuurders die woningen geschikt willen maken voor vergunninghouders. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Gesloten

Subsidie voor innovatieve partijen die gezamenlijk integrale innovatieve oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de energie- en klimaatdoelen van Nederland.

Gesloten

Subsidie en samenwerkingsprogramma voor ondernemers, overheden, ngo's en kennisinstellingen in de watersector. Partners voor Water stimuleert de toepassing van Nederlandse vernieuwende watergerelateerde oplossingen in buitenlandse stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen.

Gesloten

Financiële tegemoetkoming voor landbouwers. De tegemoetkoming is voor de premiekosten van brede weersverzekeringen.

Gesloten

Subsidie voor onderzoekers die de kostprijs van windenergie op zee willen verlagen.

Tijdelijk gesloten

Betalingsrechten uit de Nationale reserve als GLB-steun voor jonge of startende landbouwers.

Gesloten

Subsidie voor bedrijven, overheden en instellingen die internationaal samenwerken aan innovaties die de economie en maatschappij duurzamer maken.

Gesloten

Digital Europe is een Europees subsidieprogramma voor kennisinstellingen, (midden- en klein)bedrijven of overheden die op zoek zijn naar mogelijkheden voor uitrol van en vaardigheden voor Europese digitale projecten.

Open

De Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod Covid-19 komt detailhandelaren en vuurwerkbedrijven onder bepaalde voorwaarden tegemoet voor de gemaakte kosten.   

Gesloten

Dit actieplan omvat onder meer subsidies voor bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en overheden die internationaal samenwerken aan innovaties in de defensietechnologie. In 2021 start het European Defence Fund.

Open

Subsidie voor eigenaren van vissersvaartuigen voor het tijdelijk stilleggen van hun vaartuig door coronamaatregelen.

Gesloten

Subsidie voor Topconsortia Kennis en Innovatie om netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops of conferenties te organiseren voor het mkb. De subsidie is 1 van de instrumenten van de MIT.

Tijdelijk gesloten

Subsidieregeling voor bedrijven of kennisinstellingen actief in de vliegtuigbouw maakindustrie, die willen bijdragen aan verduurzaming van de luchtvaart. De regeling is ook opgezet om Europees onderzoek en innovatie en nationale onderzoeksactiviteiten op het terrein van civiele vliegtuigontwikkeling te versterken.

Gesloten

Subsidie voor een samenwerkingsverband met goedgekeurde preproposals om de implementatie van CCUS te versnellen. CCUS staat voor: CO2 afvang, opslag en hergebruik.

Gesloten

Subsidie voor beheerders van nationale parken voor het verhogen van de kwaliteit en bekendheid van een park.

Gesloten

Financiering voor overheden in ontwikkelingslanden om infrastructuurprojecten te ontwikkelen met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.

Open

Subsidieregeling voor baggeren van een waterbodem met een verlaagd waterpeil in het IJsselmeergebied. Met deze baggerregeling verbetert u de toegankelijkheid voor pleziervaartuigen.

Open

Subsidie voor glastuinders die willen investeren in een duurzaam energiesysteem.

Gesloten

Een ontheffing voor coöperaties en Verenigingen van Eigenaren die willen experimenteren met decentrale elektriciteitsopwekking. Het gaat om een ontheffing voor de Elektriciteitswet en Gaswet.

Gesloten

Financiering voor bedrijven en organisaties die met marktgerichte R&D bijdragen aan economische groei en aan strategische en maatschappelijke oplossingen.

Open

Subsidie voor landbouwers onder 41 jaar die bij een bedrijfsovername duurzaam willen investeren.

Gesloten

Subsidie voor vissers, visserijorganisaties, ANBI’s, (semi)overheden en samenwerkingsverbanden die wetenschappelijke kennis voor de visserij ontwikkelen en delen.

Gesloten

Met RVV Nieuwbouw 2017 - NBB kunt u fiscaal voordeel krijgen bij bouw van sociale huurwoningen met een huur gelijk of hoger dan de 1e aftoppingsgrens en/of niet hoger dan de liberalisatiegrens.

Gesloten

Garantstelling voor banken en ondernemers in de scheepsbouwsector om financiering van scheepsnieuwbouwprojecten te stimuleren.

Gesloten

Subsidie voor energiecoöperaties en vereniging van eigenaars voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van duurzame energie uit zon, wind of waterkracht (voorheen subsidieregeling Postcoderoos).

Open

Subsidie voor projecten die zijn gericht op de bevordering van innovaties in de aquacultuur.

Tijdelijk gesloten

Extra betaling als GLB-steun voor jonge landbouwers, bovenop de basis- en de vergroeningsbetaling.

