Gesloten voor aanvragen

IPC Zuid-Holland

Gepubliceerd op:
12 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
26 oktober 2021

IPC Zuid-Holland is een pilot met een regionale variant van de IPC-regeling. De pilot ondersteunt samenwerking van 10 tot 20 mkb-ondernemingen die gezamenlijk, onder begeleiding van een penvoerder, een 2-jarig innovatietraject uitvoeren in samenwerking met een of meerdere fieldlabs in Zuid-Holland.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Minimaal 50% van de deelnemende mkb-ondernemingen dient gevestigd te zijn in Zuid-Holland.

Een ander verschil met de reguliere IPC is het terrein waarop de IPC aanvragers willen innoveren. Een IPC Zuid-Holland richt zich op een aantal specfieke topsectoren en technologieën, die bijdragen aan een toekomstbestendige economie (‘Next Economy’). Voorbeelden zijn: robotisering, big data en blockchain.

Budget

Voor IPC Zuid-Holland is € 1.404.000 budget beschikbaar.

Na uw aanvraag

Wijzigingen in uw situatie

Verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld in het overkoepelende plan of in een van de innovatieplannen? Geef dit dan aan ons door met het wijzigingsformulier op mijn.rvo.nl.

U stuurt het formulier naar beheerprojecten@rvo.nl. U voegt eventueel een aangepaste versie van uw projectplan toe. Wij sturen u een ontvangstbevestiging. U kunt het formulier ook per post versturen. Het juiste adres vindt u in het webformulier.

Vaststelling

Deelnemers en penvoerder ontvangen bij de verlening van de subsidie een voorschot van 100%. Aan het einde van de looptijd stelt u als penvoerder samen met de deelnemers de eindafrekening op. Is uw project volgens plan uitgevoerd? Dan stellen wij de subsidie binnen 13 weken na de einddatum van het project vast. U hoeft geen vaststelling aan te vragen.

De verantwoording over het project moet wel beschikbaar zijn ter inzage. Wij controleren steekproefsgewijs of u het project volgens plan uitvoert.

Achtergrond van de pilot IPC-Zuid-Holland

Sinds eind 2014 werken het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies, MKB-Nederland en de Topsectoren samen aan de uitvoering van de mkb-samenwerkingsagenda. In die agenda zijn afspraken gemaakt om meer samenhang en synergie te krijgen bij de inzet van middelen, innovatie-instrumenten en dienstverlening richting het mkb. In het kader van deze agenda wil het ministerie van EZK in 2017 ervaring opdoen met een regionale variant van de IPC door middel van een pilot.

Op 1 december 2016 is de Roadmap Next Economy aangeboden aan de minister van EZK. De Roadmap richt zich op de overgang van de Rotterdamse mainport naar een meer toekomstbestendige economie. Een onderdeel ervan is gericht op o.a. het bevorderen van innovatief ondernemerschap op het terrein van Smart Industry, zoals robotisering, 3d printing, big data, sensortechnologie, blockchain en ICT. Deze technologieën zijn namelijk relevant voor de bestaande sterke sectoren in Zuid-Holland zoals de tuinbouw, de watersector of de medische sector. Ook wordt aansluiting gezocht bij de bestaande en recent ontwikkelde fieldlabs (zoals Medical delta, Green Village en Dutch Wind Weel).

De initiatiefnemers van de pilot vinden het van belang dat ondernemers, mogelijk in cross sectorale netwerken, actief aan de slag gaan met deze technologiedomeinen. IPC Zuid-Holland kan daar aan bijdragen en is zeer geschikt omdat het ondernemersgroepen ondersteunt in de voorbereidingfase (innovatievragen identificeren, partijen bijeenbrengen) en tijdens de ontwikkeling en uitvoering van innovaties.

De 3 samenwerkende partijen (de minister van Economische Zaken en Klimaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, en de Provincie Zuid-Holland) stellen € 1,5 miljoen voor de pilot beschikbaar.

Evaluatie

Om het effect van de pilot vast te stellen wordt een evaluatie gedaan. Aan de aanvragers wordt onder meer gevraagd om te bepalen of een regionale invulling van het IPC bijdraagt aan het creëren van nieuwe ondernemersnetwerken of uitbreiding van bestaande netwerken met nieuwe partners.

Ook wordt gekeken naar de mate waarop de pilot bijdraagt aan betere kennisbenutting via fieldlabs door ondernemers en of het leidt tot extra product- en/of dienst-toepassingen in de geformuleerde technologiedomeinen.

Vragen over Innovatie Prestatie Contracten?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?