Tijdelijk gesloten voor aanvragen

PPS Innovatie: Voorwaarden inzet programmasubsidie

Laatst gecontroleerd op:
31 december 2023
Gepubliceerd op:
30 oktober 2023

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan de programmasubsidie inzetten voor samenwerkingsprojecten, netwerkactiviteiten of innovatieadviesdiensten.

Algemene voorwaarden

De TKI’s* voldoen aan de regels als zij programmasubsidie* als volgt inzetten:

 • Het TKI zorgt dat bestaande financiering in stand blijft bij opneming in het PPS-programma*.
 • Het TKI zorgt ervoor dat ondernemers* en onderzoeksinstellingen* onder transparante en redelijke voorwaarden in aanmerking komen voor deelname aan samenwerkingsprojecten* die bijdragen aan het PPS-programma. Het TKI publiceert deze voorwaarden.
 • Het TKI zet de programmasubsidie binnen 6 jaar na startdatum van het programma in.
 • Het TKI informeert ons binnen 18 maanden na startdatum van het programma over de projecten waarvoor zij de programmasubsidie wil gebruiken.
 • De inzet blijft onder de EU-aanmeldingsdrempel per deelnemer. Hieraan voldoet het TKI in ieder geval als de toeslag onder de € 5 miljoen per ondernemer blijft. Zie artikel 4 van de AGV.
 • Het TKI bevordert dat kennis die voortvloeit uit TKI-relevante onderzoeksopdrachten* waarvoor het PPS-programmasubsidie heeft ontvangen, daadwerkelijk wordt toegepast binnen een samenwerkingsproject van het PPS-programma.

Inzetten programmasubsidie voor samenwerkingsprojecten

Voorwaarden voor samenwerkingsprojecten

De TKI’s voldoen aan de regels als zij programmasubsidie als volgt inzetten voor samenwerkingsprojecten:

 • Het TKI zorgt ervoor dat de deelnemers in samenwerkingsprojecten correct met de rechten op de resultaten omgaan. De ondernemer krijgt de rechten op de resultaten van de onderzoeksorganisatie tegen de marktprijs, of krijgt rechten op resultaten die een goede afspiegeling zijn van zijn werkpakketten, bijdragen en belangen.
 • Het TKI toont op verzoek aan dat er een schriftelijk ondertekende samenwerkingsovereenkomst is.
 • Het TKI zet alleen programmasubsidie in voor projecten waarin er daadwerkelijke samenwerking* is.
 • Het TKI zet alleen programmasubsidie in voor samenwerkingsprojecten die bijdragen aan de Nederlandse kennisinfrastructuur.
 • Het TKI zet alleen programmasubsidie in voor samenwerkingsprojecten die bijdragen aan het PPS-programma.
 • Het TKI houdt zich bij landbouwprojecten aan de regels voor de ‘gemeenschappelijke ordening van de landbouwproducten’ binnen de EU. Dit zijn regels over de productie van landbouwproducten binnen een R&D-project.
 • Verder gelden de algemene voorwaarden voor de inzet van programmasubsidie.

Subsidiabele kosten en maximale steunintensiteit voor samenwerkingsprojecten

De subsidiabele kosten in samenwerkingsprojecten zijn:

 • personeelskosten: onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;
 • kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Als deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, komen alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, in aanmerking;
 • kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat gebouwen betreft, komen alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, in aanmerking. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking;
 • kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, en kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;
 • bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

De maximale steunintensiteit is:

 • voor fundamenteel onderzoek*: 80%
 • voor industrieel onderzoek*: 50%
 • voor experimentele ontwikkeling*: 25%

van de subsidiabele kosten.

*zie Definities voor een nadere omschrijving van deze begrippen

Inzetten programmasubsidie voor netwerkactiviteiten

Voorwaarden voor netwerkactiviteiten

De TKI’s voldoen aan de regels als zij programmasubsidie als volgt inzetten voor netwerkactiviteiten:

 • Het TKI verstrekt opdrachten aan derden op basis van transparante criteria en tegen marktconforme tarieven.
 • Het TKI maakt óf de netwerkactiviteiten en hieruit voortkomende resultaten voor iedere mkb'er zonder onderscheid toegankelijk, óf er neemt minimaal 1 mkb'er deel aan de netwerkactiviteiten per € 1.000 PPS-programmasubsidie.
 • Verder gelden de algemene voorwaarden voor de inzet van programmasubsidie.

Subsidiabele kosten en maximale steunintensiteit voor netwerkactiviteiten

De subsidiabele kosten in netwerkactiviteiten zijn: kosten derden. Hiervoor geldt een maximale steunintensiteit van 100%.

Inzetten programmasubsidie voor innovatieadviesdiensten

Voorwaarden voor innovatieadviesdiensten

De TKI’s voldoen aan de regels als zij programmasubsidie als volgt inzetten voor innovatieadviesdiensten:

 • Het TKI selecteert innovatiemakelaars* op basis van transparante en redelijke criteria.
 • Het totale bedrag aan PPS-programmasubsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten verbonden aan een innovatieadviesdienst, uitgezonderd opleiding, met een maximum van € 10.000 per mkb'er over een periode van één jaar.
 • Het TKI ondersteunt mkb'ers maximaal 3 jaar met innovatieadviesdiensten.
 • Het TKI gebruikt maximaal € 100.000 voor innovatieadviesdiensten. Of, als 0,5% van de door het TKI in dat kalenderjaar verleende PPS-programmasubsidie een bedrag vertegenwoordigt van €100.000 of meer, maximaal 0,5% van die PPS-programmasubsidie.
 • Verder gelden de algemene voorwaarden voor de inzet van programmasubsidie.

Subsidiabele kosten en maximale steunintensiteit voor innovatiemakelaars

De subsidiabele kosten voor innovatiemakelaars zijn: kosten derden. Hiervoor geldt een maximale steunintensiteit van 100% van de kosten van de innovatiemakelaars, met een maximum van € 10.000 per mkb’er over een periode van 1 jaar, gedurende maximaal 3 jaar. Opleiding is niet subsidiabel.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?