Open voor aanvragen

Interreg 2021-2027

Gepubliceerd op:
12 april 2017
Laatst gecontroleerd op:
21 november 2022

Wilt u Europa duurzamer en beter bestand tegen klimaatverandering maken? Of zoekt u samenwerkingspartners om een innovatie uit te gaan rollen? Interreg biedt u als ondernemer, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten.

Bij ons kunt u terecht voor de Interreg-programma’s Noord-West Europa (NWE), Noordzee en Interreg Europe. Als u vragen heeft over de financiële kant van het programma Twee Zeeën, dan kunnen we u óók helpen (zie onder Contact).

Wijzigingen in nieuwe periode

Bent u bekend met eerdere programmaperiodes van Interreg? Een van de veranderingen in de periode 2021 - 2027 is dat de programma's NWE en Noordzee voor heel Nederland gaan gelden. Ook in andere landen wijzigt het programmagebied. Het Verenigd Koninkrijk doet niet meer mee in de periode 2021-2027.

Inhoudelijk sluiten de programma’s NWE, Noordzee en Europe vooral aan bij de Europese Green Deal. Belangrijke thema’s zijn:

 • klimaatadaptatie
 • watermanagement
 • hernieuwbare energie
 • circulaire economie

Daarnaast blijft innovatie een pijler van de programma’s. Green and Smart dus. Bij Noordzee is ook (maritieme) governance een aandachtsthema.

Wilt u op de hoogte blijven van de calls for projects? Op de programmapagina’s leest u meer over de calls. U kunt zich ook aanmelden voor onze digitale Interreg-nieuwsbrief. Deze verschijnt op het moment dat wij nieuws voor u hebben. Stuur een mail naar interreg@rvo.nl en geef aan van welk programma u op de hoogte wilt blijven.

Introductievideo's (via Youtube)

 

Voor wie is Interreg?

Interreg richt zich op de volgende doelgroepen:

 • overheden (rijk, provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • bedrijven
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen
 • private partijen zonder winstoogmerk

Projectstimuleringsregeling (PSR)

U kunt met de Projectstimuleringsregeling (PSR) een bijdrage aanvragen voor de voorbereidingskosten van een Interreg-projectvoorstel. De maximumbijdrage die u kunt aanvragen is €25.000.

Projectstimuleringsregeling (PSR)

Open calls

Dit programma is op dit moment open:

North West Europe (NWE)

Interreg North West Europe (NWE) is een transnationaal programma. Het richt zich op deelname van partijen uit 6 landen. Ook partijen uit Zwitserland (geen lid van de Europese Unie) kunnen meedoen.

Het doel van Interreg Noord-West Europa 2021-2027 is een groene, slimme en rechtvaardige transitie bevorderen voor alle NWE-gebieden. Daarnaast wil de EU met NWE een evenwichtige ontwikkeling ondersteunen en alle regio's veerkrachtiger maken.

Deze call is open van 14 november 2022 tot en met 9 februari 2023.

Interreg North West Europe (NWE)

Tijdelijk gesloten calls

Deze calls zijn op dit moment gesloten voor aanvragen:

North Sea

North Sea is een transnationaal programma. Het richt zich op de samenwerking van partijen uit 7 landen rond de Noordzee. De algemene doelstelling van North Sea is innovatie en duurzame economische groei stimuleren in de Noordzeeregio.

Het programma heeft nu geen oproep (call) open om projecten in te dienen. De volgende call wordt verwacht van maart tot begin juni 2023. Als de data bekend zijn, delen we die hier. Kijk voor meer informatie op de programmapagina.

Interreg North Sea

Europe

Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het gaat om alle 27 lidstaten van de Europese Unie met Zwitserland en Noorwegen. Interreg Europe richt zich op verbetering van beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling.

Het programma cofinanciert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners. Hierop wisselen ze praktijkvoorbeelden en ideeën uit om hun beleidsinstrument(en) te verbeteren.

De 2e call van het programma 2021-2027 is open van 15 maart tot 9 juni 2023.

