Gesloten voor aanvragen

GLB pilots veenweidegebieden 2021

Gepubliceerd op:
24 februari 2021

Met de pilot veenweidegebieden onderzoeken we nieuwe manieren om CO2-uitstoot te verminderen in veenweidegebieden. U kunt aan deze pilot meedoen. Hiervoor kunt u subsidie aanvragen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie?

U kunt meedoen als:

 • gecertificeerd agrarisch collectief;
 • samenwerkingsverband tussen 2 of meer gecertificeerde agrarische collectieven;
 • samenwerkingsverband tussen een of meer gecertificeerde agrarische collectieven en landbouwers, productengroeperingen, MKB-bedrijven, coöperaties of brancheorganisaties. In dit geval is een gecertificeerd agrarisch collectief de penvoerder;
 • samenwerkingsverband tussen een of meer landbouwers en producentengroeperingen, coöperaties, andere MKB-bedrijven of brancheorganisaties.

Doel van de pilots

Landbouwers onderzoeken met deze pilots verschillende manieren van duurzame landbouw. Daarmee doen we ervaring op voor de volgende periode van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Er zijn een aantal thema’s:

 • afremmen van klimaatverandering en stimuleren van duurzame energie;
 • duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht;
 • bescherming van de biodiversiteit, het versterken van ecosysteemdiensten en de instandhouding van habitats en landschappen.

De pilot veenweidegebieden heeft ook zijn eigen doelen:

 • verminderen van CO2-uitstoot;
 • verhogen van de grondwaterstand in veenweidegebieden;
 • verminderen van bodemdaling.

Periode

De pilot loopt tot en met 31 december 2024.

Budget

Voor deze pilot is € 5,3 miljoen beschikbaar. Dit komt uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en uit nationale middelen.

Voorwaarden

Om subsidie te krijgen voor uw project voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U stuurt een projectplan bij uw aanvraag mee. Hiervoor maakt u gebruik van een verplichte indeling.
 • U gaat activiteiten doen die voor u nieuw zijn. De activiteiten zijn nieuw voor alle deelnemers van uw collectief of samenwerkingsverband. U beschrijft uw activiteiten en werkverdeling in uw projectplan. Dit onderbouwt u met een productentabel. Gebruik daarvoor het verplichte document Productentabel.
 • U begint uiterlijk 2 maanden na de datum op uw beslisbrief met uw project. Als u met uw activiteiten begint vóórdat u uw beslisbrief krijgt, is dat op eigen risico.
 • U maakt de resultaten van uw activiteiten openbaar via het EIP-netwerk en via andere geschikte netwerken.
 • U geeft toestemming om een door u geschreven samenvatting van uw project te publiceren. Wij publiceren alleen samenvattingen van goedgekeurde projecten. Die stuurt u met uw aanvraag mee.

Voorbereiden op uw aanvraag

Voor elk onderdeel van hoofdstuk 4 in uw projectplan kunt u punten verdienen. U heeft minimaal 24 punten nodig om subsidie te krijgen, maar u kunt in totaal 40 punten halen. Het budget gaat naar de aanvragen die de hoogste scores halen. In de tabel hieronder ziet u hoeveel punten u voor elk onderdeel kunt krijgen.

Puntentelling

Onderdeel Te halen punten
Innovatie 20 punten
Effectiviteit 10 punten
Haalbaarheid 5 punten
Efficiëntie 5 punten
Totaal 40 punten

Aanvragen

U kon uw subsidieaanvraag tot 11 april 2021 om 17:00 uur versturen.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag horen een aantal documenten. Voor sommige documenten gebruikt u verplichte documenten.
U voegt altijd de verplichte bijlagen toe aan uw aanvraag:

 • een projectplan
 • een productentabel
 • een kaart van het projectgebied

Het hangt van uw situatie af welke bijlagen u nog meer moet toevoegen:

 • een ondertekende samenwerkingsovereenkomst. Dit is verplicht wanneer u als samenwerkingsverband meedoet;
 • een btw-verklaring. Dit is verplicht als u of een andere deelnemer van het samenwerkingsverband de btw niet kan verrekenen bij de Belastingdienst. Dit doet u voor alle partijen die de de btw niet kunnen verrekenen bij de Belastingdienst. U vraagt de btw-verklaring op bij de Belastingdienst;
 • uw aanbestedingsbeleid. Die stuurt u mee als u of een andere deelnemer in het samenwerkingverband aanbestedingsplichtig is.

Als u al andere documenten heeft die nodig zijn voor uw project, kunt u die vast meesturen:

 • offertes die u al heeft, en andere bewijsstukken voor de onderbouwing van de kosten;
 • beslisbrieven van andere subsidies die u voor dit project aan heeft gevraagd;
 • vergunningen die u al heeft;
 • overige documenten waarmee u uw aanvraag wil onderbouwen.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag beoordeelt een adviescommissie uw project. Zij gebruikt daarbij een puntentelling. Onder Voorbereiden op uw aanvraag leest u meer over de puntentelling.

Beslissing

U krijgt uiterlijk 22 weken na de sluiting van de openstelling een beslisbrief. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan leest u hoeveel subsidie u maximaal krijgt. Het definitieve bedrag bepalen we nadat u de aanvraag voor subsidievaststelling heeft opgestuurd. Dit doet u nadat u de activiteiten heeft uitgevoerd.

Wijziging doorgeven

Verandert er iets tijdens de uitvoering van uw project? Dan geeft u dit aan ons door. U mag de verandering pas uitvoeren als u toestemming van ons heeft. U stuurt documenten mee met een uitleg over de verandering die u wilt doen. U kunt ook een wijziging meesturen van de financiële planning.

Deelbetaling aanvragen

U kunt 4 keer per jaar een deelbetaling aanvragen. De deelbetaling moet minimaal € 50.000 zijn. Na uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken een beslissing over uw deelbetaling.

Voortgangsrapportage opsturen

In uw projectplan beschrijft u hoe vaak en wanneer u ons een verslag stuurt over het verloop van uw project. Dit is de voortgangsrapportage. Uiterlijk 31 december 2022 stuurt u ons in ieder geval een voortgangsrapportage.

Subsidievaststelling aanvragen

Binnen 13 weken na het einde van uw project stuurt u ons een verzoek voor subsidievaststelling. U vraagt daarmee ook direct uw laatste betaling aan. Die is tenminste 10% van het totale subsidiebedrag. Na uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken een beslisbrief. Daarin staat het definitieve subsidiebedrag.

Binnenkort leest u op deze pagina hoe u een verzoek voor subsidievaststelling naar ons opstuurt.

Achtergrond

Dit is een tenderregeling. Aanvragen worden gerangschikt door een adviescommissie. Het budget gaat naar de aanvragen met de hoogste scores.

Wetten en regels

Deze subsidie valt onder de rijksregelingen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020 (POP3 en POP3+). De volledige wettekst over de GLB pilots toekomstbestendig boeren vindt u op de website officielebekendmakingen.nl.

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van deze subsidie? Of over de wetten en regels? Dan mag u deze vragen sturen naar pilotsnieuwglb@rvo.nl.

Vragen over GLB pilots veenweidegebieden?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?