Gesloten voor aanvragen

Convenant Schone en zuinige agrosectoren

Laatst gecontroleerd op:
15 april 2021
Gepubliceerd op:
31 december 2011

12 jaar lang werkten de overheid en agrosectoren aan vermindering van het klimaateffect door landbouw. Dit deden ze volgens het Convenant Schone en zuinige agrosectoren, ook wel het Agroconvenant. En niet zonder resultaat: het convenant zorgde bijvoorbeeld voor minder uitstoot van broeikasgassen.

Het Agroconvenant begon in 2008 en liep tot 31 december 2020. In het convenant maakten de partners afspraken over energie en klimaat in de landbouw. RVO ondersteunde dit proces.

Wat waren de doelen?

De belangrijkste onderwerpen van het convenant waren broeikasgasvermindering, duurzame energie en energiebesparing. Hiervoor stelden de partners 4 hoofddoelen vast voor 2020: 

  1. De CO2-uitstoot verminderen met 3,5 tot 4,5 megaton ten opzichte van 1990. Dit doel was vooral belangrijk voor de glastuinbouwsector, waar het energieverbruik het hoogst is. Deze sector en de overheid maakten in 2012 nieuwe afspraken in het CO2-sectorsysteem. Dit systeem vergelijkt de uitstoot van de tuinders met een afgesproken maximale uitstoot.
  2. De uitstoot van methaan en lachgas verminderen met 4 tot 6 megaton ten opzichte van 1990. Dit doel was bedoeld voor veehouderijen, akkerbouw en tuinbouw.
  3. 200 petajoule aan hernieuwbare energie produceren uit biomassa. Dit doel verdween in 2017 toen alle partijen het convenant opnieuw bekeken. Het standpunt over energiewinning uit biomassa veranderde namelijk. De partijen zagen dit uiteindelijk als minder efficiënt en schoon. Ook is het ingewikkeld om biomassastromen in de agrarische sectoren te volgen.
  4. Opwekken van 12 petajoule aan windenergie door windmolens op landbouwgrond.

Wat zijn de resultaten?

Na 12 jaar Agroconvenant behaalden de agrosectoren de meeste doelen. De sectoren hebben minder broeikasgassen uitgestoten. Dit deden ze met bedrijfsmaatregelen, innovatieve technieken en productie van duurzame energie. In de eindrapportage leest u alle resultaten van de verschillende agrosectoren. In de infographic hieronder ziet u een kort overzicht.

Projectresultaten per sector

In het Agroconvenant stonden algemene afspraken en afspraken per agrosector of groep van sectoren. Werkgroepen voerden de afspraken praktisch uit met verschillende werkprogramma's. Ook steunden de partijen de activiteiten van de sectoren met onderzoeks- en kennisprojecten. 

Hieronder vindt u per sector meer informatie over de afspraken en projecten. Hier staan ook de rapporten met eindresultaten. 
 

Wat gebeurt er na het Agroconvenant?

De agrosectoren en overheid blijven werken aan een beter klimaat en schone energie. De partners maken nieuwe stappen met het Klimaatakkoord uit 2019. In het onderdeel Landbouw en Landgebruik leest u over de nieuwe klimaatdoelen voor agrosectoren.

De partners vertalen hierin ook de afspraken naar een praktische uitvoering. Dit gebeurt per sector in een Uitvoeringsoverleg. Kijk op Klimaatakkoord.nl voor meer informatie over het Uitvoeringsoverleg. Hier vindt u ook de indeling van werkgroepen per sector of thema.

Publicaties

Download de rapporten en informatie over het convenant.

Vragen over Agrosectoren?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?