Interreg Europe

Inspiratie en advies

U kunt altijd contact opnemen met een van onze contact points. Zij zijn er om u verder te helpen. U vindt de contactgegevens op deze pagina en op de pagina’s van de programma's.

Save the date: informatiebijeenkomst Europese programma’s voor duurzame oplossingen

Op 14 februari 2023 organiseren wij een inspirerende en informatieve bijeenkomst voor de programma’s Interreg, LIFE, Horizon Europe en CEF. U kunt het programma bekijken op de Evenementen pagina.

Praktijkverhalen

Lees ook onze praktijkverhalen. Hierin laten we in een aantal projecten zien hoe Interreg helpt doelen te realiseren. En bekijk de Europabrede digitale tentoonstelling 30 jaar Interreg naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van Interreg in 2020.

Bekijk ook de video's (via Youtube):

EU-websites

Er zijn ook gespecialiseerde websites van de gezamenlijke Interreg-programma’s.

 • Op www.interreg.eu vindt u onder meer informatie hoe Interreg in het algemene cohesiebeleid past, welke programma’s er zijn en welke programma’s een projectoproep open hebben.
 • Op www.keep.eu vindt u praktisch alle interreg-projecten die sinds 2000 zijn uitgevoerd. U kunt daarbij onder andere selecteren op programma, thema, onderwerp, land en daarmee combinaties maken. Zoziet u welke onderwerpen al door eerdere Interreg-projecten zijn behandeld en hoe.

Online kick-off event

Op 16 september organiseerden wij een kick-off voor de programma’s 2021-2027. Het verslag en de terugkijklinks vindt u op Online kick-off event Interreg (NWE, NSR en Europe). Bij de downloads op die pagina vindt u een document met vragen die tijdens het webinar werden gesteld, en de antwoorden daar op. Enkele tips naar aanleiding van het webinar:

 • Start een project vanuit een behoefte. Dat kan bijvoorbeeld het beleid van uw organisatie zijn, of een behoefte vanuit het netwerk waarin u een rol heeft;
 • Denk voorafgaand aan een Interreg-project na over cofinanciering en vervolgfinanciering;
 • Zet de mens centraal in de projectaanpak. Denk aan het juiste profiel op de juiste plek in uw organisatie, maar vooral ook aan een gezamenlijk doel en verdeling van eigenaarschap;
 • Zorg voor politiek draagvlak. Een 'ambassadeur' kan helpen het project te laten slagen;
 • Als 'lead-partner' van een project heeft u de grootste sturing op zowel het projectverloop als de inhoud en 'impact'. Het vraagt uiteraard veel aandacht en probleemoplossend vermogen. Regionale organisaties kunnen er uiteraard ook voor kiezen om mee te doen als 'gewone' projectpartner in het transnationaal consortium.

Contact

Heeft u een algemene/oriënterende vraag over Interreg? Neem dan contact met ons op. Heeft u een specifiekere vraag over Interreg NWE, Noordzee of Europe? Of wilt u een oriënterend adviesgesprek? Stuur dan een e-mail naar onze Nederlandse contactpersonen:

Achtergrond

In 1990 werd Interreg opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Het is een van de oudste en grootste subsidiefondsen dat samenwerking in projecten tussen nationale, regionale en lokale partijen uit verschillende lidstaten financiert. De basis van Interreg is samenwerking, net als de basis van Europa.

Voor de periode 2021-2027 bestaat Interreg uit 96 programma’s waarin op verschillende manieren wordt samengewerkt. Onder een vierdeling vallen meerdere samenwerkingsprogramma’s die ingedeeld zijn op basis van geografische ligging, gezamenlijke uitdagingen en doelen: Interreg A, Interreg B, Interreg C en Interreg D.

Daarnaast zijn er ook programma’s die zich richten op samenwerking met landen aan de oostelijke en zuidelijke buitengrenzen van de EU. Nederland neemt hieraan niet deel.