Gesloten
Financiering voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen in nanotechnologie, biotechnologie, geavanceerde materialen, productie en processen.
Gesloten

Uitkering voor gemeenten om woon- en verblijfsruimten te bouwen voor arbeidsmigranten, statushouders, woonwagenbewoners, dak- en thuisloze mensen, studenten en andere spoedzoekers.

Bijna open

Tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) voor bedrijven, als onderdeel van een pakket maatregelen vanwege het coronavirus. Informatie voor het vierde kwartaal van 2020.

Gesloten

Subsidie voor groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren die op cybersecurityterrein willen samenwerken, in hun keten, regio of sector.

Tijdelijk gesloten

De regeling is er om woningcorporaties, andere woningeigenaren en aanbieders te helpen met het verduurzamen van hun woningen.

Gesloten

Subsidie voor Topconsortia Kennis en Innovatie om via een innovatiemakelaar managementadvies te geven aan mkb-ondernemers. Deze subsidie is 1 van de instumenten van de MIT.

Tijdelijk gesloten

Subsidieregeling voor bedrijven werkzaam in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren om R&D-investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, die door de coronacrisis sterk onder druk staan, te ondersteunen.

Gesloten

Subsidie voor collectieven die deelnemen aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Met de Pilots nieuw GLB doet de overheid ervaring op voor de volgende GLB-periode van 2021 tot 2027.

Tijdelijk gesloten

Europees programma om vanaf 2021 het concurrentievermogen van Europa te vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren.

Open

Bijdrage voor gemeenten, provincies of regionale samenwerkingsverbanden die bouwen aan een publiek toegankelijke laadinfrastructuur. De rijksbijdrage stimuleert een succesvolle doorontwikkeling van de elektrische auto.

Gesloten

Subsidie voor kleinschalig kustvissers en binnenvissers, als tegemoetkoming voor een lagere omzet door de coronamaatregelen.

Gesloten

Subsidie voor producentenorganisaties om hun leden aan te zetten tot duurzame visserij- en aquacultuuractiviteiten.

Gesloten

Subsidie voor producenten- en brancheorganisaties of deelnemers in een samenwerkingsverband die een afzetbevorderingsproject doen. Hiermee zoeken zij nieuwe afzetmarkten of verbeteren ze de kwaliteit en toegevoegde waarde van visserij- en aquacultuurproducten.

Gesloten

Subsidie voor gecertificeerde eigenaar of erfpachter van een natuurterrein, die met de provincie een beheerovereenkomst af willen sluiten.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor eigenaar én bewoner (SEEH) die minimaal 2 energiebesparende maatregelen laat uitvoeren.

Gesloten

Europees samenwerkingsprogramma voor kennisinstellingen voor internationale coördinatie van onderzoek.

Open

Tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers in de evenementenbranche, als onderdeel van pakket maatregelen vanwege het coronavirus.

Gesloten
Vrijstelling van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties die tussen 2017 en 2021 in krimpgebieden een woning kopen.
Open

De heffingsvermindering verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten naar huurwoningen biedt fiscaal voordeel bij de transformatie van vastgoed naar sociale huurwoningen.

Gesloten

Financiële tegemoetkoming voor ondernemers en particulieren die vermogens- of inkomensschade hebben door de aanleg van energie-infrastructuurprojecten.

Open

Europees subsidieprogramma voor de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en carrièreondersteuning van onderzoekers, ter bevordering van hun internationale mobiliteit.

Open

Extra betaling als GLB-steun voor jonge landbouwers, bovenop de basis- en de vergroeningsbetaling.

Gesloten
Subsidie voor producentenorganisaties om hun leden aan te zetten tot duurzame visserij- en aquacultuuractiviteiten.
Gesloten
Oproep voor bedrijven/ondernemers om circulaire oplossingen te ontwikkelen voor circulaire viaducten.
Gesloten

Subsidie voor mkb'ers die een innovatief product, proces of dienst naar buitenlandse markten willen brengen.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers, overheden en partnerschappen die bijdragen aan een duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk.

Open

Tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) voor bedrijven, als onderdeel van een pakket maatregelen vanwege het coronavirus. Informatie voor de juni - september periode van 2020.

Gesloten

Subsidie voor fabrieken, energiedistributeurs en afvalverwerkingsbedrijven die kosteneffectief bijdragen aan CO2-reductie met een pilot- of demonstratieproject.

Gesloten

Garantstelling tijdens de coronacrisis voor (middel)grote ondernemingen die krediet nodig hebben. De GO-C geeft banken een 80% of 90% staatsgarantie op middelgrote en grote leningen.

Open

Subsidie voor de melkveehouderijsector voor onderzoek naar reductie van methaanemissie door melkkoeien.

Gesloten

Europees programma voor ondersteuning van wetenschappers met een persoonlijke beurs voor fundamenteel onderzoek.

