Gesloten voor aanvragen

Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Gepubliceerd op:
27 mei 2011
Laatst gecontroleerd op:
6 september 2023

Wilt u met uw scheepswerf een schip of offshore-constructie bouwen of verbouwen? En hierbij gebruikmaken van innovaties om de duurzaamheid te verbeteren? Dan kunt u de Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS) aanvragen. Zo test u technieken om bijvoorbeeld uitstoot van CO2  en andere emissies te verkleinen. Of (onderwater-) geluidsproductie te verlagen.

Budget en looptijd

Startdatum:
dinsdag 16 mei 2023
09:00
Einddatum:
woensdag 6 september 2023
17:00
Maximaal € 1.250.000
Totaal budget:
€ 2.300.000

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw, moet uw aanvraag in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart- of zeeschip met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan de 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening. Wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring.

De minister laat zich adviseren door een externe adviescommissie. Deze commissie stelt een score vast voor elk van de in de regeling genoemde toetsingscriteria. De toetsingscriteria zijn:

  • innovativiteit;
  • duurzaamheid;
  • economisch perspectief;
  • kwaliteit van de aanvraag.

Bereid uw aanvraag voor

Gebruik het bestand Model Projectplan 2023 als opzet voor uw eigen projectplan.

Na uw aanvraag

Bij een tender beoordelen we aanvragen op kwaliteit. Na de sluitingsdatum vergelijken we alle projecten met elkaar. Binnen deze tender geeft de adviescommissie aan elk project een aantal punten voor 4 criteria. De criteria leest u in de publicatie van de Staatscourant. Het totaal aantal gescoorde punten bepaalt uw positie op de ranglijst. Het hoogst scorende project krijgt als eerste subsidie, daarna het project met het één na hoogste aantal punten. Zo gaat het verder tot het hele beschikbare budget verdeeld is.

Heeft u in eerdere jaren subsidie voor de SDS aangevraagd en ontvangen? Dan kunt u een projectwijziging doorgeven of een vaststelling aanvragen.

Wijzigingen doorgeven

Als u iets wijzigt in uw plan dient u een wijzigingsverzoek in. Heeft u subsidie ontvangen in 2017? Vul dan het formulier ‘Wijziging in project, uitvoering en of organisatie’ of ‘Wijziging Penvoerder samenwerkingsverband’ in.

U logt in met eHerkenning. Om in te loggen heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Vaststelling aanvragen

Na de einddatum van het project moet u binnen 13 weken een vaststelling aanvragen. Heeft u subsidie ontvangen in 2017? Dan vult u het formulier ‘Aanvraag vaststelling subsidie’ in.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?