Open voor aanvragen

Interreg 2021-2027

Gepubliceerd op:
12 april 2017
Laatst gecontroleerd op:
4 augustus 2022

Wilt u Europa duurzamer en beter bestand tegen klimaatverandering maken? Of zoekt u samenwerkingspartners om een innovatie uit te gaan rollen? Interreg biedt u als ondernemer, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten.

Bij ons kunt u terecht voor de Interreg-programma’s Noord-West Europa (NWE), Noordzee Regio (North Sea Region, NSR) en Interreg Europe. Als u vragen heeft over de financiële kant van het programma Twee Zeeën, dan kunnen we u óók helpen (zie onder Contact).

Wijzigingen in nieuwe periode

Bent u bekend met eerdere programmaperiodes van Interreg? Een van de veranderingen is dat de programma's NWE en NSR voor heel Nederland gaan gelden. Ook in andere landen zijn er wijzigingen in het programmagebied. Het Verenigd Koninkrijk doet in de programmaperiode 2021-2027 niet meer mee.

Inhoudelijk zullen de programma’s NWE, NSR en Europe vooral bij de Europese Green Deal aansluiten. Belangrijke thema’s worden klimaatadaptatie, watermanagement, hernieuwbare energie en circulaire economie. Daarnaast blijft innovatie een pijler van de programma’s. Green and Smart dus. Bij Noordzee Regio wordt (maritieme) governance een aandachtsthema.

Alle voor Interreg relevante verordeningen zijn vastgesteld. De deelnemende lidstaten bereikten overeenstemming over de inhoud van de programma’s. Deze zijn ondertussen ter goedkeuring aan de Europese Commissie (EC) voorgelegd. Vooruitlopend op (en onder voorbehoud van) die verwachte goedkeuring, openen NWE, NSR en Europe al hun eerste calls. Op de programmapagina’s leest u meer over de calls.

Wilt u op de hoogte blijven van de calls for projects? Meld u dan aan voor onze digitale Interreg-nieuwsbrief. Deze verschijnt op het moment dat wij nieuws voor u hebben. Stuur een mail naar interreg@rvo.nl en geef aan van welk programma u op de hoogte wilt blijven.

Introductievideo's (via Youtube)

Voor wie is Interreg?

Interreg richt zich op de volgende doelgroepen:

 • overheden (rijk, provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • bedrijven
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen
 • private partijen zonder winstoogmerk

Projectstimuleringsregeling (PSR)

U kunt met de Projectstimuleringsregeling (PSR) een bijdrage aanvragen voor de voorbereidingskosten van een Interreg-projectvoorstel. De maximumbijdrage die u kunt aanvragen is €25.000.

Projectstimuleringsregeling (PSR)

North West Europe (NWE)

Interreg North West Europe (NWE) is een transnationaal programma. Het richt zich op deelname van partijen uit 6 landen. Ook partijen uit Zwitserland (geen lid van de Europese Unie) kunnen meedoen.

Het doel van Interreg Noord-West Europa 2021-2027 is het bevorderen van een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle NWE-gebieden. Daarnaast wil de EU met NWE een evenwichtige ontwikkeling ondersteunen en alle regio's veerkrachtiger maken.

De 1e call van het nieuwe programma sloot op 15 juni 2022. De 2e call is open van november 2022 tot en met januari 2023. Op de programmapagina leest u er meer over.

Interreg North West Europe (NWE)

North Sea Region (NSR)

De tweede call voor dit programma is geopend van 1 augustus (9:00 uur) tot en met 14 november 2022 (17:00 uur). Kijk voor meer informatie op de programmapagina.

North Sea Region (NSR) is een transnationaal programma. Het programma richt zich op de samenwerking van verschillende partijen uit 7 verschillende landen rond de Noordzee. De algemene doelstelling van NSR is het stimuleren van innovatie en duurzame economische groei in de Noordzeeregio.

Interreg North Sea Region (NSR)

Europe

Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het gaat om alle 27 lidstaten van de Europese Unie met Zwitserland en Noorwegen. Interreg Europe richt zich op verbetering van beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling.