Open

Subsidie voor onderzoeksorganisaties die thematisch gaan samenwerken op het gebied van kennisoverdracht en voor investeerders die willen investeren in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema (kennisstarters).

Tijdelijk gesloten

Europees programma om vanaf 2021 het concurrentievermogen van Europa te vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren.

Open

Krediet voor toegepaste onderzoeksinstellingen (TO2), universiteiten, hogescholen en private onderzoeksinstellingen, die hoogwaardige onderzoekfaciliteiten willen exploiteren.

Gesloten

Subsidieregeling voor incubators en accelerators voor het versterken van het ecosysteem rond start-ups en scale-ups.

Bijna open

Subsidie voor internationale ondernemers om actief kinderarbeid in hun productieketen aan te pakken.

Open

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Singapore.

Gesloten
Financiering voor investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.
Open

Subsidie voor woningeigenaren voor individuele aansluiting op een warmtenet

Open

Uitkering aan gemeenten voor het aankopen of verplaatsen van huizen onder een hoogspanningsverbinding die niet kan worden verplaatst of ondergronds gebracht.

Gesloten

Deze heffingsvermindering - RVV Sloop - biedt fiscaal voordeel bij de transformatie van vastgoed naar sociale huurwoningen.

Gesloten

Subsidie voor innovatieve projecten in de vergistingsketen, gericht op kostenreductie, verbetering rentabiliteit en invoeding hernieuwbaar gas in een gasnet.

Gesloten

Europees subsidieprogramma voor wetenschappers en wetenschappelijke organisaties om de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuren te versterken.

Open

Betalingsrechten uit de Nationale reserve als GLB-steun voor jonge of startende landbouwers.

Gesloten

Subsidie voor woningeigenaren voor de aanschaf van een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en 5 typen isolatiemaatregelen.

Open

Subsidie voor onderwijsinstellingen om mkb'ers te helpen met hun digitaliseringsvraagstukken.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen naar voedselzekerheid, duurzame landbouw en bosbouw, maritieme en bio-economie.

 

Gesloten

Van 14 oktober tot en met 28 februari vraagt u de definitieve vaststelling van uw OVK aan. Dit heet de vaststellingsaanvraag.

Open

Gaat u hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? En bent u een bedrijf of een (non-)profitinstelling? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Open

Subsidie voor publiek-private samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen die met hun project willen bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in ontwikkelingslanden.

Tijdelijk gesloten

Vergoeding voor marktdeelnemers voor de opslag van producten. Door in te grijpen in vraag en aanbod ondersteunt de Europese Unie de markt.

Tijdelijk gesloten

Krediet voor startende en innovatieve ondernemers om onderzoek te doen naar de commerciële mogelijkheden van een idee of concept.

Open

Voorschot voor aanvragers van de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling uit het GLB.

Gesloten

Subsidie voor bedrijven en instellingen die in een consortium met minimaal 4 ondernemingen binnen een consortium werken aan innovatieve oplossingen om aardgasvrije woningen te realiseren.

Gesloten

Tegemoetkoming voor internationaal actieve mkb'ers om een externe deskundige in te huren met exportkennis. U bent al internationaal actief en zoekt oplossingen om de gevolgen van de COVID19-pandemie voor uw bedrijf in het buitenland te beperken.

Open

Subsidie voor visserijorganisaties die een innovatieproject aanlandplicht willen uitvoeren.

Gesloten

Subsidie voor netbeheerders, kennisinstellingen en bedrijven voor onderzoek en/of ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten die zorgen dat het toekomstig energiesysteem veilig, betrouwbaar en betaalbaar is.

Gesloten

Borgstelling voor agrarische ondernemers om een lening bij een bank te verkrijgen. De omzet komt voor het grootste deel uit de primaire landbouw.

Open

Subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in de visserijsector die een innovatief project uitvoeren voor duurzamere visserij.

Gesloten

Garantstelling voor financiers om risicodragende financieringen te verstrekken aan ondernemers.

Open

Subsidie voor woningeigenaren voor 5 typen isolatiemaatregelen.

Open

Subsidie (ook wel Eigenwoningbijdrage genoemd) voor woningeigenaren, bedoeld om het eigenwoningbezit te bevorderen.

Gesloten

Deze heffingsvermindering - RVV Samenvoeging huurwoningen - biedt fiscaal voordeel bij het samenvoegen van sociale huurwoningen in krimpgebieden en gebieden in Rotterdam Zuid. De heffingsvermindering geldt voor onttrokken huurwoningen.

Gesloten

Subsidie voor groepen ondernemers, overheden, ngo's en kennisinstellingen die samen projecten uitvoeren op het gebied van water, sanitatie, hygiëne en watermanagement in Ghana.

Gesloten

Europees subsidieprogramma voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen, industrie en NGO's die werken aan een gezonde samenleving en innovatieve, duurzame en hoogwaardige zorgstelsels.

