Open voor aanvragen

Erkenning aanvragen als producentenorganisatie

Gepubliceerd op:
24 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2022

Wilt u als producentenorganisatie (PO) de groenten- en fruitproductie van uw leden verduurzamen of verbeteren? Dan kunt u hiervoor de subsidie gemeenschappelijke marktordening (GMO) Groenten en fruit aanvragen. Hiervoor heeft u eerst erkenning nodig.

Voorwaarden

U kunt als PO erkenning aanvragen. U moet dan voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw PO:

 • is opgericht door producenten van groenten en/of fruit;
 • heeft in elk geval 10 leden;
 • verkoopt elk jaar voor in elk geval € 25 miljoen aan groenten en fruit;
 • krijgt van alle leden de hele productie van de producten waarvoor uw organisatie wordt erkend;
 • verkoopt van alle leden de hele productie van de producten waarvoor uw organisatie wordt erkend.

Subsidie aanvragen als teler

Bent u een teler? Dan kunt u zich aansluiten bij een erkende PO. Op GMO Groenten en fruit leest u er meer over.

Erkenning aanvragen

Wilt u erkenning aanvragen? Dit doet u schriftelijk. In uw aanvraag geeft u aan voor welk product of welke producten u erkenning wilt. De voorzitter van uw PO ondertekent het.

Stuur uw aanvraag mee als bijlage in een e-mail naar erkenningenimm@rvo.nl. Wilt u uw aanvraag liever per post versturen? Stuur uw brief met de bijlagen dan naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Investerings- en Marktmaatregelen
Team Marktordening en Fokkerijregelgeving
Postbus 93119
2509 AC Den Haag

Bijlagen bij uw aanvraag

Hieronder ziet u welke documenten u in elk geval nodig heeft. Naast deze lijst van documenten heeft u nog meer documenten nodig. Gaat u erkenning aanvragen? Stuur dan eerst een e-mail naar erkenningenimm@rvo.nl. Wij sturen u dan een volledig overzicht van alle documenten.

Met uw aanvraag stuurt u in ieder geval de volgende documenten mee:

 • oprichtingsakte en statuten
 • huishoudelijk reglement
 • uittreksel uit het handelsregister van de KVK
 • notulen van de oprichtingsvergadering
 • meerjarenplan
 • bestuursnotitie over de afzet en aanbodbundeling
 • bestuursnotitie over de uitbesteding van activiteiten
 • ledenlijst
 • indien aanwezig: jaarrekeningen over de afgelopen 3 boekjaren
 • bestuurssamenstelling, organogram, procuratieregeling, autorisatieschema, bevoegdhedenmatrix en parafenlijst
 • beschrijving van de ondernemingsstructuur en dochterondernemingen
 • beschrijving van de goederenlogistiek
 • opgave van de waarde van de afzetbare productie

Ook stuurt u een beschrijving mee van de administratieve organisatie en interne beheersing van:

 • de verkoop en prijsbepaling;
 • de goederenlogistiek;
 • de financiële administratie;
 • het beoordelen van investeringen en uitgaven waarvoor u subsidie aanvraagt;
 • het aannemen van nieuwe leden en het beëindigen van het lidmaatschap;
 • het verzamelen van informatie van de leden, hoe u wijzigingen verwerkt en controleert of de ledenlijst nog juist is;
 • het beoordelen van areaalenquêtes en aanvoerprognoses, waaronder de vergelijking met realisaties;
 • de controle op de naleving van de leveringsplicht waaronder het verlenen van ontheffingen daarop;
 • het opleggen van sancties;
 • het uitbesteden van activiteiten.

Na uw aanvraag

Nadat wij uw erkenningsaanvraag hebben ontvangen sturen wij u een ontvangstbevestiging. Hierin staat beschreven wat u daarna kunt verwachten. Missen we documenten of gegevens? Dan laten we dat weten met een brief en e-mail.

Startgesprek en controle

Wij plannen eerst een startgesprek met u in. Wij vertellen u dan meer over het proces. Ook doen wij binnen 4 maanden na uw aanvraag een controle op locatie. Deze wordt later ingepland. Wij bezoeken dan uw bedrijf en controleren of u aan de voorwaarden voor erkenning voldoet.

Beslissing

U krijgt binnen 4 maanden na ontvangst van uw aanvraag een brief met ons besluit. Dit heet ook wel de beschikking. Het kan langer duren als uw aanvraag niet compleet is en wij meer informatie van u nodig hebben.

Heeft u de erkenning gekregen, dan kunt u tijdens de openstellingsperiode de subsidie GMO Groenten en fruit aanvragen.

Wetten en regels

De regels rondom de voorwaarden staan in de Europese verordening 1308/2013 en de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/891. De Nederlandse uitwerking van deze regels en voorwaarden vindt u in de Regeling uitvoering GMO Groenten en fruit.

Vragen over GMO groenten en fruit?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?