Gesloten voor aanvragen

GLB pilots toekomstbestendig boeren 2021

Gepubliceerd op:
5 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
17 februari 2021

Wij beginnen in 2021 met een tweede pilot om duurzamere manieren van landbouw te onderzoeken. De resultaten gebruiken wij voor nieuw beleid. Als samenwerkingsverband of collectief van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) kunt u hieraan meedoen. Hiervoor kunt u subsidie aanvragen.

De aanvraagperiode is afgelopen. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Voor wie?

U kunt meedoen als:

 • gecertificeerd agrarisch collectief;
 • samenwerkingsverband tussen 2 of meer gecertificeerde agrarische collectieven;
 • samenwerkingsverband tussen 1 of meer gecertificeerde agrarische collectieven en landbouwers, productengroeperingen, MKB-bedrijven, coöperaties of brancheorganisaties. In dit geval is een gecertificeerd agrarisch collectief de penvoerder.

Doel van de pilots

Landbouwers onderzoeken met deze pilots verschillende manieren van duurzame landbouw. Daarmee doen we ervaring op voor de volgende periode van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Er zijn een aantal thema’s:

 • Beperking van klimaatveranderingen stimulering van duurzame energie;
 • Duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht;
 • Bescherming van biodiversiteit, versterken van ecosysteemdiensten en het in stand houden van habitats en landschappen.

Periode

De pilot loopt tot en met 31 december 2024.

Budget

De Europese Unie heeft € 8 miljoen vrijgemaakt voor de pilots. Dit bedrag komt uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Voorwaarden

Om subsidie te krijgen voor uw project voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een agrarisch collectief met een geldig certificaat collectief agrarisch natuurbeheer.
 • U stuurt een projectplan met uw aanvraag mee. Hiervoor maakt u gebruik van een verplichte indeling.
 • U gaat activiteiten doen die voor u nieuw zijn. De activiteiten zijn nieuw voor alle deelnemers van uw collectief of samenwerkingsverband. U beschrijft uw activiteiten en werkverdeling in uw projectplan. Dit onderbouwt u met een productentabel. Vul het verplichte document productentabel in en stuur die met uw aanvraag mee.
 • U begint binnen 2 maanden na de datum op uw beslisbrief met uw project. Als u met uw activiteiten begint vóórdat u uw beslisbrief krijgt, is dat op eigen risico.
 • U maakt de resultaten van uw activiteiten openbaar via het EIP-netwerk en via andere geschikte netwerken.
 • U geeft toestemming om een door u geschreven samenvatting te publiceren. De samenvatting stuurt u met uw aanvraag mee.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag beoordeelt een adviescommissie uw project. De adviescommissie gebruikt daarbij een puntentelling. Om goedkeuring te krijgen, moet uw aanvraag tenminste 30 punten halen. U kunt maximaal 50 punten halen.

Beslissing

U krijgt uiterlijk 22 weken na de sluiting van de openstelling een beslisbrief. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan leest u hoeveel subsidie u maximaal krijgt. Het definitieve bedrag bepalen we nadat u de aanvraag voor subsidievaststelling heeft opgestuurd. Dit doet u nadat u de activiteiten heeft uitgevoerd.

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets tijdens de uitvoering van uw project? Dan geeft u dit aan ons door. U mag de verandering pas uitvoeren als u toestemming van ons heeft. U stuurt documenten mee met een uitleg over de verandering die u wilt doen. U kunt ook een wijziging meesturen van de financiële planning.

Deelbetaling aanvragen

U kunt 4 keer per jaar een deelbetaling aanvragen. Een deelbetaling moet minimaal € 50.000 zijn. Na uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken een beslissing over uw deelbetaling.

Uw voortgangsrapportage opsturen

In uw projectplan beschrijft u hoe vaak en wanneer u ons een verslag stuurt over het verloop van uw project. Dit is de voortgangsrapportage. Uiterlijk 31 december 2022 stuurt u ons in ieder geval een voortgangsrapportage.

Subsidievaststelling aanvragen

Binnen 13 weken na het einde van uw project stuurt u ons een verzoek voor subsidievaststelling. U vraagt daarmee ook direct uw laatste betaling aan. Die is tenminste 10% van het totale subsidiebedrag. Na uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken een beslisbrief. Daarin staat het definitieve subsidiebedrag.

Binnenkort leest u op deze pagina hoe u een verzoek voor subsidievaststelling naar ons opstuurt.

Achtergrond

Deze regeling is een aanbesteding. Dit heet ook wel een tender. Aanvragen worden geordend door een adviescommissie. Het budget gaat naar de aanvragen met de hoogste scores.

Meer weten?

Deze subsidie valt onder de rijksregelingen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020 (POP3 en POP3+). De volledige wettekst over de GLB pilots toekomstbestendig boeren vindt u op de website officielebekendmakingen.nl.

Heeft u vragen over de inhoud van deze subsidie? Of over de wetten en regels? Dan mag u deze vragen sturen naar pilotsnieuwglb@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?