Open voor aanvragen

Interreg Europe

Gepubliceerd op:
20 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023

Wilt u bijdragen aan regionale ontwikkeling door uw eigen beleidsinstrumenten te verbeteren? Als u samenwerkt binnen de Europese Unie (EU), met Noorwegen of met Zwitserland, kunt u ondersteuning krijgen vanuit Interreg Europe.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
woensdag 15 maart 2023
11:00 (CET)
Einddatum:
vrijdag 9 juni 2023
10:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal 75% cofinanciering per project

Doel en doelgroepen

Interreg Europe richt zich op het verbeteren van (regionale) beleidsprogramma’s. Het cofinanciert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners.

Hierop kunnen de projecten praktijkvoorbeelden en ideeën uitwisselen om zo de beleidsinstrument(en) te verbeteren. In Nederland zijn deze beleidsinstrumenten bijvoorbeeld: Kansen voor West, OP Zuid, OP Oost en OP Noord, maar ook programma’s van bijvoorbeeld steden of provincies.

Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het gaat om alle 27 lidstaten van de Europese Unie, plus Zwitserland en Noorwegen.

Interreg Europe richt zich primair op beleidsmakers, maar ook andere partijen zijn welkom:

 • regionale overheden (provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • private partijen zonder winstoogmerk
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen

Budget

Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor Interreg Europe 2021-2027 is € 379 miljoen, inclusief kosten voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Projecten binnen dit programma krijgen maximaal 75% cofinanciering. Partners uit Noorwegen en Zwitserland hebben eigen nationale regels. Van de € 379 miljoen is € 17 miljoen bestemd voor activiteiten die de kennisplatforms organiseren.

Voorwaarden

Interreg Europe ondersteunt activiteiten die zich richten op bepaalde thema's. Daarnaast zijn er eisen over monitoring en kennisdelen.

Thema's/activiteiten die Interreg Europe ondersteunt:

Het programma kent voor 2021-2027 één overkoepelend thema: een beter, op samenwerking gebaseerd bestuur ("better cooperation governance"). Samenwerkingsprojecten mogen op alle thema’s uit de EFRO-verordening (European Regional Development Fund - Regionaal beleid - Europese Commissie). Budgettair ligt de focus op 3 thema’s:

 1. Een concurrerender en slimmer Europa;
 2. Een groener en veerkrachtiger Europa;
 3. Een socialer en inclusiever Europa.

Dit zijn voorlopige vertalingen. De Engelse teksten, maar ook andere documenten die in de programmavoorbereiding een rol spelen (zoals de territoriale analyse en de uitgevoerde stakeholdersanalyse), vindt u op de programmawebsite www.europe.eu.

Wijze van ondersteuning

 • Interregionale samenwerkingsprojecten: een partnerschap van publieke overheden uit verschillende EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland, die 3 tot 5 jaar samenwerken aan een gezamenlijk, gedeeld beleidsprobleem. De samenwerking is gericht op kennisuitwisseling en leren van elkaar. Pilots kunnen onderdeel zijn van de projecten. Elke regio die bij het project is betrokken, maakt een actieplan. Daarin staat wat de regio gaat doen met de geleerde lessen en hoe dit naar de praktijk wordt vertaald in de eigen beleidsinstrumenten. Een project kent 2 fases: de projectfase en een implementatiefase van 1 jaar waarin de resultaten worden gemonitord.  
   
 • Kennisplatforms per thema (Policy Learning Platforms): het internationale secretariaat werkt hierin samen met expertteams per thema. De thema’s en ook de teams uit de programmaperiode 2014-2020 blijven voorlopig actief. De platforms bieden diensten en producten voor de regio's aan. Bijvoorbeeld: individueel advies, peer reviews (evaluatie door gelijkwaardige personen), thematische seminars en aanbevelingen over het ontwerp en de uitvoering van de Structuur- en Investeringsfondsen. Wanneer een regio niet betrokken is bij een project, kan deze toch profiteren van de leerpunten en kennis. Ook spelen andere regio's een rol in de kennisdeling tussen de verschillende projecten.

Uw aanvraag voorbereiden

De voorwaarden waaraan een project moet voldoen, staan in het 'Programme Manual’ op de website van het programma Interreg Europe. Specifiek voor elke call zijn er ook taakomschrijvingen (Terms of Reference). U vindt deze en andere relevante informatie op de website van het programma Interreg Europe onder het tabblad 'Look for funding'.

Programma Interreg Europe

Heeft u al een idee voor een volgende projectronde en wilt u dit bespreken met het contactpoint van het programma? Maak dan een afspraak met onze contactpersoon Machtelijn Brummel voor een oriënterend adviesgesprek.

Projectstimuleringsregeling

Onze contactpersoon kan ook meer vertellen over de Projectstimuleringsregeling (PSR) voor Interreg. Als u een Interreg-projectvoorstel indient, komt u mogelijk in aanmerking voor een bijdrage in de voorbereidingskosten. U kunt maximaal € 25.000 PSR subsidie aanvragen.

Lees hier meer over PSR voor Interreg.

Aanvragen

U kunt tot en met 9 juni 2023 uw projectvoorstel indienen op de website van Interreg Europe (Engelstalig).

 

Praktijkverhalen

Lees ook onze praktijkverhalen. Hierin laten we van een aantal projecten zien hoe Interreg Europe helpt doelen te realiseren.

Contact

Heeft u een vraag over Interreg in het algemeen, of meer specifiek over Interreg Europe? Of wilt u een oriënterend adviesgesprek? Dan kunt u een e-mail sturen naar onze Nederlandse contactpersonen. Voor Interreg Europe is dat:

U kunt zich zo ook inschrijven op de nieuwsbrief die wij over Interreg Europe uitbrengen. Hierin staat informatie over aankomende calls en evenementen. Deze verschijnt op het moment dat wij nieuws voor u hebben.

Financiële vragen

Wij hebben een expertisecentrum voor financiële vragen over Interreg. Dit centrum zorgt ook voor de goedkeuring van de financiële controleurs die projecten volgens EU-regelgeving moeten aanstellen. De regels voor de periode 2021-2027 zijn anders dan voor de periode 2014-2020. 

Wilt u nog iets wijzigen in een eerdere 'FLC-goedkeuring' (voor bovengenoemde programma’s of ook voor Twee Zeeën en URBACT)? U vindt de informatie die u hiervoor nodig heeft op de pagina Interreg 2014-2020.

Het expertisecentrum is te bereiken via interreg@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?