Open voor aanvragen

Interreg Europe

Gepubliceerd op:
20 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

Wilt u bijdragen aan regionale ontwikkeling door uw eigen beleidsinstrumenten te verbeteren? Als u samenwerkt binnen de Europese Unie (EU), met Noorwegen of met Zwitserland, kunt u ondersteuning krijgen vanuit Interreg Europe.

Hoogte subsidie en looptijd

Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
2021-2027
Totaal budget:
€ 379.000.000

Interreg Europe is open vanaf 5 april 2022. Onder het kopje Aanvragen vindt u meer informatie. Voordat u indient, nodigen we u van harte uit voor een oriënterend adviesgesprek met 1 van onze contactpersonen.

Doel en doelgroepen

Interreg Europe richt zich op het verbeteren van (regionale) beleidsprogramma’s. Het cofinanciert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners.

Hierop kunnen de projecten praktijkvoorbeelden en ideeën uitwisselen om zo de beleidsinstrument(en) te verbeteren. In Nederland zijn deze beleidsinstrumenten bijvoorbeeld: Kansen voor West, OP Zuid, OP Oost en OP Noord, maar ook programma’s van bijvoorbeeld steden of provincies.

Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het gaat om alle 27 lidstaten van de Europese Unie, plus Zwitserland en Noorwegen.

Interreg Europe richt zich primair op beleidsmakers, maar ook andere partijen zijn welkom:

 • regionale overheden (provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • private partijen zonder winstoogmerk
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen

Budget

Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor Interreg Europe 2021-2027 is € 379 miljoen, inclusief kosten voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Projecten binnen dit programma krijgen maximaal 75% cofinanciering. Partners uit Noorwegen en Zwitserland hebben eigen nationale regels. Van de genoemde € 379 mln. is € 17 mln. bestemd voor activiteiten georganiseerd door de kennisplatforms.

Voorwaarden

Interreg Europe ondersteunt activiteiten die zich moeten richten op bepaalde thema's. Daarnaast zijn er eisen over monitoring en kennisdelen.

Thema's / activiteiten die Interreg Europe ondersteunt:

Het programma kent voor 2021-2027 één overkoepelend thema: een beter, op samenwerking gebaseerd bestuur ("better cooperation governance"). Samenwerkingsprojecten mogen op alle thema’s uit de EFRO-verordening (European Regional Development Fund - Regionaal beleid - Europese Commissie). Budgettair ligt de focus op 3 thema’s:

 1. Een concurrender en slimmer Europa;
 2. Een groener en veerkrachtiger Europa;
 3. Een socialer en inclusiever Europa.

Dit zijn voorlopige vertalingen. De Engelse teksten, maar ook andere documenten die in de programmavoorbereiding een rol spelen (zoals de territoriale analyse en de uitgevoerde stakeholdersanalyse), vindt u op de programmawebsite www.europe.eu.

Wijze van ondersteuning

 • Interregionale samenwerkingsprojecten: een partnerschap van publieke overheden uit verschillende EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland, die 3 tot 5 jaar samenwerken aan een gezamenlijk, gedeeld beleidsprobleem. De samenwerking is gericht op kennisuitwisseling en leren van elkaar. Pilots kunnen onderdeel zijn van de projecten. Elke regio die bij het project is betrokken, maakt een actieplan. Daarin staat wat de regio gaat doen met de geleerde lessen en hoe dit naar de praktijk wordt vertaald in de eigen beleidsinstrumenten. Een project kent 2 fases: de projectfase en een implementatiefase van 1 jaar waarin de resultaten worden gemonitord.  
   
 • Kennisplatforms per thema (Policy Learning Platforms): het internationale secretariaat werkt hierin samen met expertteams per thema. De thema’s en ook de teams uit de programmaperiode 2014-2020 blijven voorlopig actief. De platforms bieden diensten en producten voor de regio's aan. Bijvoorbeeld: individueel advies, peer reviews (evaluatie door gelijkwaardige personen), thematische seminars en aanbevelingen over het ontwerp en de uitvoering van de Structuur- en Investeringsfondsen. Wanneer een regio niet betrokken is bij een project, kan deze toch profiteren van de leerpunten en kennis. Ook spelen andere regio's een rol in de kennisdeling tussen de verschillende projecten.

Aanvragen

De 1e call van het programma is open van 5 april 2022 tot en met 31 mei 2022. De call is geïntroduceerd tijdens het online event Europe, Let’s Cooperate, ook op 5 april. Bekijk de introductie van de call terug.

De voorwaarden waaraan een project moet voldoen, noemen we de Terms of Reference. U vindt deze en andere relevante informatie op de website van het programma Interreg Europe onder het tabblad 'Look for funding'.

Heeft u al een idee en wilt u dit idee bespreken met het contactpoint van het programma? Maak dan een afspraak met Machtelijn Brummel.

Contact

Heeft u een vraag over Interreg in het algemeen, of meer specifiek over Interreg Europe of wilt u een oriënterend adviesgesprek? Dan kunt u een e-mail sturen naar onze Nederlandse contactpersonen. Voor Interreg Europe is dat:

U kunt zich zo ook inschrijven op de nieuwsbrief die wij over Interreg Europe uitbrengen, met informatie over aankomende calls en evenementen. Deze verschijnt op het moment dat wij nieuws voor u hebben.

Financiële vragen

Wij hebben een expertisecentrum voor financiële vragen over Interreg. Dit centrum verzorgt ook de goedkeuring van de eerstelijnscontroleurs die projecten volgens EU-regelgeving 2014-2020 moeten aanstellen (de zogenaamde 'FLC-goedkeuring', zowel voor bovengenoemde programma’s als voor Twee Zeeën en URBACT). U vindt de benodigde formulieren op de pagina Interreg 2014-2020.

Het expertisecentrum is te bereiken via interreg@rvo.nl.

Vragen over Interreg Europe?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?