Open

Subsidie voor regionale financiers die met een regionaal fonds leningen verstrekken aan innovatieve starters en mkb'ers.

Open

Subsidie voor veehouders die een innovatie willen onderzoeken en ontwikkelen voor stal- en managementmaatregelen.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor bedrijven en organisaties die internationaal samenwerken aan sterke onderzoeksinfrastructuren, zoals bibliotheken, databanken of onderzoekschepen.

Gesloten

Oproep aan Nederlandse ondernemers, kennisinstellingen en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D-projecten uit te voeren op het gebied van high tech technologieën of circulaire economie met innovatieve Taiwanese partners.

Open

Subsidie voor ondernemers die in een partnerschap werken aan waterstof als energiedrager.

Tijdelijk gesloten

Vergoeding voor marktdeelnemers voor de verkoop van boter of magermelkpoeder aan ons. Door in te grijpen in vraag en aanbod ondersteunt de Europese Unie de markt.

Open

Subsidie voor producentenorganisaties in de groente- en fruitsector voor onder meer verduurzaming van de productie en het beperken van schommelingen in inkomens van telers door crises op de afzetmarkt.

Open

Tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) voor bedrijven, als onderdeel van een pakket maatregelen vanwege het coronavirus. Informatie voor het derde kwartaal van 2021.

Open

Financiële bijdrage voor gemeenten, veiligheidsregio's, provincies en (hulp)organisaties voor hun optreden bij een ramp of incident.

Open

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Singapore.

Gesloten

Tegemoetkoming voor mkb om een externe deskundige in te huren met exportkennis. U heeft zich al georiënteerd op een specifieke markt maar u bent daar nog niet actief.

Open

Specifieke uitkering voor een ontzorgingsprogramma waarmee provincies kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren ondersteunen bij het verduurzamen van hun gebouwen.

Gesloten

Oproep voor bedrijven en ondernemers om het overdragen van virussen zoals COVID-19 zoveel mogelijk te verminderen door het ontwikkelen van duurzame isolatiejassen voor de zorg.

Gesloten

Subsidie voor praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry-oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren, met als doel procesinnovatie, productinnovatie of het vernieuwen van businessmodellen.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers die binnen hun eigen onderneming CO2-verminderende maatregelen willen nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de werking al bewezen is, maar die hoge investeringskosten hebben en waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar.

Open

Garantstelling voor (middel)grote ondernemingen die krediet nodig hebben. De GO geeft banken een 50% staatsgarantie op middelgrote en grote leningen.

Open

Subsidie voor woningeigenaren voor een (hybride) warmtepomp

Open

Renteloze lening voor investeerders die start-ups tijdens de vroege levensfase willen financieren. De investeerders leggen evenredig hetzelfde bedrag in als de overheid.

Open

Deze heffingsvermindering kleinschalige verbouw van huurwoningen biedt fiscaal voordeel bij het renoveren van sociale huurwoningen in bepaalde gebieden in Rotterdam Zuid.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Hierdoor krijgen ondernemers beter opgeleid personeel en zijn studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Tijdelijk gesloten

Europees subsidieprogramma voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen, industrie en NGO's die werken aan het oplossen van belangrijke sociale, politieke, economische en culturele uitdagingen van Europese burgers.

Open

Subsidie voor veehouders die een innovatie willen onderzoeken en ontwikkelen voor stal- en managementmaatregelen.

Gesloten

Compensatie voor telers aangesloten bij een GMO-erkende producentenorganisatie, die last hadden van de EU-sancties tegen - en het importverbod door - Rusland.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers die samen met andere ondernemers en met hulp van een ervaren procesbegeleider een product- of materiaalketen circulair willen maken.

Gesloten

Subsidie voor glastuinders die willen investeren in een duurzaam energiesysteem.

Tijdelijk gesloten

Tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die nadeel ondervinden van de verplichte nachtsluiting (van 0:00 tot 6:00 uur), als onderdeel van een pakket maatregelen vanwege het coronavirus.

Open

Garantstelling voor ondernemers die investeren in aardwarmteprojecten.

Gesloten

Subsidie voor pluimveehouders voor de aanschaf van, tegen salmonella gevaccineerde, legvermeerderingsdieren of leghennen.

Gesloten

Vergoeding voor marktdeelnemers voor het verhuren van een opslagpand voor openbare opslag. Door in te grijpen in vraag en aanbod ondersteunt de Europese Unie de markt.

Open

Subsidie voor zuivelleveranciers en scholen om leerlingen aan te moedigen om gezond te eten en de verkoop van zuivel te stimuleren.

