Gesloten voor aanvragen

Smart Industry Fieldlabs: Algemene voorwaarden, rangschikking en definities

Laatst gecontroleerd op:
29 november 2019
Gepubliceerd op:
7 december 2016

Deelnemers binnen een Smart Industry Fieldlab kunnen subsidie krijgen voor de activiteiten 'Opereren van een Innovatiecluster' en 'Experimentele Ontwikkeling', of een combinatie daarvan.

De aanvraag moet voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:

 • Er is sprake is van daadwerkelijke samenwerking in een subsidieaanvraag voor experimentele ontwikkeling;
 • Er moet voldoende vertrouwen bestaan dat de subsidieontvanger de lening kan terugbetalen binnen 5 jaar na de vaststelling van het project;
 • De subsidiabele kosten per project bedragen meer dan € 1.000.000;
 • Het subsidiebedrag per subsidieontvanger is hoger dan € 25.000;
 • Het project leidt tot een voldoende mate van vernieuwing van een product of een proces;  
 • Het project creëert voldoende economische waarde voor de deelnemers in het Smart Industry Fieldlab, de industrie of de Nederlandse economie;
 • De kwaliteit van het samenwerkingsverband is voldoende, ten minste blijkend uit de mate van de complementariteit van de deelnemers, de daadwerkelijke betrokkenheid van de deelnemers, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie.
 • Het project is gestart na de aanvraagdatum;
 • De aanvraag voldoet aan de regeling;
 • Geen van de afwijsgronden van het Kaderbesluit EZ-subsidies gelden (zie artikelen 22 en 23 daarin).

Rangschikking

We rangschikken aanvragen die aan alle basisvoorwaarden voldoen. Uw aanvraag maakt meer kans op subsidie als:
 • er een grotere mate van vernieuwing van een product of een proces wordt verwacht;
 • er meer economische waarde wordt gecreëerd voor de deelnemers in het Smart Industry fieldlab, de industrie of de Nederlandse economie;
 • de kwaliteit van het Smart Industry fieldlab hoger is, ten minste blijkend uit de mate van de complementariteit van de deelnemers, de daadwerkelijke betrokkenheid van de deelnemers, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie.

Definities

Onderzoeksorganisatie: een entiteit (zoals universiteiten of onderzoeksinstellingen, agentschappen voor technologieoverdracht, innovatie-intermediairs, entiteiten voor fysieke of virtuele onderzoeksgerichte samenwerking), ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het onafhankelijk verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, en met het breed verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht.

Wanneer dit soort entiteit ook economische activiteiten uitoefent, moet met betrekking tot de financiering, de kosten en de inkomsten van die economische activiteiten een gescheiden boekhouding worden gevoerd.

Ondernemingen die een beslissende invloed over dit soort entiteit kunnen uitoefenen in hun hoedanigheid van bijvoorbeeld aandeelhouder of lid van de organisatie, mogen geen preferente toegang tot de onderzoekscapaciteit van deze entiteit of tot de door haar verkregen onderzoeksresultaten genieten.

Vragen over Smart Industry Fieldlabs?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?