Interreg A

Deze programma’s liggen langs landsgrenzen. We noemen ze daarom 'grensoverschrijdende' programma’s. Er zijn 73 samenwerkingsprogramma’s binnen Interreg A. Deze programma’s dekken met elkaar de 27 lidstaten van Europa - plus een aantal landen waarmee wordt samengewerkt (zoals Noorwegen, Zwitserland en IJsland). Er is € 6,7 miljard beschikbaar voor projecten. Nederlandse partijen kunnen deelnemen aan de volgende Interreg A programma’s:

Meer informatie over Interreg A vindt u op rijksoverheid.nl.

Interreg B

Interreg B-programma’s zijn transnationaal. Daarin werken meerdere landen samen. Deze gebieden zijn groter dan in de A-programma’s. Er zijn 41 samenwerkingsprogramma’s binnen Interreg B. Ze hebben een totaal budget van € 2,3 miljard. Deze programma’s richten zich op diverse onderwerpen als (sociale) innovatie, duurzaamheid, stedelijke-rurale ontwikkeling, transport en een inclusieve samenleving. Voor Nederlandse partijen zijn de volgende Interreg B-programma’s beschikbaar:

Het is mogelijk om deel te nemen aan een van de andere B-programma’s, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zowel aan programmazijde, als vanuit de Nederlandse overheid. Mocht u van plan zijn in één van de andere programmagebieden te participeren, neem dan altijd even contact met ons op via interreg@rvo.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Interreg C

Interreg C is een interregionaal Europeesbreed programma. Er zijn 3 samenwerkingsprogramma’s die gericht zijn op alle 27 lidstaten van Europa en een aantal partnerlanden buiten de EU, zoals Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Bij deze programma’s kunt u aanvragen voor subsidie indienen.

 • Interreg Europe heeft een totaalbudget van zo’n € 379 miljoen. Het richt zich op de verbetering van de uitvoering van regionaal beleid. Dit beleid is bijvoorbeeld ontwikkeld in de landsdelige programma’s, het ESF of andere Interreg-programma’s.
 • URBACT richt zich specifiek op stedelijke problematiek en wordt in Nederland gecoördineerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • ESPON is een onderzoeksprogramma rond vraagstukken van ruimtelijke ordening en territoriale cohesie en wordt gecoördineerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Naast deze 3 projectenprogramma’s is er het programma Interact. Dit richt zich op kennisuitwisseling tussen en over Interreg-programma’s. Hier kunt u geen projecten voor indienen.

Interreg D

Er zijn 5 programma’s die zich richten op Europese gebiedsdelen die niet tot het Europese continent behoren. Eén daarvan richt zich vooral op de Spaanse en Portugese eilanden in de Atlantische Oceaan. De andere richten zich vooral op de Franse overzeese gebiedsdelen. De programma’s staan ook open voor andere landen in die regio’s. Totaal is er € 329 mln. voor beschikbaar.

Interreg of andere Europese subsidie?

Bekijk dan het overzicht van de europese subsidiemogelijkheden (pdf). Wilt u subsidie aanvragen bij een Europees fonds?Lees dan eerst de beschikbare informatie op de programmapagina van dit fonds. U kunt ook contact opnemen met de contactpersoon of het secretariaat van het programma. Informatie over alle Interreg-programma’s en contactpersonen in Nederland vindt u op Rijksoverheid.nl.

Downloads

Financiële vragen

Wij hebben een expertisecentrum voor financiële vragen over Interreg. Dit centrum verzorgt ook de goedkeuring van de financiële controleurs die projecten volgens EU-regelgeving moeten aanstellen. De regels voor de Interreg periode 2021-2027 zijn anders dan in 2014-2020. U leest ze op Financiële controle Interreg 2021 - 2027.

Wilt u nog iets wijzigen in een eerdere 'FLC-goedkeuring' (zowel voor bovengenoemde programma’s als voor Twee Zeeën en URBACT)? U vindt de informatie daarvoor op Interreg 2014-2020.

U bereikt het expertisecentrum voor financiële vragen via interreg@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?