Tijdelijk gesloten

De Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot is een aanvulling voor bruinevloot-ondernemers op de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

Gesloten

Subsidie voor Nederlandse ondernemingen om samen met maatschappelijke organisaties IMVO-risico's of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor pluimveehouders die investeren in bewezen innovaties voor stallen.

Tijdelijk gesloten

Eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten die huurders en eigenaar-bewoners willen stimuleren energie te besparen in hun woning, om zo de CO2-uitstoot en de woonlasten te verlagen.

Gesloten

Subsidie voor samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties die de omgevingsveiligheid in Nederland willen helpen versterken.

Tijdelijk gesloten

Oproep voor bedrijven/ondernemers om een duurzame bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wegwerpartikelen, bouw- en zwerfafval in snelgroeiende steden in Afrika en het Midden-Oosten.

Gesloten

Samenwerkingsprogramma voor Europese ondernemers en kennisinstellingen voor marktgerichte R&D in de telecommunicatie-industrie.

Open

Subsidie voor woningeigenaren voor een zonneboiler.

Open

Subsidie voor projecten die zijn gericht op kostenbesparing en rendementsverbetering in de visserijketen.

Gesloten

Deze heffingsvermindering - RVV Samenvoeging huurwoningen - biedt fiscaal voordeel bij het samenvoegen van sociale huurwoningen in krimpgebieden en gebieden in Rotterdam Zuid. De heffingsvermindering geldt voor onttrokken huurwoningen.

Gesloten

Subsidie voor consortia van partners uit minimaal 3 landen voor R&D in veilig, milieuvriendelijk transport binnen de EU. CleanSky2 ook voor individuele aanvragers.

Gesloten

De Regeling WTS juli 2021 geeft een tegemoetkoming voor particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen in materiële schade door het hoogwater en de overstromingen in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant van juli 2021. De schade mag niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar zijn. 

Open

Subsidie voor organisaties die voorlichting geven over de kwaliteit en voedselveiligheid van producten uit de Europese Unie.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers in de huursector die investeren in maatregelen om het energielabel van huurwoningen te verbeteren.

Gesloten

Subsidie voor veehouders en agrarische mkb-ondernemers voor het uitvoeren van metingen van ammoniakuitstoot.

Gesloten
Oproep van NSO aan ondernemers om oplossingen te ontwikkelen met satellietdata en andere data, die bijdragen aan de informatievoorziening om de klimaatmitigatie en klimaatadaptatie binnen Nederland te faciliteren.
Gesloten

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in India, voor projecten binnen het technologie- en toepassingsgebied ’One Health’.

Gesloten

Subsidie voor collectieven van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), die de inrichting en kwaliteit van leefgebieden voor weide- en akkervogels willen verbeteren.

Tijdelijk gesloten

Tegemoetkoming voor mkb om export te stimuleren met handelsmissie of beursinzending.

Open

Subsidie voor pelsdierhouders die één of meer locaties van hun bedrijf slopen en/of ombouwen.

Open

Subsidie voor Nederlandse maatschappelijke organisaties om samen met ondernemingen IMVO-risico's of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

Tijdelijk gesloten

Dit initiatief ondersteunt publiek-private partnerschappen (PPP's) bij hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's).

Open

Het Energising Development Partnership Programma (EnDev) ondersteunt de ontwikkeling van energievoorzieningen in ontwikkelingslanden. Hiermee wil EnDev arme mensen in ontwikkelingslanden blijvend toegang bieden tot deze voorzieningen.

Open

Subsidie voor het inhuren van een jonge professional voor organisaties die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energie in een ontwikkelingsland.

Open

Subsidie voor VvE's, wooncoöperaties en woonverenigingen die energiebesparende isolatiemaatregelen nemen.

Open

Subsidie voor mkb en andere bedrijven met voorstellen voor recycling van afval en het besparen van grondstoffen, voor een circulaire economie en CO2-reductie.

Open

Subsidie voor mkb'ers die hun product internationaal op de markt willen brengen. Voor demonstraties, haalbaarheidsstudies en voorbereiding op eigen investering.

Open

U kunt met de ISDE voor zakelijke gebruikers - alleen voor Vereniging van Eigenaren - uw appartementencomplex verduurzamen met een centrale aansluiting op een warmtenet.

Open

Subsidie voor ondernemers met vernieuwende projecten die leiden tot duurzame energieproductie tegen minder kosten.

Open

Subsidie voor internationale samenwerking in de ruimtevaart, ook mkb, om bijvoorbeeld 'space data' te gebruiken voor wetenschap, publieke en commerciële doelen.

 

Gesloten

Oproep voor ondernemers om nieuwe mensgerichte Artificiële intelligentie gebaseerde producten, diensten of product-dienstcombinaties te ontwikkelen voor partijen in de publieke sector. 

Gesloten

Subsidie voor ondernemers die schade opliepen door de coronarellen (23 januari tot en met 28 januari 2021).

