Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Interreg North West Europe (NWE)

Gepubliceerd op:
20 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
27 september 2023

Met Interreg Noord-West Europa 2021-2027 wil de Europese Unie (EU) een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle NWE-gebieden mogelijk maken. Met als doel evenwichtige ontwikkeling en veerkrachtige regio's.

Hoogte financiering en looptijd

Startdatum:
donderdag 23 februari 2023
11:00 (CET)
Einddatum:
woensdag 12 juli 2023
10:00 (CEST)
Maximaal 60% financiering per project

Deelnemende landen

Het programma richt zich op deelname van partijen uit 6 EU-landen. Ook partijen uit Zwitserland (geen lid van de EU) kunnen meedoen. Landen die bij Interreg North West Europe horen zijn:

Gehele land

 • Nederland
 • België
 • Luxemburg
 • Ierland
 • Zwitserland (zonder EU-financiering)

Gedeelte land

 • Frankrijk
 • In Duitsland is ten opzichte van de vorige programmaperiode een extra aantal 'Kreisen' in het noordwesten tot het programma toegetreden

NWE is voor:

 • overheden (rijksoverheid, provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • bedrijven
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitorganisaties

Thema's en prioriteiten

De belangrijkste uitdagingen in Noordwest-Europa worden met deze 5 prioriteiten aangepakt:

 • Slimme klimaatbestendigheid voor NWE-gebieden (natuur en biodiversiteit, klimaatadaptatie);
 • Slimme en rechtvaardige energietransitie (energie-efficiëntie, hernieuwbare energie);
 • Overgang naar een plaatsgebonden circulaire economie (circulaire economie en grondstoffenefficiëntie);
 • Innovatiecapaciteit in NWE-regio’s bevorderen;
 • Overgang naar een sociaal inclusieve, duurzame en veerkrachtige samenleving (arbeidsmarkt, gezondheidszorg, cultuur en toerisme).

Dit zijn informele vertalingen. De officiële Engelse teksten, maar ook andere documenten die in de programmavoorbereiding een rol spelen (zoals de territoriale analyse en de uitgevoerde stakeholderanalyse), vindt u op de programmawebsite nweeurope.eu.

Budget

Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor Interreg NWE 2021-2027 is € 310 miljoen, inclusief kosten voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Een project krijgt maximaal 60% financiering. Soms kunnen andere partijen helpen om de resterende cofinanciering rond te krijgen, zoals gemeenten, provincies of het Rijk.

Aandachtspunten

NWE richt zich ook op bedrijven. Private partijen, zowel grote als kleine (mkb-)ondernemingen, kunnen als onderdeel van een internationaal consortium meedoen in NWE. Deelname van bedrijven is voor een aantal programmadoelstellingen zeer gewenst.

Een aantal belangrijke aandachtspunten zijn:

 • Lead partners of hoofdbegunstigden (de partij waarmee het Interreg-programma een subsidiecontract aangaat) zijn organisaties zonder winstoogmerk.
 • Alle partijen in een NWE-project moeten zich houden aan de regelgeving voor aanbesteden en staatssteun. Dat kunnen Europese, nationale of programmaregels zijn. Zo moeten projecten binnen het NWE-programma voor elk contract boven €10.000 (exclusief BTW) kunnen aantonen dat zij voldoende marktonderzoek hebben gedaan. Bijvoorbeeld door 3 offertes aan te vragen. Als de regels van elkaar verschillen (bijvoorbeeld de nationale regels en die van de eigen organisatie) gelden altijd de strengere regels. Een volledige uitleg vindt u in het programmahandboek (programme manual), paragraaf 5.6.
 • Er zijn beperkingen op IPR (intellectual property rights), omdat wij subsidie verstrekken om de resultaten breed te verspreiden. Kijk voor meer uitleg hierover in het programmahandboek, paragraaf 5.8.

Staatssteun

Alle economische activiteiten waarvoor wij subsidie verstrekken, worden getoetst aan de staatssteunregels. Dit betekent in de praktijk dat projectpartners die mogelijk marktverstorende activiteiten uitvoeren, subsidie kunnen krijgen uit het NWE-programma op grond van de de-minimisverordening, of de Algemene Groepsvrijstelling (AGVV, of in het Engels GBER).

Met de staatssteunregels wil de Europese Commissie subsidieverlening voor economische activiteiten makkelijker maken, zonder de staatssteunregels uit het oog te verliezen. Er is met de vernieuwde AGVV (of in het Engels GBER) meer mogelijk dan voorheen. Wel kan het opnemen van relevante staatssteunactiviteiten in een project leiden tot bijvoorbeeld aanpassing van het steunpercentage (het subsidiepercentage).

Of er sprake is van (mogelijke) staatssteun, hangt af van het soort activiteiten. Dit kan gelden voor private en publieke partners. Meer uitleg hierover vindt u in het programmahandboek, paragraaf 5.7.

Praktijkverhalen

Lees in onze praktijkverhalen hoe Interreg-projecten helpen duurzame doelen te realiseren. Of doe inspiratie op in de databank van lopende projecten.

Contact

Heeft u een vraag over Interreg NWE of wilt u een oriënterend adviesgesprek? Stuur dan een e-mail naar onze Nederlandse contactpersonen. Bij hen kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief die wij over NWE uitgeven, met informatie over aankomende calls en events. Deze verschijnt op het moment dat wij nieuws voor u hebben.

Financiële vragen

Wij hebben een expertisecentrum voor financiële vragen over Interreg. Dit centrum verzorgt ook de goedkeuring van de eerstelijnscontroleurs die projecten volgens EU-regelgeving 2014-2020 moeten aanstellen (de zogenaamde 'FLC-goedkeuring', zowel voor bovengenoemde programma’s als voor Twee Zeeën en URBACT). U vindt de benodigde formulieren op de pagina Interreg 2014-2020.

Het expertisecentrum bereikt u via e-mail op interreg@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?