Open voor aanvragen

Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO)

Gepubliceerd op:
18 april 2023

Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO) investeert in hoogwaardige en toekomstbestendige faciliteiten voor onderzoek, die van belang zijn voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Met de Beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap van 17 juni 2022 stelt het kabinet hiervoor € 475 miljoen beschikbaar.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 1 mei 2023
07:00 (CET)
Einddatum:
woensdag 31 mei 2023
15:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Totaalbudget openstelling 2023: € 140 miljoen. Minimumbedrag aan financiering: € 3 miljoen per project.
Totaal budget:
€ 475.000.000

Achtergrond

De consultatie investeert in hoogwaardige en toekomstbestendige faciliteiten voor onderzoek, die van belang zijn voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. 
Met hoogwaardige, moderne en toekomstbestendige onderzoeksfaciliteiten kunnen de toegepaste onderzoeksinstellingen (TO2) en Rijkskennisinstellingen (RKI’s): 

 • kennis en toepassingen ontwikkelen voor maatschappelijke oplossingen en transities;
 • (sleutel)technologie richting economische marktkansen opschalen; en 
 • bijdragen aan beleidsopgaven en wettelijke taken.

De volgende organisaties komen in aanmerking voor deze financiering:

 • Toegepaste Onderzoeksinstellingen volgens de TO2-regeling en Rijkskennisinstellingen (RKI’s)

Budget

Over de 4 financieringsrondes is een budget is een bedrag van € 475 miljoen beschikbaar. Voor de financieringsronde van 2023 is een bedrag van ongeveer € 140 miljoen beschikbaar om te verdelen over de voorstellen die naar mening van een onafhankelijke externe adviescommissie en de Minister voldoende scoren op de verschillende criteria. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt de financiering beschikbaar via de TO2-regeling en het ministerie dat eigenaar is van de RKI zorgt voor een directe bijdrage. 

U krijgt financiering voor de directe kosten die met het project gemoeid zijn gedurende de projectperiode. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Investeringskosten in materiële activa: grond, gebouwen en installaties, machines en uitrusting. Let op: de kosten dienen direct betrekking te hebben op de bouw of upgrade van de faciliteit. 
 • Investeringskosten in immateriële activa: fysiek of financieel niet-tastbare activa, zoals octrooien, licenties, knowhow of andere intellectueel eigendomsrechten

Loonkosten of externe inhuurkosten die niet subsidiabel zijn onder andere:

 • Kosten die gemaakt zijn voor de toekenning van de subsidie.
 • Reguliere huisvesting die niet direct te maken heeft met de te bouwen faciliteit.
 • Kosten voor het onderzoek dat met de faciliteit uitgevoerd gaat worden.
 • Operationele kosten van de faciliteit na 4 jaar.

Voorwaarden

Voor deze financiering gelden enkele voorwaarden:

 • De aanvrager is een TO2-instelling of een RKI. 
 • Het minimumbedrag aan financiering is € 3 miljoen.
 • De financiering wordt gebruikt voor de bouw van een nieuwe faciliteit of de upgrade van een bestaande faciliteit.

Uw indiening voorbereiden

Voor het indienen van uw voorstellen zijn er formats opgesteld die u kunt gebruiken: 

 • format projectplan
 • format financieel plan, inclusief exploitatiebegroting 
 • format strategische aanpak na 2023

Deze kunt u hieronder downloaden:

Voorstel indienen

U kunt uw voorstel indienen van 1 mei tot en met 31 mei 2023, 17:00 uur.

Om een voorstel in te dienen is eHerkenning niveau 2+ nodig.

Per voorstel voor financiering in 2023 vult u het online formulier in. De voorstellen voor na 2023, uw strategische agenda voor de toekomst, voegt u eenmaal toe als bijlage bij een van de voorstellen. Als u geen voorstellen voor na 2023 heeft, hoeft u deze natuurlijk niet toe te voegen.

Na uw aanvraag

RVO neemt alle voorstellen in om deze voor te leggen aan een onafhankelijke externe adviescommissie. De commissie zal de voorstellen voor 2023 beoordelen op een aantal criteria. De voorstellen die het hoogst scoren op de criteria zullen een positief advies krijgen voor financiering. De criteria zijn: 

 1. Onderzoekstechnische kwaliteit
 2. Impact op maatschappij, economie en beleid
 3. Organisatorische en financiële aspecten
 4. Technische aspecten 

RVO zal ook alle input voor de Strategische Agenda voor na 2023 verzamelen en voorleggen aan de onafhankelijke externe adviescommissie. Zij zullen deze samenvoegen tot een nieuw concept. 
Het ministerie van EZK blijft verantwoordelijk voor de daadwerkelijke financiering en definitieve versie van de Strategische Agenda 2023 en verder. Verwachting is dat beiden in Q4 van 2023 gereed zullen zijn.

Andere subsidies

Het is niet mogelijk om een faciliteit dubbel te financieren. Indien u nog andere subsidies gebruikt om de faciliteit te bouwen, geef dan aan in de begroting voor welk deel van de faciliteit u de financiering gaat gebruiken. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?