Gesloten

Belastingvoordeel voor start-ups met een S&O-verklaring (WBSO) op basis van de gebruikelijkloonregeling en aandelenoptieregeling.

Open

Innovatiebudget voor overheidsorganisaties die een innovatief voorstel of vraagstuk rond digitale dienstverlening hebben.

Tijdelijk gesloten

Heeft u een goedgekeurde aanvraag van voor 1 januari 2016 voor de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-a)? U kunt dan 6 jaar lang elk jaar een betaling krijgen.

Gesloten

U kunt een voucher aanvragen als u een bedrijfsplan laat maken voor uw omschakeling naar duurzame landbouw. U laat het plan maken door een erkend bedrijfsadviseur met aandachtsgebied E3 of E4.

Bijna open

Subsidieregeling voor organisatoren van evenementen om gemaakte kosten te vergoeden als de Rijksoverheid een evenement moet verbieden vanwege de coronasituatie.

Open

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Brazilië, voor projecten binnen alle technologie- en toepassingsgebieden.

Gesloten

Voorschot voor aanvragers van de basis- en vergroeningsbetaling van het GLB om periode te overbruggen.

Gesloten

Tegemoetkoming voor starters om te gaan exporteren met behulp van individuele coaching.

Open

Subsidie voor ondernemers die mogelijkheden voor goedkopere circulaire producten en diensten onderzoeken. Ze moeten uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben in een betekenisvolle Nederlandse industriële sector.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers en ngo's die projecten uitvoeren in ontwikkelingslanden, met als doel bij te dragen aan betaalbare en duurzame energie voor iedereen.

Open

Subsidie voor opfokkers voor de kosten van vaccindoses tegen salmonella. Hiermee willen ze besmette eindproducten voorkomen.

Open

Subsidie voor partners in INTERREG klimaat- en mobiliteitsprojecten: bedrijven, kennisinstellingen, overheden, non-profitorganisaties.

Tijdelijk gesloten
U kunt subsidie aanvragen voor een project over duurzame landbouw. Het grootste deel van uw kosten voor het organiseren van trainingen, workshops of demonstraties worden dan vergoed.
Bijna open

Subsidie voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden die asbestdaken willen verwijderen.

Gesloten

Oproep voor ondernemers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor het toegankelijk maken van historische transcripties met toepassen van Artificiële intelligentie (AI).

Gesloten

Programma voor internationale kennisuitwisseling van overheidsorganisaties en kennisinstellingen. Doel is gunstige voorwaarden te creëren voor het zakendoen.

Open

Subsidie voor houders van een binnenschipcertificaat uit de Europese Unie of Zwitserland, voor een deel van de kosten van aanschaf en inbouw van een nieuwe schone motor of katalysator.

Open

Subsidie voor ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties die werken aan transportoplossingen met lage of geen CO2-uitstoot.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers/eindgebruikers die investeren in een innovatie om grootschalig opgewekte elektriciteit uit zon- en/of windenergie ruimtelijk goed in te passen. Alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

Open

Subsidie voor organisaties die internationaal samenwerken aan R&D op het gebied van maatschappelijke veiligheid en die de eindgebruiker daarbij betrekken.

Gesloten

Europees subsidieprogramma voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen, industrie en NGO's die werken aan innovatieve oplossingen voor het bevorderen en beschermen van de positie van de Europese civiele veiligheidsindustrie.

Open

Financiële ondersteuning vanuit Europees samenwerkingsprogramma voor bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten die onderzoek doen naar de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie.

Open

Subsidie voor samenwerkende ondernemers, overheden en ngo's voor het ontwikkelen en uitvoeren van Europees natuur- en milieubeleid.

Open

Subsidie voor ondernemers die mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten onderzoeken. Ze moeten uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben in een betekenisvolle, Nederlandse industriële sector.

Gesloten

Subsidie voor glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinders die willen investeren in installaties of apparaten. Hiermee zorgen zij voor energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot.

Gesloten

U kunt subsidie krijgen als u met uw duurzame landbouwbedrijf demonstratiebedrijf over duurzame landbouw wilt zijn.

Bijna open

Subsidie voor glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinders die willen investeren in installaties of apparaten. Hiermee zorgen zij voor energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot.

Open

Subsidie voor projectvoorstellen van het mkb om belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen. De subsidie is niet bedoeld voor het scholen van personeel.

Tijdelijk gesloten

Tegemoetkoming voor de sierteeltsector en bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw in de periode van de maatregelen tegen het coronavirus. Met de financiële steun krijgen ze hulp bij het opvangen van de grootste klappen.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers, overheden en partnerschappen die bijdragen aan een duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk.