Het programma cofinanciert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners. Hierop wisselen ze praktijkvoorbeelden en ideeën uit om hun beleidsinstrument(en) te verbeteren.

De 1e call van het programma 2021-2027 is op 31 mei 2022 om 12:00 uur gesloten. Op de programmapagina leest u meer over het programma.

Interreg Europe

Inspiratie en advies

U kunt altijd contact opnemen met een van onze contact points. Zij zijn er om u verder te helpen. U vindt de contactgegevens op deze pagina en op de pagina’s van de programma's.

Informatiebijeenkomst Europese programma’s voor duurzame oplossingen

Op 6 oktober organiseren wij een inspirerende en informatieve bijeenkomst voor de programma’s Interreg, LIFE, Horizon Europe en CEF. Kijk voor meer informatie op Europese programma's voor duurzame oplossingen.

Praktijkverhalen

Blader eens door de praktijkverhalen. Hierin laten we in een aantal projecten zien hoe Interreg helpt bij het realiseren van de doelen. Kijk ook eens naar de Europabrede digitale tentoonstelling 30 jaar Interreg naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van Interreg in 2020.

Bekijk ook de video's (via Youtube):

EU-websites

Er zijn ook gespecialiseerde websites van de gezamenlijke Interreg-programma’s.

 • Op www.interreg.eu vindt u onder meer informatie hoe Interreg in het algemene cohesiebeleid past, welke programma’s er zijn en welke programma’s een projectoproep open hebben.
 • Op www.keep.eu vindt u praktisch alle interreg-projecten die sinds 2000 zijn uitgevoerd. U kunt daarbij onder andere selecteren op programma, thema, onderwerp, land en daarmee combinaties maken. Zoziet u welke onderwerpen al door eerdere Interreg-projecten zijn behandeld en hoe.

Online kick-off event

Op 16 september organiseerden wij een kick-off voor de programma’s 2021-2027. Het verslag en de terugkijklinks vindt u op Online kick-off event Interreg (NWE, NSR en Europe). Bij de downloads op die pagina vindt u een document met vragen die tijdens het webinar werden gesteld, en de antwoorden daar op. Enkele tips naar aanleiding van het webinar:

 • Start een project vanuit een behoefte. Dat kan bijvoorbeeld het beleid van uw organisatie zijn, of een behoefte vanuit het netwerk waarin u een rol heeft;
 • Denk voorafgaand aan een Interreg-project na over cofinanciering en vervolgfinanciering;
 • Zet de mens centraal in de projectaanpak. Denk aan het juiste profiel op de juiste plek in uw organisatie, maar vooral ook aan een gezamenlijk doel en verdeling van eigenaarschap;
 • Zorg voor politiek draagvlak. Een 'ambassadeur' kan helpen het project te laten slagen;
 • Als 'lead-partner' van een project heeft u de grootste sturing op zowel het projectverloop als de inhoud en 'impact'. Het vraagt uiteraard veel aandacht en probleemoplossend vermogen. Regionale organisaties kunnen er uiteraard ook voor kiezen om mee te doen als 'gewone' projectpartner in het transnationaal consortium.

Contact

Heeft u een algemene/oriënterende vraag over Interreg? Neem dan contact met ons op. Heeft u een specifiekere vraag over Interreg NWE, NSR of Europe? Of wilt u een oriënterend adviesgesprek? Stuur dan een e-mail naar onze Nederlandse contactpersonen:

Financiële vragen

Wij hebben een expertisecentrum voor financiële vragen over Interreg. Dit centrum verzorgt ook de goedkeuring van de eerstelijnscontroleurs die projecten volgens EU-regelgeving 2014-2020 moeten aanstellen (de zogenaamde 'FLC-goedkeuring', zowel voor bovengenoemde programma’s als voor Twee Zeeën en URBACT). U vindt de benodigde formulieren op de pagina Interreg 2014-2020.

In de periode 2021-2027 zal de procedure voor het aanstellen van een eerstelijnscontroleur naar verwachting veranderen. Zodra we daar meer over weten, vindt u de informatie via deze pagina. Het expertisecentrum is te bereiken via interreg@rvo.nl.

