Gesloten voor aanvragen

Verruiming en aanpassing BMKB in verband met coronacrisis

Laatst gecontroleerd op:
13 maart 2023
Gepubliceerd op:
20 maart 2020

Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB verruimd met een coronaluik (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor mkb'ers met maximaal 250 personeelsleden.

Openstelling BMKB-C

De coronafinancieringsregeling met staatsgarantie BMKB-C is opnieuw opengesteld tot en met het 2e kwartaal van 2022. Aangesloten financiers werken aan de voorbereiding om financieringsaanvragen met BMKB-C weer in behandeling te kunnen nemen. De datum waarop een ondernemer een aanvraag kan indienen kan per financier verschillen. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw financier.

Wat houden de verruiming en aanpassingen in?

Met deze maatregel is de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken gemakkelijker en sneller kredieten verstrekken en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. De regeling is toepasbaar op overbruggingsfinanciering.

Looptijd uitgebreid

De looptijd van de garantie op de BMKB-C financiering was oorspronkelijk 2 jaar. Deze is nu uitgebreid naar 4 jaar.

Financieringsdoel

De bank toetst of de gevraagde kredietbehoefte een gevolg is van de coronacrisis. Bij de bepaling van de te financieren kredietbehoefte houdt de bank rekening met de inspanningen van de ondernemer om de schade door de coronacrisis te beperken. Denk aan besparingsmogelijkheden, betalingsuitstel, steunmaatregelen van de overheid en de mogelijkheden om liquiditeiten vrij te spelen.

Investeringen

De BMKB-C is bedoeld voor ondernemers die een tijdelijk liquiditeitstekort hebben als gevolg van de coronacrisis. Investeringen die voor BMKB-C financiering in aanmerking komen zijn:

 • investeringen als direct gevolg van de coronacrisis of de coronamaatregelen;
 • investeringen in werkkapitaal die nodig zijn voor herstel van de exploitatie op pre-corona niveau (inclusief de afbouw van crediteuren-overstand);
 • overige investeringen die nodig zijn voor herstel van de exploitatie op pre-corona niveau;  
 • investeringsverplichtingen die al in een eerder stadium zijn aangegaan en waarbij een financieringstekort is ontstaan door de coronacrisis.
Wilt u investeren om omzetgroei te realiseren? Dan kan de financier, met uitzondering van de hierboven genoemde investeringen, geen gebruik maken van de BMKB-C financiering. De financiering voor dit soort investeringen kan uiteraard wel voor de reguliere BMKB in aanmerking komen.

Provisie verlaagd

De provisie voor BMKB-C was 3,9%. Deze is verlaagd naar:

 • 2% bij een looptijd tot en met 8 kwartalen;
 • 3% bij een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen.

Door deze verlaging wordt de financiering toegankelijker voor ondernemers. Hiervoor wordt ongeveer € 30 miljoen ter beschikking gesteld.

Garantiebudget verhoogd

Daarnaast is het garantiebudget van de BMKB verhoogd van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard. Ook kunnen non-bancaire financiers zich accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Caribisch gebied

Alleen in Caribisch Nederland staat de BMKB ook open voor agrarische ondernemers, inclusief de visserijsector en aquacultuur. In Europees Nederland kunnen agrarische ondernemers aanspraak doen op het – eveneens verruimde - Borgstellingskrediet Landbouw. Aan een regeling voor de visserijsector en aquacultuur in Europees Nederland wordt nog gewerkt.

Waar kunt u terecht?

Banken kunnen aanmeldingen voor de aangepaste BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. Bekijk een overzicht van financiers die deelnemen aan de BMKB.

Snel en eenvoudig

Voor de kredietverstrekkers zijn speciale toetsingscriteria opgesteld om een snelle en eenvoudige toepassing mogelijk te maken.

Uitgesloten bedrijfsgroepen en financieringsdoelen

De volgende bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn uitgesloten: grootbedrijf, natuurlijke personen, landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Deze sectoren hebben hun eigen ondersteunende instanties/regelingen.

Andere mogelijkheden

 • Borgstelling Landbouwkredieten
  De land- en tuinbouwsector heeft zowel nationaal als internationaal te maken met een afnemende vraag naar hun producten. Hierdoor kunnen land- en tuinbouwbedrijven in financiële problemen komen. Daarom is er een tijdelijke gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling Landbouwkredieten (BL). LNV staat borg en banken kunnen hiermee enkele tientallen miljoenen werkkapitaal verstrekken. Vanaf 18 maart 2020 kunnen bedrijven gebruikmaken van deze extra module.
 • Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen opgesteld zoals aanvraag werktijdverkorting en fiscale regelingen. Daar kunnen ook de agrarisch ondernemers gebruik van maken.  
 • Qredits
  Kredietverstrekker Qredits heeft een tijdelijke crisismaatregel opengesteld waarbij een lagere rente in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt geboden aan kleine ondernemers. Het kabinet ondersteunt Qredits financieel met een aanvullend bedrag van maximaal € 6 miljoen om de lagere rente te kunnen bieden.
 • Tegemoetkoming schade COVID-19
  Ook is er een regeling voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4.000 voor de periode van 3 maanden.
  Lees meer over de Tegemoetkoming.

Meer weten?

RVO voert de BMKB-C uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Nederlandse overheid verwacht van ondernemingen dat ze bij hun bedrijfsactiviteiten rekening houden met mens, milieu en maatschappij in lijn met internationale OESO-richtlijnen en mensenrechtenverdragen.

Vragen over BMKB?

Neem contact met ons op
(ondernemers kunnen direct bij hun bank terecht)

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?