Open

Oproep voor ondernemers en de creatieve/innovatieve industrie om producten en diensten te ontwikkelen voor het duurzaam verwarmen van monumentale gebouwen in Nederland.

Gesloten
Subsidie voor bedrijven en organisaties om advies in te winnen over klimaatneutraal en circulair inkopen.
Gesloten

Interessepeling voor investeringen in de opwek, het gebruik, opslag en/of transport van klimaatneutrale waterstof. Registreer uw belangstelling voor IPCEI Waterstof.

Gesloten

Subsidie gericht op het vermarkten van eco-vriendelijke producten, technologieën, diensten, processen en managementmethodes.

Gesloten

Fiscaal voordeel voor woningcorporaties en andere verhuurders die investeren in het verduurzamen van sociale huurwoningen, onder bepaalde voorwaarden.

Gesloten

Subsidie voor de projecten die gericht zijn op het ecologisch verduurzamen van de visserij.

Gesloten

Ondersteuning voor initiatieven en projecten van provincies en gemeenten die het brede mkb versterken.

Gesloten

Programma met subsidiemogelijkheid om de ontwikkeling van publieke infrastructuur in ongeveer 50 ontwikkelingslanden te stimuleren. In 2015 is ORIO opgevolgd door het programma DRIVE.

Open

Subsidie voor de aanschaf een (hybride) warmtepomp.

Open

Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die werken aan technische energie-innovaties die samengaan met maatschappelijke vernieuwingen.

Gesloten

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in India.

Gesloten

Beurzen voor onderzoekers om in Europa te komen en te blijven werken. Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde.

Gesloten

Europees subsidieprogramma voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen, industrie en NGO's die werken aan het vergroten van de Europese capaciteit op het gebied het digitale, industriële als ruimtevaartdomein.

Open

Subsidie voor sector overstijgende systeemoplossingen die grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit inpassen binnen een breed samenwerkingsverband.

Gesloten

Subsidie voor culturele organisaties (bedrijven of ngo's) die met culturele activiteiten in de landen grenzend aan de Europese Unie bij willen dragen aan sociale verbinding.

Gesloten

Subsidie voor bedrijven die producten en diensten ontwikkelen om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Zoals (renovatie)arrangementen of duurzame oplossingen voor warmte-/koude- en elektriciteitsvoorziening.

Gesloten

Subsidie voor het geschikt maken van grond voor natuurbeheer of het ontwikkelen van de kwaliteit van beheerde natuur.

Open

Subsidieregeling om zorgorganisaties een financieel steuntje in de rug te geven om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. 

Open

Subsidie voor bedrijven om de Europese zonne-energiesector te versterken. Uw prepoposal moet wel zijn goedgekeurd.

Gesloten

Tegemoetkoming voor fritesaardappeltelers in de periode van de maatregelen tegen het coronavirus. Met de financiële steun krijgen ze hulp bij het opvangen van de grootste klappen.

Gesloten

Europees samenwerkingsprogramma voor bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten die onderzoek doen naar de ontwikkeling van software-intensieve systemen en diensten.

Open

Subsidie voor ondernemers of (onderzoeks-)organisaties die een innovatief project uitvoeren voor duurzamere visserij en aquacultuur.

Gesloten

Overheidssteun (kennis of investeringen) voor nationale overheden in landen rond Europa die de energietransitie in hun land willen stimuleren.

Open

Subsidie voor houders van raszuivere zeldzame runderrassen om deze runderen te blijven houden op hun bedrijf. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) moet de dieren gevlagd hebben in het I&R-systeem rund.

Gesloten

Subsidie voor vissers jonger dan 40 jaar om voor het eerst een (deel van een) vissersvaartuig aan te schaffen.

Gesloten

Stimuleringsregeling voor het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen om actief te worden op de veelbelovende markten in Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika.

Gesloten

Subsidie voor gemeenten die extra kosten maken door inwoners die de subsidie Sanering varkenshouderijen krijgen.

Open

Uitkering voor gemeenten die projecten willen opzetten om huiseigenaren te adviseren en te stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen. 

Gesloten

Europese subsidie voor ondernemers die in een partnerschap samenwerken met als doel waterstof- en brandstofcellen commercieel haalbaar te maken.

Gesloten

Subsidie voor de aanschaf van kleinschalige windturbines.

Open

Subsidie voor ondernemers in de industrie om de haalbaarheid te onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject. Een project dat helpt de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen, tegen lage kosten.

Open

Tegemoetkoming voor mkb-ondernemers die een externe deskundige willen inhuren bij het betreden van een nieuwe buitenlandse markt.

Open

Subsidie voor organisaties actief in sociaal-wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie, die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen.

Gesloten

Europees subsidieprogramma voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen, industrie en NGO's die werken aan een klimaatneutraal Europa in 2050.

