Open voor aanvragen

Agroconvenant Vollegrondsteelten

Laatst gecontroleerd op:
16 maart 2022
Gepubliceerd op:
11 november 2010

De belasting op het klimaat is klein bij het verbouwen en verwerken van plantaardige producten. Toch willen bedrijven in de sector vollegrondsteelten verduurzamen en minder broeikasgassen uitstoten. Daarom deden ze mee met het Agroconvenant. Wat waren de doelen, en zijn deze bereikt?

Het Agroconvenant begon in 2008 en liep tot en met 31 december 2020. In het convenant maakten de partners afspraken over energie en klimaat in de landbouw. Wij ondersteunden dit proces.

Wat wilde de sector bereiken?

De sector wilde:

 • energie besparen;
 • duurzame energie produceren;
 • minder broeikasgassen uitstoten;
 • koolstof vastleggen in de bodem.

Minder broeikasgassen uitstoten

Het belangrijkste doel was minder broeikasgassen uitstoten. De sector lette daarom op:

 • het energieverbruik;
 • de productie van hernieuwbare energie;
 • de bemesting met stikstof.

Koolstof in de bodem verhogen

Het tweede doel was koolstof vastleggen in de bodem. Een goede balans van koolstof en broeikasgassen is belangrijk voor de vruchtbaarheid van de bodem. Dit zorgt voor een betere kwaliteit en opbrengst van gewassen. Ook zorgt het vastleggen van koolstof voor minder CO2 in de lucht.

Wat heeft de sector gedaan?

Alle partijen in de productieketen hebben energie bespaard. Bijvoorbeeld door te investeren in energiezuinigere systemen voor de bewaarschuren, of aanpassingen in de grondbewerking. Ook kozen ondernemers voor het opwekken van hernieuwbare energie met windmolens en zonnepanelen.

Vanuit de sector was veel aandacht voor de mogelijkheden voor precisiebemesting. Als de agrariër met minder stikstof bemest, ontstaat er minder lachgas. Het onderzoek en de ontwikkeling van precisiebemesting gebeurde binnen het Programma PrecisieLandbouw. Ander onderzoek richtte zich op het toevoegen van middelen aan de (kunst)mest waarmee de lachgasproductie kan worden tegengegaan. Dit onderzoek loopt nog.

In de convenantsperiode kreeg de sector steeds meer aandacht voor een gezonde bodem. En voor het belang van organische stof in de bodem. De sector keek naar de maatregelen die nodig zijn om de bodem gezond te houden.

Zijn de doelen bereikt?

Het energiegebruik veranderde de afgelopen 10 jaar bijna niet. Wel produceerde de sector een belangrijk deel van de hernieuwbare energie. De sector stoot niet veel broeikasgassen uit. Ongeveer 5% van de uitstoot van broeikasgassen van de hele landbouwsector komt door de sector vollegrondsteelten.

Wat wil de sector nog bereiken?

Ook na het Agroconvenant willen de betrokken partijen duurzame doelen halen. Zij willen die halen met de afspraken in het Klimaatakkoord, het Nationaal Programma Landbouwbodems en de Bossenstrategie. Deze doelen gaan over:

 • de inzet van lichtere machines en precisielandbouw;
 • betere benutting van mineralen, zoals stikstof en fosfaat;
 • organische stoffen in de bodem aanvoeren en vastleggen;
 • het verder sluiten van kringlopen. De sector wil produceren met zo min mogelijk grondstoffen en deze opnieuw gebruiken.

Deze doelen zijn ook onderdeel van de visie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op kringlooplandbouw.

Betrokken partijen

In de jaren van het convenant overlegden de partijen vaak over de doelen en de actieprogramma’s. Dit waren de betrokken partijen in de laatste periode:

 • Land- en Tuinbouworganisatie (LTO)
 • LTO Vakgroepen Vollegrondsgroenten, akkerbouw, boomteelt
 • fruittelers (NFO)
 • aardappelverwerkende industrie (VAVI)
 • groenten- en fruitverwerkende industrie (VIGEF)
 • Cosun Beet Company (voorheen Suiker Unie)
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Meer weten?

In de rapporten hieronder leest u meer over de projecten van de sector.

Vragen over het Agroconvenant?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?