Voorwaarden POP3 jonge landbouwers

Gepubliceerd op:
23 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2023

U wilt de voorwaarden weten voor de subsidie POP3 jonge landbouwers. Bent u landbouwer en jonger dan 41 jaar? U krijgt de subsidie als u zich houdt aan de voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Voor de subsidie POP3 jonge landbouwers gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent (voor het eerst) bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
 • U heeft voor lange tijd blokkerende zeggenschap over het landbouwbedrijf.
 • U heeft een landbouwbedrijf als u de subsidie aanvraagt.
 • U mag geen energieleverancier worden door uw investering in bijvoorbeeld zonnepanelen.
 • U heeft geen verplichtingen bij de leverancier, voordat u de subsidie aanvraagt. Bijvoorbeeld doordat u een offerte ondertekent.
 • De investeringen moeten voldoen aan extra voorwaarden.
 • Als u communiceert over uw investering informeert u ook over de POP3-subsidie die u krijgt.
 • U kunt maar één keer de subsidie jonge landbouwers krijgen binnen een programmaperiode (POP1, POP2 of POP3).

U kunt uw machine of installatie kopen via huurkoop of financial lease. Hiervoor gelden extra voorwaarden.

Communiceren over uw project

Als u communiceert over uw project of investering informeert u het publiek ook over de POP3-subsidie. Hoe u dit doet ligt aan de hoogte van de subsidie die u kunt krijgen. Vertel in uw communicatiemiddelen dat u een POP3-subsidie ontvangt en gebruik hierbij de slogan en logo’s. Bij grotere projecten zijn er extra voorwaarden, bijvoorbeeld een informatiebord. Zorg dat u (op tijd) communiceert volgens de voorwaarden. Dan voorkomt u dat u een sanctie (boete) krijgt van 5%.

Wilt u meer weten over de procedures, wetten en regels van POP3-subsidies? U vindt deze in het Handboek voor aanvragers POP3-subsidie op de website van Regieorganisatie GLB. Hierin vindt u ook uitgebreide informatie over de communicatieverplichtingen.

Voor het eerst bedrijfshoofd

U mag niet eerder bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf zijn geweest. U start bijvoorbeeld een nieuw bedrijf of neemt dit over. Het doel van de subsidie is namelijk om startende jonge landbouwers financieel te steunen.

Bedrijfsoverdracht

Is er een bedrijfsoverdracht geweest? U kunt soms nog subsidie krijgen. Heeft u bijvoorbeeld een maatschap of vennootschap onder firma (vof)? En neemt u het bedrijf over als eenmanszaak? Als uw maatschap overgaat naar een eenmanszaak, zien wij dit als eerste bedrijf. Het originele bedrijf kan bij een fusie, splitsing of vererving ook verdergaan. U bent dan een bedrijfshoofd in het oude en nieuwe bedrijf. Is de fusie, splitsing of vererving geweest? U moet minimaal een relevant deel van de productiemiddelen meenemen van het oude bedrijf naar het nieuwe bedrijf. We kijken per situatie wat een relevant deel is.

Stapt u uit het bestaande bedrijf zonder een relevant deel mee te nemen? En start u alleen of samen met iemand een nieuw bedrijf? U krijgt dan geen subsidie.

Blokkerende en langdurige zeggenschap

U heeft voor lange tijd blokkerende zeggenschap over het landbouwbedrijf. Dit heeft u alleen of samen met andere landbouwers. Dit betekent dat u (met andere landbouwers) beslissingen mag nemen over het beheer van het bedrijf. U neemt bijvoorbeeld (samen) nieuw personeel aan of doet een nieuwe investering. Of u koopt (samen) een nieuwe heftruckmachine.

U gebruikt de subsidie voor investeringen in dit landbouwbedrijf. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert hierop.

Blokkerende zeggenschap

U heeft tenminste blokkerende zeggenschap over ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000. U moet beslissingen over investeringen van € 25.000 of hoger kunnen tegenhouden (blokkeren). Een blokkering vanaf € 10.000 is voldoende. U mag dan beslissingen over investeringen van € 10.000 of hoger tegenhouden. Een blokkering vanaf € 30.000 voldoet niet. U mag dan namelijk de beslissingen tussen € 25.000 en € 30.000 niet tegenhouden. 

