Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Interreg North West Europe (NWE)

Gepubliceerd op:
20 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
15 juni 2022

Met Interreg Noord-West Europa 2021-2027 wil de Europese Unie (EU) een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle NWE-gebieden met als doel een evenwichtige ontwikkeling ondersteunen en alle regio's veerkrachtiger maken.

Hoogte subsidie en looptijd

Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal 60% financiering per project
Totaal budget:
€ 310.000.000

De regeling is op dit moment gesloten. U kunt nu niet aanvragen. De 1e call van Interreg NWE stond open van 22 maart tot 15 juni 2022. De 2e call staat open van november tot en met januari 2023.

Met voorbereiden kunt u nooit te vroeg beginnen. U bent van harte welkom voor een oriënterend adviesgesprek met één van onze contactpersonen. Onder het kopje Aanvragen leest u er meer over.

Deelnemende landen

Het programma richt zich op deelname van partijen uit 6 EU-landen. Ook partijen uit Zwitserland (geen lid van de EU) kunnen meedoen. Landen die bij Interreg North West Europe horen zijn:

Gehele land

 • Nederland
 • België
 • Luxemburg
 • Ierland
 • Zwitserland (zonder EU-financiering)

Gedeelte land

 • Frankrijk
 • In Duitsland is een aantal 'Kreisen' in het noordwesten tot het programma toegetreden

NWE is voor:

 • overheden (rijksoverheid, provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • bedrijven
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen

Thema's en prioriteiten

De belangrijkste uitdagingen in Noordwest-Europa worden met deze 5 prioriteiten aangepakt:

 • Slimme klimaatbestendigheid voor NWE-gebieden (natuur en biodiversiteit, klimaatadaptatie);
 • Slimme en rechtvaardige energietransitie (energie-efficiëntie, hernieuwbare energie);
 • Overgang naar een plaatsgebonden circulaire economie (circulaire economie en grondstoffenefficiëntie);
 • Innovatiecapaciteit in NWE-regio’s bevorderen;
 • Overgang naar een sociaal inclusieve, duurzame en veerkrachtige samenleving (arbeidsmarkt, gezondheidszorg, cultuur en toerisme).

Dit zijn voorlopige vertalingen. De Engelse teksten, maar ook andere documenten die in de programmavoorbereiding een rol spelen (zoals de territoriale analyse en de uitgevoerde stakeholderanalyse), vindt u op de programmawebsite www.nweurope.eu.

Doe alvast inspiratie op in de databank van lopende projecten 2014-2020. Zo krijgt u een idee hoe projecten binnen het vorige programma eruit zien. De opzet van de projecten verandert naar verwachting niet veel.

Budget

Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor Interreg NWE 2021-2027 is € 310 miljoen, inclusief kosten voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Een project krijgt maximaal 60% financiering. Soms kunnen andere partijen helpen om de resterende cofinanciering rond te krijgen, zoals gemeenten, provincies of het Rijk.

Aandachtspunten

NWE richt zich ook op bedrijven. Private partijen, zowel grote als kleine (mkb-)ondernemingen, kunnen als onderdeel van een internationaal consortium meedoen in NWE. Deelname van bedrijven is voor een aantal programmadoelstellingen zeer gewenst.

Een aantal belangrijke aandachtspunten zijn:

 • Lead partners of hoofdbegunstigden (de partij waarmee het Interreg-programma een subsidiecontract aangaat) zijn organisaties zonder winstoogmerk.
 • Alle partijen in een NWE-project moeten zich houden aan Europese regelgeving op het gebied van aanbesteden en staatssteun. Voor al het aan te besteden werk in projecten moesten zij onder het programma 2014-2020 minimaal 3 offertes aanvragen als de geraamde kosten meer dan € 5.000 bedragen. Naar verwachting zal dit weer zo zijn.
 • Er zijn beperkingen op IPR (intellectual property rights), omdat er subsidie wordt verstrekt om de resultaten breed te verspreiden.

Staatssteun

Alle economische activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt, moeten getoetst worden aan de staatssteunregels. Dit betekent in de praktijk dat projectpartners die mogelijke marktverstorende activiteiten uitvoeren, subsidie uit het NWE-programma kunnen krijgen op grond van de de-minimisverordening, of de Algemene Groepsvrijstelling (AGVV, of in het Engels GBER).

Met de staatsteunregels wil de Europese Commissie subsidieverlening voor economische activiteiten makkelijker maken, zonder de oorspronkelijke gedachte van de staatssteunregels uit het oog te verliezen. Er is met de vernieuwde AGVV (of in het Engels GBER) meer mogelijk dan voorheen. Wel kan het opnemen van relevante staatssteunactiviteiten in een project leiden tot bijvoorbeeld aanpassing van het steunpercentage (het subsidiepercentage).

Meer uitleg vindt u in het Programme Manual, paragraaf 5.7.

Aanvragen

NWE werkt in de programmaperiode 2021-2027 met 2 open calls-for-proposals per jaar. De 1e call van het programma stond open van 22 maart tot 15 juni 2022. De lidstaten besluiten op 14 en 15 september welke ingediende voorstellen verder ontwikkeld mogen worden in stap 2.

De 2e call opent van november t/m januari 2023.

Elke call zal in principe bestaan uit 2 stappen:

 1. Een beperkt projectvoorstel;
 2. Als het 1e voorstel door het Monitoring Committee wordt goedgekeurd, kunt u een 2e voorstel doen - met meer details.

Als hulpmiddel bij het schrijven van een projectvoorstel zijn er factsheets per onderwerp van het programma. Deze vindt u op Call 1 support documents Interreg NWE (nweurope.eu). Voor call 2 gelden dezelfde factsheets.

Ook is er per call een overzicht van de algemene criteria waaraan een project moet voldoen (we noemen dat 'eligibility rules') en de criteria waarop een projectvoorstel in stap 1 beoordeeld zal worden. Deze informatie staat in het programma handboek (manual). Deze vindt u op www.nweurope.eu.

Een voorstel dient u in via het programma Jems. Daarover vindt u alle informatie op Jems: The project application and monitoring system.

De lidstaten besluiten op 14 en 15 september welke ingediende voorstellen verder ontwikkeld mogen worden in stap 2.

Bent u al zoek naar partners? Dan kunt u zich aanmelden voor de online community van NWE. En natuurlijk kunt u met al uw vragen over het programma of over de Project Stimuleringsregeling (PSR) terecht bij onze contactpoints.

Contact

Heeft u een vraag over Interreg NWE of wilt u een oriënterend adviesgesprek? Stuur dan een e-mail sturen naar onze Nederlandse contactpersonen. Bij hen kunt u zich ook inschrijven op de nieuwsbrief die wij over NWE uitgeven - met informatie over aankomende calls en events. Deze verschijnt op het moment dat wij nieuws voor u hebben.

Financiële vragen

Wij hebben een expertisecentrum voor financiële vragen over Interreg. Dit centrum verzorgt ook de goedkeuring van de eerstelijnscontroleurs die projecten volgens EU-regelgeving 2014-2020 moeten aanstellen (de zogenaamde 'FLC-goedkeuring', zowel voor bovengenoemde programma’s als voor Twee Zeeën en URBACT). U vindt de benodigde formulieren op de pagina Interreg 2014-2020.

Het expertisecentrum is te bereiken via interreg@rvo.nl.

Vragen over Interreg NWE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?