Open voor aanvragen

Projectstimuleringsregeling voor Interreg (PSR)

Gepubliceerd op:
2 november 2015
Laatst gecontroleerd op:
25 april 2022

Gaat u een projectvoorstel indienen voor Interreg? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijdrage in de voorbereidingskosten van een projectvoorstel. U vraagt hiervoor de subsidie Projectstimuleringsregeling (PSR) aan. De maximum bijdrage voor het voorbereiden van een projectvoorstel is € 25.000.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 3 januari 2022
08:00 AM (CET)
Einddatum:
donderdag 15 december 2022
04:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximum € 25.000
Totaal budget:
€ 1.375.000

De PSR loopt van 2022 tot en met 2024. In 2022 is de regeling open van 3 januari 09:00 uur tot en met 15 december 2022, 17:00 uur.

Waarom PSR?

De PSR ondersteunt u vooral in de vroege-fase van een Interreg projectvoorstel. Deze vroege-fase kost tijd en geld en is ook nog onzeker. Met de PSR kunt u de financiële onzekerheid van die fase in de projectontwikkeling wegnemen.

Budget

Het beschikbare budget voor PSR bedraagt jaarlijks € 1.375.000. De subsidieregeling loopt van 2022 tot en met 2024.

Voorwaarden

Een geschikt voorstel

De hoofdvoorwaarde is dat u daadwerkelijk een projectvoorstel indient: binnen een bepaalde periode en kwalitatief goed genoeg, zodat het Interreg-programma het voorstel tenminste in behandeling neemt voor goedkeuring ('geschikt', ‘eligible’ en/of 'ontvankelijk' verklaard - meer hierover vindt u bij de informatie van de Interreg-programma’s).

Dient u geen tijdig geschikte 'full application' in, dan vorderen wij de PSR-bijdrage terug.

Nadat is voldaan aan de ‘geschiktheids-eis’ geldt voor de transnationale Interreg-programma's met een tweestaps-indiening ook nog het volgende: wordt uw projectvoorstel niet goedgekeurd voor indiening van stap 2 door de stuurgroep van het Interreg-programma? Dan vorderen wij de helft van de PSR (€12.500) terug.

Bijdrage aan de beleidsdoelen van IenW

De PSR stimuleert alleen projectvoorstellen gericht op de transitie (overgang) op het gebied van Circulaire economie, Klimaatadaptatie, Slimme en groene mobiliteit. Onder deze transities vallen ook de onderwerpen energietransitie en CO2-vermindering.

Dit betekent dat Interreg-projectvoorstellen die wél passen op de thematische prioriteiten van de respectievelijke Interreg-programma's, maar niet op de bovengenoemde beleidsdoelen/transities van het ministerie van IenW, buiten deze PSR-regeling vallen.

Meer uitleg over de beleidsdoelen vindt u in het formulier Aanvraaggesprek.

Aanvraag alleen door Nederlandse lead-partner

U bent een Nederlandse organisatie die als lead-partner in een Interregproject optreedt. Uw organisatie is een organisatie zonder winstoogmerk, zoals: een decentrale overheidsinstelling, een kennisinstelling, een stichting, een vereniging of een regionale ontwikkelingsmaatschappij. U als lead-partner moet de PSR-aanvraag indienen.

Gesprek met ons 'National Contact Point'

Het aanvraagproces van de PSR vraagt van u om verplicht een voorgesprek te hebben met één van onze Interreg 'national contact points' (NCP). U vindt de contactgegevens op de pagina's van NWE, NSR en Europe.

Dat voorgesprek moet plaatsvinden vóórdat u de PSR-aanvraag indient. Van het gesprek maakt u een beknopt verslag. Gebruik voor het gesprek het formulier Aanvraaggesprek.

In het gesprek neemt u als lead-partner en tevens PSR-aanvrager met het Contact Point een korte beschrijving van het project door, met ten minste de volgende onderdelen:

  • doel en beschrijving van het projectidee;
  • eerste transnationale consortiumpartners;
  • voorlopige planning voor de voorbereidende werkzaamheden.

De NCP probeert op basis hiervan zo goed mogelijk de kansen in te schatten voor het voorstel. Het gesprek is geen bindende beoordeling op vorm en inhoud van het projectidee - daarvoor is het meestal nog te vroeg. Wel kunt u hieruit afleiden of het (al) verstandig is om de PSR aan te vragen. Dit met het oog op de uiterste indieningstermijnen en het risico van het moeten terugbetalen van (een deel van) de PSR-bijdrage.

In principe stelt het ministerie van IenW 3 jaar lang ruim voldoende middelen beschikbaar om enkele tientallen passende projectideeën in de 3 Interreg-programma's verder te ontwikkelen.

Vraag PSR pas aan wanneer u er echt aan toe bent om een kansrijke projectaanvraag in te dienen. En wacht anders in goed overleg met ons op een volgende ronde.

Formulier Aanvraaggesprek

Het formulier Aanvraaggesprek vult u in voor het gesprek met een Nationaal Contact Point. Als u PSR daadwerkelijk gaat aanvragen, stuurt u dit formulier ook als bijlage mee.

Aanvragen

U vraagt subsidie PSR aan vanaf 3 januari 2022, 9:00 uur tot en met 15 december 2022, 17:00 uur. Als het budget in een jaar op is, komt u in dat jaar niet meer in aanmerking voor PSR.

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Hulp bij uw aanvraag

De aanvraag van de subsidie doet u op het UPNL-portaal en duurt ongeveer 1 uur. Sla tussentijds op als u op een later moment verder gaat met de aanvraag. Verzamel zoveel mogelijk al uw gegevens voordat u de aanvraag invult.

Loopt u vast of heeft u andere problemen bij uw aanvraag? Maak dan een afspraak via het Bel-me-terug-formulier. Een van onze UPNL-adviseurs helpt u dan stap voor stap bij het invullen van uw aanvraag.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u het formulier Aanvraaggesprek mee. Dit formulier vult u in na het gesprek met het National Contact Point.

Na uw aanvraag

Wij beoordelen de aanvragen voor deze subsidie op volgorde van binnenkomst. Wanneer uw aanvraag compleet is, is de beoordelingstermijn maximaal 13 weken. U ontvangt daarna een subsidiebeschikking. Daarin staan de details over de betaling. Ook staat erin welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt.

Als uw project wijzigt

Krijgt u subsidie voor een project? Dan moet u belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven via mijn.rvo.nl. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u subsidie moet terugbetalen.

Bewijsstukken

We vragen u om bewijsstukken aan te leveren van de indiening bij het programmasecretariaat van Interreg en te melden of uw aanvraag geschikt (eligible) is bevonden.

U heeft 19 maanden de tijd om een projectvoorstel stap 1 in te dienen bij NSR of NWE en 28 maanden om een projectvoorstel Europe of projectvoorstel NSR of NWE stap 2, full application, in te dienen.

Vanaf 8 maanden na de subsidieverlening van PSR kunt u hiervoor de bewijsstukken indienen bij ons. Dien alle bewijsstukken tegelijk in, dus als u weet of uw full application geschikt is verklaard. Deze mogelijkheid staat open tot 28 maanden na subsidieverlening. Dient u een 'full application' niet tijdig in of wordt deze niet geschikt verklaard, dan zullen wij de PSR-bijdrage geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Vragen over PSR?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?