Gesloten voor aanvragen

Smart Industry Fieldlabs

Laatst gecontroleerd op:
7 mei 2020
Gepubliceerd op:
7 december 2016

Bedrijven, kennisinstellingen en de overheid hebben de Actieagenda Smart Industry opgesteld, met als doel de digitalisering van de industrie te versnellen. Dit vergroot de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie en maakt Nederland aantrekkelijker als vestigingsplaats voor productieactiviteiten.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunt de uitvoering van deze Actieagenda met € 14,55 miljoen, voor activiteiten binnen Smart Industry fieldlabs.

Praktijkomgevingen voor bedrijven en kennisinstellingen

Smart Industry fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry-oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren. Dit versterkt de verbinding met onderzoek, onderwijs en beleid. Samenwerken in fieldlabs vergroot de snelheid van het toepassen van Smart Industry oplossingen in de industrie. Voor informatie over Smart Industry: raadpleeg onze wegwijzer.

Digitalisering van de industrie gaat over slimme inzet van nieuwe productietechnologieën (bijvoorbeeld 3D-printers, robots, drones en sensoren) in combinatie met ICT. Dit biedt mogelijkheden om het productieproces efficiënter en beter te organiseren, om nieuwe ‘smart’ producten te ontwikkelen en om nieuwe businessmodellen te introduceren.

Subsidie voor 2 typen activiteiten

Deelnemers in een Smart Industry fieldlab kunnen subsidie krijgen voor 2 typen activiteiten:

 1. Het opereren in een innovatiecluster;
 2. Experimentele ontwikkeling in daadwerkelijke samenwerking.
U kunt voor 1 van de activiteittypen een aanvraag indienen of de beide activiteiten combineren in 1 aanvraag. De minimale projectkosten waarvoor u subsidie aanvraagt moeten in totaal wel meer dan € 1 miljoen zijn.

Budget

De subsidie is 60% van de subsidiabele kosten en bestaat voor tweederde uit een renteloze lening. Het samenwerkingsverband kan in totaal tot € 3 miljoen subsidie aanvragen. Een project mag maximaal 5 jaar duren.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie bestaat het samenwerkingsverband uit een onderwijsinstelling, een onderzoeksorganisatie en minimaal 4 ondernemingen, waarvan minimaal 2 mkb-bedrijven (de ondernemingen mogen niet in een groep verbonden zijn, dus geen moeder-dochter etc.). Als de onderwijsinstelling ook een onderzoeksorganisatie is, kan dit één organisatie zijn. Toets of u een mkb-bedrijf bent via de mkb-toets. Toets aan de definitie of u een onderzoeksorganisatie bent.

Penvoerder

Eén van de deelnemers is de penvoerder. De andere deelnemers machtigen deze penvoerder om namens hen de aanvraag in te dienen. Niet iedere deelnemer hoeft dus subsidie aan te vragen. De deelnemers krijgen de subsidie wel zelf op hun rekening.

De aanvraag moet voldoen aan een aantal algemene voorwaarden. Op deze pagina leest u ook hoe we de aanvragen rangschikken. Ook vindt u hier definities van een aantal gebruikte termen.

Na uw aanvraag

De regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. U kunt wel een voortgangsverslag of projectwijziging indienen. Ook kunt u een vaststelling aanvragen.

Als uw project wijzigt

U meldt essentiële wijzigingen in uw project vooraf schriftelijk bij ons. Essentiële wijzigingen zijn bijvoorbeeld:

 • inhoudelijke wijziging van uw projectplan;
 • vertraging;
 • begrotingswijzigingen van meer dan 25% per subsidieaanvrager per jaar;
 • niet uitvoeren van het project of delen van het project;
 • als u niet aan de verplichtingen kan of gaat voldoen;
 • wijziging van penvoerder of deelnemer;
 • faillissement of surseance van betaling van penvoerder of deelnemer.

Voortgangsverslag indienen

Tijdens het project stuurt u minimaal 1 keer een voortgangsverslag.

Vaststelling aanvragen

U vraagt binnen 13 weken na de einddatum van het project vaststelling van de subsidie aan. Hierbij voegt u de volgende formulieren toe:

 • eindrapportage;
 • controleverklaring als het subsidiebedrag per individuele deelnemer in het project hoger is dan € 125.000.

Terugbetalen

Na het project stellen wij de subsidie vast. Daarbij hoort ook een terugbetalingsschema. Iedere subsidieontvanger is zelf verantwoordelijk voor het terugbetalen van tweederde deel van zijn subsidie.

Vragen over Smart Industry fieldlabs?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?