Tijdelijk gesloten voor aanvragen

CEF Transport Call Militaire Mobiliteit

Gepubliceerd op:
17 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
23 januari 2023

Werkt u aan de militaire mobiliteit binnen de EU? En verbetert uw project het civiele en het militaire gebruik van het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T)? De Europese Unie (EU) ondersteunt deze projecten met subsidie vanuit de Connecting Europe Facility (CEF).

Budget en looptijd

Startdatum:
donderdag 11 mei 2023
07:00 (CET)
Einddatum:
donderdag 28 september 2023
15:00 (CET)
Totaal budget:
€ 330.000.000

Voor wie?

Lidstaten van de EU en bedrijven kunnen aanvragen indienen voor deze call.

Voorwaarden

Op basis van het werkprogramma CEF Transport 2021-2027 kan jaarlijks een call open gaan voor projecten die de militaire mobiliteit binnen de EU verbeteren. Het moet dan gaan om projecten die zowel het civiele gebruik als het militaire gebruik van het TEN-T netwerk ten goede komen. En die voldoen aan specifieke eisen voor dit civiel-militair duaal gebruik. Projecten kunnen het uitvoeren van werken omvatten of de voorbereiding daarvan of beide. 

Meer informatie over de subsidiabele activiteiten vindt u op de call-pagina van CINEA en in het Funding & Tenders portal van de EU.

Budget

Het budget van € 330 miljoen is te verhogen als dat nodig is.

Toets uw projectidee

Laat uw projectidee bij ons toetsen voordat u een aanvraag indient. Dit kan het hele jaar door. U doet dit via het online projectideeformulier. Werkt u uw projectaanvraag uit? U krijgt dan binnen 2 weken feedback en een indicatie of het ministerie instemt met uw projectaanvraag. Alleen met die instemming kunt u een aanvraag indienen.

Climate proofing

Heeft u een project waarvoor u een milieu-effectrapportage moet opstellen? Dan moet u in specifiek onderzoek aantonen dat dit geen negatieve effecten heeft op de Europese klimaatdoelstellingen. De EU heeft hier een handreiking voor: Mededeling van de Commissie - Technische richtsnoeren voor de klimaattoetsing van infrastructuur in de periode 2021-2027.

Synergetische elementen

U kunt onderdelen van uw CEF-Transportprojecten binnen het huidige werkprogramma ook meefinancieren als deze normaliter onder de programma’s CEF Energy of CEF Digital vallen. Daarvoor moet het project aan de voorwaarden voldoen. De voorwaarden hiervoor vindt u in de CEF-verordening.

Voorbeelden van zulke projectonderdelen (de zogenoemde synergetische elementen) zijn:

  • zonnepanelen op assets;
  • een elektrolyser bij een waterstofvulpunt;
  • gridverzwaring bij laadinfrastructuur;
  • digitale oplossingen bij parkeerfaciliteiten.

Deze projecten kunt u tot 20% van het hoofdbedrag meefinancieren binnen CEF Energy en CEF Digital.

EU-milieuregels

Bij uitvoeringswerken met fysieke interventies moeten de betrokken bevoegde gezagen verklaren dat uw project geen negatieve effecten heeft op beschermde natuurgebieden of waterlichamen. Ook moet u andere nadelige milieueffecten goed hebben onderzocht en waar nodig compenseren. Met andere milieueffecten bedoelen we andere effecten dan klimaateffecten, bijvoorbeeld vervuiling of verdroging.

Hieronder, bij downloads, vindt u de contactgegevens van de bevoegde gezagen.

Wilt u weten hoe u moet handelen wanneer er geen fysieke interventies plaatsvinden, of met verwaarloosbare effecten? Bijvoorbeeld bij laadinfrastructuur in een bestaande stedelijke omgeving of digitale infrastructuur? Dit leest u in de FAQ Funding & tenders (europa.eu).

Downloads

Vragen of wilt u op de hoogte blijven?

Mail naar CEF Transport

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?