Commanditaire vennootschap

De bedrijfshoofden (beherende vennoten) in een commanditaire vennootschap (cv) kunnen subsidie krijgen. Zit u in een cv? En bent u een commanditaire vennoot (stille vennoot)? Een stille vennoot is iemand die het bedrijf grote bedragen geld leent. U krijgt dan geen subsidie omdat u onvoldoende zeggenschap heeft in het bedrijf.

Maatschap of vennootschap onder firma

Zit u in een maatschap of vennootschap onder firma (vof)? En zijn alle maten of vennoten onbeperkt bevoegd? Dan mag ieder bedrijfshoofd elke investering doen zonder dat anderen dit tegen kunnen houden. Er is dan geen blokkerende zeggenschap. U voldoet hiermee niet aan de voorwaarden. En krijgt met deze verdeling van de zeggenschap geen subsidie.

Besloten vennootschap

Het bestuur en de aandeelhoudersvergadering van een besloten vennootschap (bv) mogen beslissingen nemen over de bv. Zit u als jonge landbouwer in een bv? Dan moet u (mede)bevoegd zijn om beslissingen te nemen en tegen te houden. Dit geldt voor beslissingen van het bestuur en de aandeelhoudersvergadering.

Langdurige zeggenschap

U moet naast blokkerende zeggenschap ook voldoen aan langdurige zeggenschap. Dit betekent dat u voor onbepaalde tijd bedrijfshoofd bent van een landbouwbedrijf. Dit beoordelen wij met de akte of overeenkomst. Heeft u een voorovereenkomst of akte voor bepaalde tijd? En is dit zonder extra voorwaarden dat de jonge landbouwer het landbouwbedrijf gaat overnemen? Dan krijgt u geen subsidie.

Landbouwbedrijf

U kunt alleen subsidie krijgen als u een landbouwbedrijf heeft. De investeringen moet u doen voor het eigen landbouwbedrijf. Dit is een bedrijf waarbij primaire landbouwproductie plaatsvindt. Dit betekent dat het bedrijf levert of handelt in producten van de bodem en/of veehouderij. Uw bedrijf moet actief zijn wanneer u de verleningsaanvraag instuurt. De landbouwproducten mogen niet bewerkt worden. Ze moeten dus origineel blijven.

Branchecodes van landbouwbedrijven

U kunt subsidie krijgen als uw bedrijf valt onder één van deze sectoren:

 • Gespecialiseerde akkerbouwbedrijven en tuinbouwbedrijven
 • Wijnbouw
 • Overige permanente teelten
 • Gespecialiseerde zuivelbedrijven
 • Overige graasdieren
 • Varkenshouderij of pluimveehouderij
 • Bedrijven met combinaties van gewassen en veeteelt.

Valt uw bedrijf niet onder deze branchecodes? Dan heeft u geen recht op deze subsidie. Behalve als u met bewijzen kunt laten zien dat uw bedrijf een landbouwbedrijf is. Wilt u meer informatie over deze branchecodes? Neem dan contact op met KVK. U vindt de contactgegevens op de website van KVK.

Geen energieleverancier

Investeert u in apparaten die energie of warmte opwekken? Bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens of kleine windturbines? Uw investering mag niet meer energie opwekken dan wat uw landbouwbedrijf verbruikt. Gebeurt dit wel? Wij zien uw bedrijf als een energieleverancier. U krijgt dan alleen subsidie over de energie die u zelf gaat gebruiken. We beoordelen dit met de energienota’s die u met uw aanvraag heeft meegestuurd.

Berekening gemiddelde energieverbruik

We gaan bij de berekening uit van uw bedrijfssituatie wanneer u de subsidieaanvraag instuurt. Heeft u een landbouwbedrijf en staat uw woning op dezelfde locatie? We gaan er dan vanuit dat u hier ook werkzaamheden doet, bijvoorbeeld de administratie. We rekenen het energieverbruik (elektra en sinds het aanvraagjaar 2019 ook gas) van uw woning ook mee. Verwacht u meer energie nodig te hebben? We gaan uit van de situatie wanneer u de aanvraag voor de vaststelling instuurt. We kijken dan hoeveel energie het bedrijf gemiddeld nodig heeft voor dat jaar.

