Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Voorgenomen onderwerpen nationale cofinanciering Digital Europe

Gepubliceerd op:
26 januari 2023
Laatst gecontroleerd op:
22 september 2023

Voor enkele onderwerpen uit het Europese Digital Europe programma zal de Nederlandse overheid waarschijnlijk nationale cofinanciering beschikbaar stellen. Deze informatie is onder voorbehoud, hieraan kunt u geen rechten ontlenen. De definitieve onderwerpen voor cofinanciering worden in de Staatscourant gepubliceerd. U vindt meer inhoudelijke informatie over deze calls, de openstellingsperiode en de benodigde documenten op het Funding en Tender portal van de Europese Commissie (EC).

Onderaan deze pagina vindt u informatie over de calls waar al nationale cofinanciering voor is verstrekt.

Voorgenomen cofinanciering 2e en 3e reeks calls werkprogramma 2021-2022

Veerkracht, coördinatie en oefenfaciliteiten in de EU voor cyberveiligheid

Met het onderwerp 'veerkracht, coördinatie en oefenfaciliteiten voor cyberveiligheid' wil de EC cyber- en bevoorradingsketenrisico’s (beter) kunnen monitoren. Daarnaast wil het EC nationale en internationale betrokkenen in de cyberveiligheid met elkaar verbinden.

De uitkomst van deze actie is dat EU-lidstaten in staat zullen zijn op een gecoördineerde manier te reageren op grootschalige cyberincidenten.

Lees meer over de eerste call en de tweede call op het Funding & Tender portal. De deadlines waren 15 februari 2023 en 6 juli 2023.

Toepassen van innovatieve oplossingen voor cyberveiligheid

Door het toepassen van innovatieve oplossingen voor cyberveiligheid te versnellen wil de EC zorgen dat innovatieve cyberoplossingen breder worden gebruikt. Het doel is:

 • het ondersteunen van innovatieve cyberoplossingen van onder andere mkb’ers en oplossingen die voortkomen uit projecten die gefinancierd zijn door de EU;
 • het aanbieden van bijgewerkte oplossingen (met name voor mkb’ers) ter bescherming tegen cyberaanvallen; en
 • het verbeteren van de veiligheid van (open source) ICT-oplossingen.

Lees meer over de eerste call en de tweede call op het Funding & Tender portal. De deadlines waren 15 februari 2023 en 6 juli 2023.

Grootschalig proefproject voor cloud-to-edge-diensten

Het doel van grootschalige proefprojecten voor cloud-to-edge diensten is om op grote schaal innovatieve, duurzame en veilige grensoverschrijdende diensten te lanceren in daarvoor specifiek geselecteerde sectoren: gezondheid, mobiliteit en publiek.

Lees meer over deze call op het Funding & Tender portal. De deadline was 22 februari 2022.

Dataruimte voor de maakindustrie

Met dataruimte voor de maakindustrie wil de EC infrastructuren en instrumenten realiseren voor het delen van data over de gehele waardeketen. Met de voorbereidende acties (die het samenwerkingsverband zelf bepaalt) wil de EC bereiken dat:

 • een multi-stakeholder beheersstructuur wordt opgezet;
 • bestaande platforms worden geïnventariseerd; en
 • een blauwdruk voor digitale bouwstenen voor de maakindustrie wordt gemaakt.

Lees meer over deze call op het Funding & Tender portal. De deadline was 24 januari 2023.

Beveiligen van strategische 5G-infrastructuur en -technologieën

Met beveiligen van de strategische 5G-infrastructuur en -technologieën wil de EC de nationale en Europese cyber- en 5G-strategie verder uitrollen. Het doel is:

 • het ontwikkelen van betrouwbare 5G-diensten; en
 • het versterken van de samenwerking tussen nationale en private aanbieders (voornamelijk innovatieve mkb’ers).

Lees meer over deze call op het Funding & Tender portal. De deadline was 15 februari 2023.

Ondersteuning van het uitrollen van de NIS-richtlijn en nationale strategieën voor cyberveiligheid

Door de NIS-richtlijn (Veiligheid van Netwerk- en Informatiesystemen) en nationale strategieën voor cyberveiligheid te ondersteunen wordt internationale samenwerking op dit gebied versterkt. Het doel van deze actie is:

 • schade voor lidstaten door cyberincidenten minimaliseren;
 • de naleving van de NIS-richtlijn verbeteren; en
 • bijdragen aan samenwerking, paraatheid en weerstandsvermogen van de cyberveiligheid binnen de EU.

Lees meer over deze call op het Funding & Tender portal. De deadline was 15 februari 2023.

Voorgenomen cofinanciering 1e reeks calls werkprogramma 2023-2024

Zeer veilig samenwerkingsplatform voor luchtvaart- en beveiligingsindustrie

Met dit onderwerp wil de Europese Commissie (EC) een commercieel levensvatbaar, zeer veilig en cloud-gebaseerd samenwerkingsplatform realiseren. Dit platform is bedoeld voor het beheer van gevoelige, grensoverschrijdende industriële initiatieven in de luchtvaart- en veiligheidssector, waaronder civiele veiligheid.

Lees meer over deze call op het Funding & Tender portal

Deadline Europese openstelling: 22 november 2023

Ontwikkeling van een 'Citiverse'

Een Europese 'Citiverse' is een hybride virtuele wereld voor burgers. Hiermee wil de EC Europees leiderschap op het gebied van virtuele werelden stimuleren en kansen voor creatieve mkb’ers creëren. Ook moet het bijdragen aan een industrieel virtual reality (VR)/augmented reality (AR) ecosysteem.

