Gesloten voor aanvragen

Interessepeiling IPCEI Health

Gepubliceerd op:
3 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
16 juni 2022

Interessepeiling voor ondernemers die willen investeren in het moderniseren en verduurzamen van productietechnologieën en productieprocessen voor grondstoffen en geneesmiddelen, of in projecten over antimicrobiële resistentie of cel- en gentherapie. Deze ondernemers hebben daarbij interesse in Europese samenwerking.

Startdatum:
dinsdag 22 maart 2022
09:00
Einddatum:
dinsdag 19 april 2022
17:00

Deze interessepeiling is gesloten. U kon uw interesse kenbaar maken tot en met 19 april 2022.

Een IPCEI is een samengevoegd Europees project dat bestaat uit een aantal nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit verschillende EU-lidstaten die elkaar aanvullen, voordeel hebben van de samenwerking en bijdragen aan strategische Europese doelen. Lees meer over IPCEI.

De Nederlandse overheid inventariseert de interesse van het bedrijfsleven en van kennisinstellingen voor een IPCEI Health.

Met het kenbaar maken van interesse, vraagt u geen subsidie aan en verbindt u zich nog nergens toe. Ook de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan met deze oproep geen commitment aan.

Ingediende projectideeën

Er zijn 47 projectideeën ingeleverd. RVO gaat deze projectideeën analyseren. Op basis van deze analyse besluit het ministerie van VWS of het definitief doorgaat met IPCEI Health en met welk budget. Als meer informatie hierover beschikbaar is, leest u dat op deze pagina.

Aanleiding

Op 3 maart 2022 ondertekenden verschillende lidstaten een manifest om een IPCEI Health te verkennen. Hierin spreken zij de intentie uit om gezamenlijk een IPCEI Health te verkennen om marktfalen in de sector te voorkomen, innovatie aan te moedigen en het Europese (zorg)ecosysteem verder te versterken.

Ook Nederland ondertekende het manifest en zegde toe te onderzoeken of en in welke mate zij zal deelnemen in een IPCEI Health. De informatie die we ophalen met de interessepeiling, onder andere hoe goed de aangedragen projectvoorstellen aansluiten bij de Nederlandse beleidsdoelen, is van belang voor de afweging of Nederland zal deelnemen aan de IPCEI Health. In geval van deelname besluit de Nederlandse overheid welk budget hiervoor beschikbaar komt.

Doel IPCEI Health

Het uiteindelijke doel van de IPCEI Health is om te komen tot een combinatie van grootschalige projecten die de Europese gezondheidssector versterken door:

 • innovatie en vergroening van productietechnologieën en productieprocessen voor grondstoffen en geneesmiddelen;
 • innovatie op het gebied van antimicrobiële resistentie en zeldzame ziekten, en ook op het gebied van opkomende bedreigingen voor de gezondheid, voor zover deze een aanvulling vormen op HERA (European Health Emergency preparedness and Response Authority);
 • de ontwikkeling van cel- en gentherapieën, inclusief productieprocessen en productietechnologieën.

Met de IPCEI willen de deelnemende landen projectvoorstellen stimuleren die bijdragen aan innovaties op de genoemde gebieden. Voorstellen moeten passen binnen het IPCEI instrument, op het terrein van R&D&I tot en met First Industrial Deployment en infrastructuur.

De lidstaten die het manifest hebben ondertekend, geven aan ook mogelijk meerdere IPCEI's Health te overwegen, met andere thema's zoals bijvoorbeeld digital health, Medtech en medical devices. Over mogelijke andere IPCEI's Health gaan de deelnemende landen binnenkort in gesprek. Voor eventuele andere IPCEI's Health volgt een aparte interessepeiling.

Voorwaarden

Wilt u deelnemen aan de IPCEI Health? Dan zijn de volgende voorwaarden van belang:

 • Het projectvoorstel moet passen binnen de kaders van de IPCEI mededeling.
 • Een projectvoorstel moet kwantitatief en/of kwalitatief van belang zijn en vernieuwend en binnen Nederland worden uitgevoerd.
 • Het project moet kennisverspreiding in de Europese Unie stimuleren, ook buiten de direct betrokken projectpartners.
 • De nadruk ligt op projecten met een hogere TRL (Technology Readiness Level).
 • Het project sluit aan bij het doel van IPCEI Health zoals hierboven beschreven.
 • Het project moet een zo hoog ambitieniveau hebben, dat uitvoering zonder publieke financiering niet mogelijk is. Mogelijk wordt maximaal 100% van de onrendabele top gefinancierd.
 • Er zijn geen andere bestaande nationale of EU-financieringsmethoden beschikbaar om het projectvoorstel in zijn geheel te financieren.
 • De hoofdaanvrager is een onderneming en heeft zich vóór de deadline (19 april, 17:00 uur) aangemeld via de interessepeiling.
 • Het project is nog niet gestart op het moment van het kenbaar maken van de belangstelling.

Daarnaast gelden de algemene IPCEI voorwaarden.

Na uw registratie

 • Na de sluitingsdatum beoordelen wij de voorstellen. De projectvoorstellen zullen een belangrijk onderdeel vormen van de afweging of en in welke mate Nederland zal deelnemen in een IPCEI Health. Als wij deelnemen, zal het kabinet hiervoor budget reserveren en later in 2022 een definitieve 'call for proposals' organiseren waar definitieve projectvoorstellen kunnen worden ingediend.
 • Bedrijven die hun interesse kenbaar hebben gemaakt houden wij in de tussentijd op de hoogte van de Europese tijdslijnen voor de IPCEI. Ook informeren wij geïnteresseerden over mogelijke internationale matchmakingsbijeenkomsten waar partijen uit andere deelnemende landen partners kunnen vinden en consortia kunnen vormen. Hiervoor is op dit moment nog geen datum bekend. Wij moedigen bedrijven en kennisinstellingen wel aan ook voorafgaand aan deze bijeenkomsten al partners uit andere landen te zoeken.
 • Na de sluitingsdatum van een eventuele 'call for proposals' wordt een selectie gemaakt uit de binnengekomen projectvoorstellen. Vervolgens volgt via een staatssteunprocedure bij de Europese Commissie een verzoek tot goedkeuring voor overheidssteun voor de geselecteerde projecten.
 • Dit proces zal een lange periode in beslag nemen (doorgaans half jaar tot een jaar). Lees meer over het volledige IPCEI traject op onze webpagina IPCEI.

Vragen over IPCEI Health?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?