Voorbeeldberekening

U wilt investeren in een installatie met zonnepanelen van gemiddeld 100.000 Kilowattuur (kWh) per jaar. U betaalt hiervoor € 80.000 zonder btw. Uw energieverbruik is nu in totaal 50.000 kWh. U krijgt alleen subsidie voor de kosten van het eigen energieverbruik (50.000 kWh).

De berekening ziet er dan zo uit:

 • Kijk in uw offerte wat de investering in kWh gaat opwekken. Heeft u geen offerte? Geef dan een schatting van wat u denkt nodig te hebben in kWh.
 • U deelt de totale prijs zonder btw door het aantal kWh.
 • U vermenigvuldigt het resultaat met uw energieverbruik van dit moment.
 • Dit zijn alle kosten waar u subsidie voor krijgt.

De berekening voor de situatie hierboven is dan:

 • € 80.000 / 100.000 kWh = 0,8.
 • 0,8 * 50.000 kWh = € 40.000.

Dit betekent dat de kosten waarover u subsidie kunt krijgen € 40.000 wordt. En dus niet voor de kosten voor de zonnepanelen van € 80.000.

Geen verplichting voor subsidieaanvraag

U heeft geen verplichtingen bij de leverancier, voordat u de subsidie aanvraagt. Heeft u bijvoorbeeld een offerte/opdrachtbevestiging ondertekend op 29 december 2019? En heeft u uw aanvraag gedaan op 30 december 2019? U krijgt helaas geen subsidie. Als wij uw aanvraag hebben goedgekeurd, mag u de investering doen. Doet u dit al eerder, dan is dit op eigen risico.

Huurkoop en financial lease

Wilt u uw investering doen via huurkoop of financial lease? Dit mag.

Huurkoop

Kiest u voor huurkoop, dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Heeft u deze subsidie aangevraagd in de openstellingen van 2016 tot en met 2019? De huurkoopovereenkomst stopt dan uiterlijk 31 december 2028. Heeft u deze subsidie hierna aangevraagd? Dan stopt de huurovereenkomst uiterlijk 31 december 2030.
 • U krijgt alleen subsidie over de huurkooptermijnen die u vóór het insturen van de vaststelling betaald heeft.
 • U hoeft niet alle termijnen van de huurkoop helemaal af te betalen als u de vaststelling verstuurt.
 • Op de huurkoopovereenkomst staat de einddatum van de huurkoop.
 • Op de huurkoopovereenkomst staan de datums van alle betaaltermijnen.
 • Voor btw en rente krijgt u geen subsidie.

Financial lease

Kiest u voor financial lease? U krijgt dan subsidie over de complete aanschafwaarde als:

 • de leverancier compleet betaald is. Dit mag door de voorfinancier betaald zijn, en;
 • uw leaseovereenkomst op tijd stopt.  Heeft u deze subsidie aangevraagd in de openstellingen van 2016 tot en met 2019? Uw leaseovereenkomst moet dan uiterlijk 31 december 2028 stoppen. Heeft u deze hierna aangevraagd? Dan stopt uw leaseovereenkomst uiterlijk 31 december 2030. En;
 • u juridisch eigenaar wordt van de investering. U wordt dit wanneer u gebruikmaakt van de koopoptie.

Kiest u voor financial lease, maar is de leverancier niet volledig betaald? U kunt dan subsidie krijgen over de leasetermijnen die u vóór het insturen van de vaststelling aan de leverancier betaald heeft. U moet dan aan dezelfde voorwaarden voldoen als bij huurkoop én juridisch eigenaar worden van de investering.

Voor welke investeringen subsidie?

U krijgt alleen subsidie als u nieuwe machines en installaties koopt. Voor tweedehands machines en installaties krijgt u geen subsidie. De investering mag geen vervangingsinvestering zijn. Dit is een investering die u doet om bijvoorbeeld een versleten machine te vervangen. Investeert u in een nieuwe machine of installatie? En is dit ter verbetering of verduurzaming van een oude machine of installatie? Dit valt dan niet onder een vervangingsinvestering. U krijgt dan gewoon subsidie.

Voorbeeld: U heeft een oude heftruck die op diesel rijdt en aan vervanging toe is. De nieuwe heftruck waar u interesse in heeft is elektrisch. U kunt dan subsidie krijgen voor deze investering. Het is geen vervangingsinvestering, omdat het om een duurzame machine gaat.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
 • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
 • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?