De EC vraagt om de ontwikkeling van een hybride wereld op basis van de eerdere call 'Smart communities data infrastructure' en het bij elkaar brengen van industriële partners. Hiermee moeten nieuwe technologieën voor virtuele werelden binnen steden worden ontwikkeld. Daarbij is het de bedoeling dat er aansluiting wordt gezocht met eventuele relevante European Digital Infrastructure Consortia (EDICs) om toekomstige succesvolle samenwerkingen mogelijk te maken.

Lees meer over deze call op het Funding & Tender portal

Deadline Europese openstelling: 22 november 2023

Digitaal product-paspoort

Met dit onderwerp wil de EC het delen van belangrijke product-gerelateerde informatie faciliteren die essentieel is voor de duurzaamheid en circulariteit van producten binnen de economie. Dit is onder andere belangrijk voor het versnellen van de overgang naar een circulaire economie en het verlengen van de levensduur van producten.

Lees meer over deze call op het Funding & Tender portal

Deadline Europese openstelling: 26 september 2023

Versterken van vaardigheden in halfgeleiders

De EC wil met dit onderwerp het imago van werken in de halfgeleiderindustrie verbeteren door een holistische aanpak van industrie en wetenschap.

Hiervoor moet worden ingezet op:

 • algemeen bewustzijn van het belang van de sector voor de maatschappij (groene transitie, strategische onafhankelijkheid);
 • een beter begrip van de waarde van de sector voor innovatie; en
 • het overdragen van kennis over werken in de sector vanaf een jongere leeftijd.

Daarnaast is het de bedoeling dat:

 • het bestaande onderwijs voor de sector wordt geüpdatet om het aan te laten sluiten bij de snelle ontwikkelingen;
 • er meer training geboden worden aan mensen die al in de sector werken; en
 • bedrijven, voornamelijk het mkb, geholpen worden bij het aantrekken van talent.

Lees meer over deze call op het Funding & Tender portal

Deadline Europese openstelling: 26 september 2023

Europees referentiekader voor energiebesparing

Een Europees referentiekader voor energiebesparing van consumententoepassingen moet worden ontwikkeld en geïmplementeerd voor consumenten, eindgebruikers en andere belanghebbenden.

Het referentiekader moet bijvoorbeeld voorzien in het verspreiden van relevante informatie over:

 • de samenstelling van bronnen waarmee energie wordt geproduceerd (energiemix);
 • lokale netwerkcondities;
 • energieprijzen; en
 • elektriciteitsgebruik. 

Het referentiekader moet daarnaast voortbouwen op eerder werk in deze hoek (ETRA studies, Smart Grid Task Force en eerdere Horizon 2020-projecten) en bijvoorbeeld het gebruik van data en kunstmatige intelligentie voor gepersonaliseerde energieadviezen ondersteunen.

Lees meer over deze call op het Funding & Tender portal

Deadline Europese openstelling: 26 september 2023

Voorbereidingssteun en wederzijdse assistentie tegen cyberdreigingen

Met deze steun wil de EC bestaande activiteiten die bijdragen aan verbeterde bescherming en weerbaarheid tegen cyberdreigingen op Europees niveau aanvullen.

De hulp van de EC aan EU-lidstaten die zich inspannen voor paraatheid tegen cyberdreigingen bestaat onder andere uit:

 • het delen van kennis;
 • het toegankelijk maken van expertise; en
 • het ontwikkelen en delen van oplossingen.

Ook moet deze steun wederzijdse ondersteuning tussen lidstaten onderling faciliteren bij de voorbereiding en reactie op eventuele cyberincidenten, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van gezamenlijke processen en methoden.

Lees meer over deze call op het Funding & Tender portal

Deadline Europese openstelling: 26 september 2023

Ondersteuning bij de implementatie van Europese wetgeving voor cyberveiligheid en nationale cyberveiligheidsstrategieën

Deze actie van de EC richt zich op capaciteitsopbouw en versterking van de samenwerking op het gebied van cyberbeveiliging op technisch, operationeel en strategisch niveau. Dit in de context van bestaande en voorgestelde EU-wetgeving voor cyberbeveiliging. Dit onderwerp is een aanvulling op het bestaande werk van Security Operations Centres (SOC's) op het gebied van dreigingsdetectie.

Verder moet de actie bijdragen aan het voorbereiden van de industrie en markt op de cyberveiligheidseisen uit voorgestelde EU-wetgeving voor: 

 • veiligere hard- en software; en
 • cyberbeveiliging en weerbaarheid van essentiële diensten in EU-lidstaten.

Projecten moeten bijvoorbeeld bijdragen aan verbeterde notificatie- en rapportageprocessen of Europese cyberveiligheidscertificeringen ondersteunen.

Lees meer over deze call op het Funding & Tender portal

Deadline Europese openstelling: 26 september 2023

RVO ondersteunt

Wilt u een Europees projectvoorstel indienen? Wilt u advies over voor u geschikte calls binnen het Digital Europe-programma? Of heeft u hulp nodig bij uw aanvraag voor nationale cofinanciering? Neem dan tijdig contact met adviseurs Ruben Wassink, Okke Scholten, Christiaan Meinsma of Lodewijk Noordzij van Team IRIS via teamiris@rvo.nl.

Zij kennen de regels en wensen van de Europese Commissie of zoeken het voor u uit. Zo verhoogt u de kans op een succesvolle deelname aan Digital Europe.

Gesloten calls nationale cofinanciering

Onderstaande calls stonden eerder open. U kunt hiervoor geen aanvraag meer doen.

In opdracht van:
Bent u tevreden over deze pagina?