Open voor aanvragen

LUMO II Seed Capital B.V.

Gepubliceerd op:
6 oktober 2020

LUMO Labs creëert kansen voor impact-driven ondernemingen in opkomende technologieën. Zij doen dit door het verlenen van seed financieringen en via het tweejarig LUMO venture builder programma.

Gegevens fonds

 • Totale looptijd: 2020 - 2030
 • Investeringsperiode: 2020 - 2023
 • Investeringsbudget: € 8 miljoen
 • EZK-lening: € 4 miljoen

Strategie

LUMO Fund II richt zich op seed investeringen in emerging technology software start-ups, die een product en/of service hebben die positief bijdraagt aan minimaal één van de volgende Sustainable Development Goals (SDG's):

 • Sustainable Cities & Communites (duurzame steden en gemeenschappen);
 • Health & Well-being (goede gezondheid en welzijn); en
 • Quality Education (kwaliteitsonderwijs).
De focus ligt hierbij op Artificial Intelligence/Data, Blockchain (exclusief cryptocurrency) Robotics & Drones, Internet of Things (IoT) en Virtual Reality & Augmented Reality.
 

Toegevoegde waarde

De keuze voor het investeren in een mix van emerging technologies ligt ten grondslag aan onze overtuiging dat de belangrijkste product- en serviceoplossingen voor morgen voortkomen uit gezamenlijke toepassing van deze technologieën. Ook bieden deze technologieën mogelijk belangrijke (deel)oplossingen voor een aantal maatschappelijke uitdagingen waarvoor wij als mensheid staan. Denk aan de versnelling van urbanisatie, toenemende vergrijzing of de steeds snellere en verdergaande digitalisering en de impact daarvan op onze samenleving. Daarom clusteren wij onze investeringen in verschillende emerging technology start-ups rondom de 3 genoemde SDG's.

De start-ups waarin LUMO Fund II participeert hebben allen prototypes, (beta) software producten en/of (smart) applicaties en toepassingen met een meetbare toekomstige bijdrage aan ten minste één van de SDG's. Om de multidisciplinaire samenwerking en kruisbestuiving tussen onze start-ups te stimuleren, komen alle start-ups voor het doorlopen van het tweejarig LUMO venture builder programmma samen op één gezamenlijke locatie op de High Tech Campus in Eindhoven. Dit programma voorziet in intensieve hands-on day-to-day begeleiding en coaching van de start-ups door een ervaren team van succesvolle tech ondernemers, de Venture Advisors.

Selectiecriteria

Naast de focus van het fonds op emerging technologies en de seed levensfase van de start-up, gelden de volgende selectiecriteria:

 • Authenticiteit: ondernemers die volledig betrokken en gericht zijn op hun start-up en de potentie daarvan, die open staan voor het continue leren en die in staat zijn om snel belangrijke vooruitgang te boeken.   
 • Impact: ondernemers met een duidelijke visie en intentie om meetbare impact te realiseren op ten minste één van de SDG's, naast het nastreven van een puur financieel belang;
 • Marktpotentieel: start-ups die de potentie hebben zeer snel te kunnen schalen en een aanzienlijk marktaandeel kunnen verwerven binnen wereldwijde markten.
 • Aantoonbare executiekracht: start-ups met een werkend proof-of-concept en/of prototype (vanaf TRL5: technologie is getest en gevalideerd in een relevante omgeving waarbij vaak functionele en geraffineerde (high-fidelity) prototypes worden gebruikt) en/of in start-ups met 1e aanwijzingen van markttractie met een minimum viable product (eerste versie van product/dienst). Het maken van omzet is hierbij geen vereiste.
 • Synergie: start-ups met mogelijk aanvullende technologieën ten opzichte van eerder geïnvesteerde portfolio bedrijven. Dit om ons ecosysteem te vergroten en kruisbestuiving tussen de teams en bedrijven te bevorderen.
 • Verdedigbaar: ondernemers met een eigen uniek concept en technologietoepassing, die niet of moeilijk te kopiëren zijn en in potentie uiterst schaalbaar zijn, zodat hele markten en/of belangrijke marktsegmenten geclaimd kunnen worden.
 • Fund Returner: bedrijven die potentie hebben om het gehele fonds te laten renderen.

Doelgroep

Bedrijven (ondernemers/teams) die primair actief zijn in het creëren van unieke schaalbare softwareoplossingen. Denk aan operating systems, platforms, key-infrastructure enabling software, binnen de emerging technologies Artificial Intelligence/Data, Blockchain (exclusief cryptocurrency) Robotics & Drones, Internet of Things (IoT) en Virtual Reality & Augmented Reality. Deze bedrijven zijn minder dan 7 jaar oud en hebben hun hoofdkantoor (primaire bedrijfsactiviteiten) in Nederland. Bovendien moeten de bedrijven een maatschappelijke impact nastreven.

Beoogde resultaten

Het fonds loopt 10 jaar en heeft een totaal budget van € 20 miljoen. Daarvan komt € 8 miljoen vanuit het startersfonds en het overige deel is gereserveerd voor vervolginvesteringen (backing the winners principe) en beheerskosten. Het doel is 15 participaties (maximaal € 1, 5 miljoen per participatie) met een zoveel als mogelijk evenredige spreiding over de verschillende emerging technologie gebieden, in combinatie met de 3 gekozen SDG-doelstellingen. Bij eventueel grotere participaties ligt samenwerking met andere fondsen voor de hand.

Fondsmanagement

LUMO Labs B.V. voert het fondsmanagement. De fondsmanagers zijn Andy Lürling en Sven Bakkes.

Contactgegevens

LUMO Fund II Seed Capital B.V. / LUMO Labs B.V.

Bezoekadres: High Tech Campus 6a
5656 AE Eindhoven

Correspondentieadres: Torenallee 20
5617 BC Eindhoven
E-mail: questions@lumolabs.io
Website: https://lumolabs.io/

Contactpersonen:

Vragen over Seed Capital?

Neem contact met ons op

Info in English

Bent u tevreden over deze pagina?