Achtergrond

In 1990 werd Interreg opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Het is een van de oudste en grootste subsidiefondsen dat samenwerking in projecten tussen nationale, regionale en lokale partijen uit verschillende lidstaten financiert. De basis van Interreg is samenwerking, net als de basis van Europa.

Voor de periode 2021-2027 bestaat Interreg uit 96 programma’s waarin op verschillende manieren wordt samengewerkt. Onder een vierdeling vallen meerdere samenwerkingsprogramma’s die ingedeeld zijn op basis van geografische ligging, gezamenlijke uitdagingen en doelen: Interreg A, Interreg B, Interreg C en Interreg D.

Daarnaast zijn er ook programma’s die zich richten op samenwerking met landen aan de oostelijke en zuidelijke buitengrenzen van de EU. Nederland neemt hieraan niet deel.

Interreg A

Deze programma’s liggen langs landsgrenzen. We noemen ze daarom 'grensoverschrijdende' programma’s. Er zijn 73 samenwerkingsprogramma’s binnen Interreg A. Deze programma’s dekken met elkaar de 27 lidstaten van Europa - plus een aantal landen waarmee wordt samengewerkt (zoals Noorwegen, Zwitserland en IJsland). Er is € 6,7 miljard beschikbaar voor projecten. Nederlandse partijen kunnen deelnemen aan de volgende Interreg A programma’s:

Meer informatie over Interreg A vindt u op rijksoverheid.nl.

Interreg B

Interreg B-programma’s zijn transnationaal. Daarin werken meerdere landen samen. Deze gebieden zijn groter dan in de A-programma’s. Er zijn 41 samenwerkingsprogramma’s binnen Interreg B. Ze hebben een totaal budget van € 2,3 miljard. Deze programma’s richten zich op diverse onderwerpen als (sociale) innovatie, duurzaamheid, stedelijke-rurale ontwikkeling, transport en een inclusieve samenleving. Voor Nederlandse partijen zijn de volgende Interreg B-programma’s beschikbaar:

Het is mogelijk om deel te nemen aan een van de andere B-programma’s, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zowel aan programmazijde, als vanuit de Nederlandse overheid. Mocht u van plan zijn in één van de andere programmagebieden te participeren, neem dan altijd even contact met ons op via interreg@rvo.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Interreg C

Interreg C is een interregionaal Europeesbreed programma. Er zijn 3 samenwerkingsprogramma’s die gericht zijn op alle 27 lidstaten van Europa en een aantal partnerlanden buiten de EU, zoals Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Bij deze programma’s kunt u aanvragen voor subsidie indienen.

 • Interreg Europe heeft een totaalbudget van zo’n € 379 miljoen. Het richt zich op de verbetering van de uitvoering van regionaal beleid. Dit beleid is bijvoorbeeld ontwikkeld in de landsdelige programma’s, het ESF of andere Interreg-programma’s.
 • URBACT richt zich specifiek op stedelijke problematiek en wordt in Nederland gecoördineerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • ESPON is een onderzoeksprogramma rond vraagstukken van ruimtelijke ordening en territoriale cohesie en wordt gecoördineerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Naast deze 3 projectenprogramma’s is er het programma Interact. Dit richt zich op kennisuitwisseling tussen en over Interreg-programma’s. Hier kunt u geen projecten voor indienen.

Interreg D

Er zijn 5 programma’s die zich richten op Europese gebiedsdelen die niet tot het Europese continent behoren. Eén daarvan richt zich vooral op de Spaanse en Portugese eilanden in de Atlantische Oceaan. De andere richten zich vooral op de Franse overzeese gebiedsdelen. De programma’s staan ook open voor andere landen in die regio’s. Totaal is er € 329 mln. voor beschikbaar.

Interreg of andere Europese subsidie?

Bekijk dan het overzicht van de europese subsidiemogelijkheden (pdf). Wilt u subsidie aanvragen bij een Europees fonds?Lees dan eerst de beschikbare informatie op de programmapagina van dit fonds. U kunt ook contact opnemen met de contactpersoon of het secretariaat van het programma. Informatie over alle Interreg-programma’s en contactpersonen in Nederland vindt u op Rijksoverheid.nl.

Downloads

Vragen over Interreg?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?