Gesloten voor aanvragen

Investeringen in kalverstallen

Laatst gecontroleerd op:
27 februari 2023
Gepubliceerd op:
7 augustus 2018

Bent u eigenaar van één of meer stallen waarin u bedrijfsmatig vleeskalveren houdt? Met deze subsidie kunt u investeren in diervriendelijke stalvloeren of apparaten die de uitstoot van ammoniak verminderen. Zo krijgt de vleeskalversector een kwaliteitsimpuls. Dit stimuleert innovatie, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Budget

Het budget voor 2018 en 2019 samen is € 21,39 miljoen. Dit bedrag is verdeeld in € 7,5 miljoen voor ammoniakreducerende apparaten en € 13,89 miljoen voor welzijnsvriendelijke stalvloeren.

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de kosten (exclusief btw) die u maakt voor de aanschaf en installatie van uw investering. Voor ammoniakreducerende apparaten is het maximum subsidiebedrag € 100.000 per vleeskalverhouder.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten (exclusief btw) zijn subsidiabel:

 • Aanschaf en installatie van een nieuw ammoniakreducerend apparaat of nieuwe welzijnsvriendelijke stalvloer.
 • Aanschaf van nieuwe roostervloeren.
 • Het laten infrezen van bestaande roostervloeren.

Niet-subsidiabele kosten

U krijgt geen subsidie voor:

 • tweedehands ammoniakreducerende apparaten of vloeren;
 • bijdragen in natura;
 • afschrijvingskosten;
 • loonkosten;
 • btw, behalve als u de btw niet kunt verrekenen.

Voorwaarden ammoniakreducerende apparaten

U investeert in één of meer ammoniakreducerende apparaten uit bijlage 1 van de Regeling Ammoniak en veehouderij (Rav). Hiermee wordt de uitstoot van ammoniak, geur en/of fijnstof in de stal beperkt.

Voorwaarden offerte

De offerte is een belangrijk document. Zorgt u ervoor dat de volgende informatie erin staat?

 • Het type ammoniakreducerend apparaat.
 • De BB- of BWL code volgens bijlage 1 van de Regeling Ammoniak en veehouderij (Rav) en het reductiepercentage van het apparaat.
 • Een specificatie van de verschillende kostenposten.
De offerte mag nog niet zijn ondertekend. U mag dus nog geen verplichting zijn aangegaan voordat u de subsidie heeft aangevraagd.

Voorwaarden termijnen

 • U mag pas een ammoniakreducerend apparaat aanschaffen na uw aanvraag voor subsidie.
 • Het ammoniakreducerende apparaat wordt geïnstalleerd en betaald binnen 3 jaar na de datum waarop subsidie aan u is toegekend.

U mag het apparaat aanschaffen vóór de beslissing op uw aanvraag, maar dat is wel op eigen risico. U krijgt alleen subsidie als wij uw aanvraag goedkeuren.

Voorwaarden welzijnsvriendelijke stalvloeren

De kenmerken waaraan de welzijnsvriendelijke vloeren moeten voldoen zijn gebaseerd op het onderzoeksrapport Alternatieve vloeren voor vleeskalveren van Wageningen Livestock Research 2017. De onderzochte vloeren in dit rapport en ook nieuw te ontwikkelen vloeren komen voor subsidie in aanmerking wanneer ze aan de voorwaarden voldoen.

U investeert in een welzijnsvriendelijke stalvloer die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De indrukbare toplaag is duurzaam en getest.
 • De vloer biedt loop- en ligcomfort, en zijn allebei getest.
 • De vloer is hygiënisch.

De uitgebreide voorwaarden leest u in bijlage 3 van de Regeling Europese EZ-subsidies.

Voorwaarden offerte

De offerte is een belangrijk document. Zorgt u ervoor dat de volgende informatie erin staat?

 • Het type welzijnsvriendelijke stalvloer.
 • Dat de vloer voldoet aan de voorwaarden van de duurzaamheid van de toplaag, het loop- en ligcomfort en hygiëne.
 • Welke testen zijn uitgevoerd en hoe de vloer gescoord heeft.
 • De maatvoeringen van de vloer.
 • Dat de leverancier tenminste 5 jaar garantie geeft op slijtage, productiefouten en beschadiging bij normaal gebruik.
 • Dat de leverancier een gebruiksadvies voor het verantwoord toepassen van een hogedrukreiniger meelevert.
 • Een specificatie van de verschillende kostenposten.

De offerte mag nog niet zijn ondertekend, u mag dus nog geen verplichting zijn aangegaan voordat u de subsidie heeft aangevraagd.

Voorwaarden plattegrond

Bij uw aanvraag stuurt u een plattegrond mee van uw bedrijf en het aantal stalplaatsen. U kunt hiervoor gebruik maken van de gewaarmerkte plattegrond van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). Op de plattegrond tekent u in voor welke stalplaatsen u de investering uitvoert.

Gaat u een nieuwe stal bouwen? Dan geeft u in uw aanvraag aan hoeveel stalplaatsen u verwacht te bouwen.

Voorwaarden termijnen

 • U mag de welzijnsvriendelijke vloer aanschaffen na uw aanvraag voor subsidie.
 • U installeert en betaalt de welzijnsvriendelijke vloer binnen 2 jaar na de datum waarop subsidie aan u is toegekend.

U mag de vloer aanschaffen vóór de beslissing op uw aanvraag, maar dat is wel op eigen risico. U krijgt alleen subsidie als wij uw aanvraag goedkeuren.

Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden gelden ook:

 • U ontvangt van de overheid geen andere bijdrage voor uw investering.
 • U voert de investering uit volgens uw aanvraag.
 • U geeft onvoorziene situaties en wijzigingen altijd aan ons door voordat u de vaststelling aanvraagt.
 • U houdt de investering minstens 5 jaar in stand. Dit gaat in nadat u de betaling heeft ontvangen. Dit heet instandhoudingsplicht.
 • U houdt een administratie bij met alle bewijsstukken van de aankoop, het installeren en de betaling van uw investering(en). De administratie bewaart u tot 30 december 2028.
 • U gebruikt bij alle communicatieactiviteiten het logo van de Europese Unie en de tekst ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’.

De subsidie Investeringen in kalverstallen valt onder de rijksregelingen van het POP3 Plattelandsontwikkelingsprogramma.

Wijziging melden

Belangrijke wijzigingen van uw investering meldt u zo snel mogelijk. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de wijziging of zelfs voor de hele investering.

Een uitzondering hierop is wanneer u wisselt van leverancier of wanneer u meer of minder kosten maakt dan vooraf gepland. Hiervoor hoeft u geen wijzigingsverzoek in te dienen.

Onvoorziene situaties

Heeft u te maken met één van de volgende situaties? Dan meldt u dit ook zo snel mogelijk aan ons:

 • U voert sommige activiteiten niet, niet helemaal of niet op tijd uit.
 • U kunt niet of niet op tijd voldoen aan de verplichtingen die bij de subsidie horen.
 • U heeft een verzoek bij de rechtbank ingediend om gebruik te maken van de schuldsaneringsregeling.
 • U heeft een verzoek bij de rechtbank ingediend voor verlening van surseance van betaling.
 • U heeft te maken met een faillissement. Of u heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij de rechtbank.
 • U wilt de investering binnen 5 jaar na de datum van de betaling aanpassen of overdragen aan een ander

Twijfelt u of u een wijziging of een onvoorziene situatie aan ons moet doorgeven? Dan kunt u contact opnemen met kalverregelingInvesteringen@rvo.nl. U kunt hierbij relevante bijlagen meesturen.

Na uw aanvraag

Na afloop van de aanvraagperiode worden alle aanvragen gerangschikt die aan de voorwaarden voldoen. Is er niet genoeg budget om aan alle aanvragen met hetzelfde puntenaantal subsidie toe te kennen? Dan loten we tussen deze aanvragen.

U ontvangt uiterlijk 22 weken na het einde van de openstellingstermijn een beslissing op uw aanvraag. Hierin leest u voor welke kosten u subsidie krijgt en op welke datum uw investering gerealiseerd moet zijn. Vanaf deze datum heeft u 13 weken de tijd om vaststelling aan te vragen.

Vaststelling aanvragen

Is uw apparaat of vloer ingericht, gebruiksklaar en betaald? En hebben wij uw subsidieaanvraag goedgekeurd? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie bij ons aan te vragen. Met de vaststelling berekenen we het definitieve subsidiebedrag. Als ondernemer heeft u minimaal eHerkenning niveau EH2+ en machtiging RVO diensten niveau 2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Heeft u nog geen eHerkenning of DigiD? Vraag deze dan eerst aan.

Bijlagen bij uw vaststellingsaanvraag

U stuurt een aantal bijlagen mee. Deze kunt u alleen als pdf-bestand uploaden bij uw aanvraag.

Ammoniakreducerende apparaten

U stuurt een gespecificeerde factuur en een kopie van het betalingsbewijs mee voor de ammoniakreducerende eenheid.

Welzijnsvriendelijke stalvloeren

U stuurt een gespecificeerde factuur en een kopie van het betalingsbewijs mee voor de welzijnsvriendelijke stalvloer. Ook stuurt u een specificatie van de vloer mee waaruit blijkt dat deze voldoet aan de voorwaarden. U vindt deze voorwaarden in bijlage 3 van de Regeling Europese EZ-subsidies.

Regels voor facturen en betaalbewijzen

U voegt facturen en betaalbewijzen toe. De facturen voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. Hierop staat om welke investering het gaat en welke activiteiten u heeft betaald. De activiteiten komen overeen met de de aanvraag of de wijzigingen daarop. Een betaalbewijs is een kopie van uw bankafschrift of een print van uw rekeningoverzicht op internet. Heeft u betaalbewijzen via internetbankieren? Dan staat hierop elk geval uw bankrekeningnummer, naam, adres en woonplaats en de rentedatum.

Na uw vaststellingsaanvraag

Heeft u vaststelling van uw subsidie aangevraagd? Wij controleren of uw aanvraag compleet is. Mist er nog informatie? Dan heeft u 14 kalenderdagen de tijd om dit aan te leveren. Nadat wij uw complete aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 13 weken de beslissing.

Beslissing aanvraag vaststelling en uitbetaling


Als wij uw aanvraag voor vaststelling goedkeuren, dan krijgt u een betaling. In de beslissing op uw aanvraag voor vaststelling staat of u een betaling krijgt en hoeveel dit is. Er zijn 3 situaties mogelijk.

Geen hoger bedrag

Zijn de echte kosten van uw investering hoger dan u vooraf heeft geschat? Dat betekent niet dat u meer subsidie krijgt. U krijgt maximaal het bedrag uit de beslissing op uw aanvraag voor verlening.

Lager bedrag

De subsidie kan lager zijn dan het bedrag in de beslissing. Bijvoorbeeld omdat de investering waarvoor subsidie is verleend niet of voor een deel is gedaan. Of omdat u zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden die bij de subsidie horen.

Betaling van subsidie

Is het bedrag dat u nog krijgt in de beslissing hoger dan € 0? Dan maken we dat bedrag binnen een paar weken over op uw rekening.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?