Open

Subsidie voor eigenaren van een dierentuin met een dierentuinvergunning, die door de coronamaatregelen minder inkomsten hadden.

Gesloten

Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken, vermeld op de Milieulijst.

Open

Subsidie voor natuurbeheerders die een natuurterrein beheren en openstellen voor publiek. Deze subsidie is overgegaan naar de subsidie Natuurbeheer SVNL 2016.

Gesloten

Subsidie voor pluimveehouders die investeren in bewezen innovaties voor stallen.

Tijdelijk gesloten

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Taiwan, voor projecten binnen het technologie- en toepassingsgebied 'fotonica’ (photonics).

Gesloten

Subsidie voor gemeenten die het tekort aan betaalbare, geschikte woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen willen oplossen.

Gesloten

Subsidie voor consortia van partners uit minimaal 3 landen om een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt te geven.

Gesloten

Subsidie voor land- en tuinbouwbedrijven die:

  • door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen;
  • de maximale TVL (€ 225.00) al hebben aangevraagd.
Open

Subsidie voor zorgaanbieders vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg, die structureel gaan inzetten op digitale zorg op afstand.

Gesloten

Jaarlijkse subsidie voor agrarische collectieven, die landbouwgrond willen gebruiken voor agrarisch natuurbeheer.

Open

Borgstelling voor mkb inclusief starters, om een lening te verkrijgen voor investeringen. Ook voor investeerders die het mkb willen ondersteunen.

Open

Compensatie voor ondernemingen uit sectoren die hogere elektriciteitskosten hebben door emissiehandel. De onderneming moet wel aangesloten zijn bij de energieconvenanten MJA3 of MEE en behoren tot één van de 15 geselecteerde bedrijfstakken.

Gesloten

Subsidie voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost, die geuroverlast veroorzaken en stoppen met hun bedrijf.

Gesloten

Subsidie voor particuliere eigenaren van woonboten in rijkswater om te investeren in een boordvoorziening voor riolering.

Gesloten

Subsidie voor zakelijke gebruikers die hun gebouw of te verhuren woning willen verduurzamen met een zonneboiler.

Open

Subsidie voor bedrijven en kennisinstellingen die samen onderzoek doen om fossiele grondstoffen te vervangen door biomassa of een proef uitvoeren om kunststoffen chemisch te recyclen.

Gesloten

Vergoeding voor mkb om individueel deel te nemen aan een internationale beurs. Deze bijdrage kunt u gebruiken voor de huur- en opbouwkosten van een stand.

Open

Subsidie voor internationale R&D in ICT op topniveau, voor uitdagingen als 5G, digitale beveiliging, internet van de toekomst en Europese data-infrastructuur.

Gesloten

Europees subsidieprogramma voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen, industrie en NGO's die werken aan onderzoek en innovatieve oplossingen die onze bodem, lucht, wateren, biodiversiteit en andere natuurlijke hulpbronnen minder aantasten.

Open

Eenmalige opslag voor annuleringskosten die niet terugbetaald worden voor bedrijven in de reisbranche die Tegemoetkomen Vast Lasten (TVL) ontvangen.

Gesloten

Prijzen om consortia van mkb en kennisinstellingen te ondersteunen bij de internationale opschaling van oplossingen voor uitdagende maatschappelijke problemen.

 

Open

Tegemoetkoming voor mkb-bedrijven, als onderdeel van pakket maatregelen vanwege het coronavirus.

Gesloten

Compensatieregeling voor agrarisch ondernemers die hun investeringen in 2007 of 2008 in duurzame stallen en kassen willen afschrijven.

Gesloten

Tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers in de evenementenbranche, als onderdeel van een pakket maatregelen vanwege het coronavirus.

Gesloten

Subsidie voor vleeskalverhouder die investeert in diervriendelijke stalvloeren of apparaten die ammoniakuitstoot verlagen. Deze subsidie valt onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

Gesloten

Subsidie voor gemeenten die aan de slag willen met hun Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen.

Gesloten

Sponsoring van landbouwkundig onderzoek en congressen om internationale uitwisseling van ideeën en onderzoek te versterken.

Open

Subsidie voor mkb-ondernemers die energie willen besparen en meer verduurzamen. Zij kunnen een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energie-advies of voor ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen uit dat advies.

Open

Oproep voor bedrijven/ondernemers/organisaties om innovatieve oplossingen, anders dan tachymetrie en waterpassing, te ontwikkelen die bijdragen aan de monitoring van bruggen en kademuren in Amsterdam.

Gesloten

Agrariërs die door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet (volledig) voldoen aan de voorwaarden voor de directe betalingen vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunnen een beroep doen op overmacht.

Open

Samenwerkingsprogramma en (diplomatieke) ondersteuning voor groepen bedrijven en kennisinstellingen die samen een buitenlandse markt willen betreden.

Open