Gesloten voor aanvragen

Smart Industry Fieldlabs: Experimentele ontwikkeling

Gepubliceerd op:
7 december 2016
Laatst gecontroleerd op:
29 november 2019

Deelnemers binnen een Smart Industry Fieldlab kunnen subsidie krijgen voor de activiteit Experimentele ontwikkeling.

Voor deze activiteit gelden de volgende definities en voorwaarden.

Definitie

"Experimentele ontwikkeling": het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Dit kan ook activiteiten omvatten die gericht zijn op de conceptuele formulering, de planning en documentering van alternatieve producten, procedés of diensten.

Experimentele ontwikkeling kan prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie omvatten van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden, met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten die niet grotendeels vast staan. Dit kan de ontwikkeling omvatten van een commercieel bruikbaar prototype of pilot die noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is en die te duur is om te produceren alleen met het oog op het gebruik voor demonstratie- en validatiedoeleinden.

Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten, zelfs indien die wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.

Voorwaarden

Voor subsidie voor experimentele ontwikkeling gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is ‘daadwerkelijke samenwerking’ tussen de subsidieaanvragers.
    Daadwerkelijke samenwerking is samenwerking tussen ten minste 2 onafhankelijke partijen om kennis of technologie uit te wisselen of om een gemeenschappelijke doelstelling op basis van een taakverdeling te bereiken, waarbij de partijen samen de omvang van het samenwerkingsproject bepalen, bijdragen aan de tenuitvoerlegging ervan, en het risico en de resultaten ervan delen. Eén of meer partijen kunnen de volledige kosten van het project dragen en zodoende de andere partijen bevrijden van de aan het project verbonden financiële risico's. Contractonderzoek is geen samenwerking. Het verrichten van onderzoeksdiensten is ook geen samenwerking;
  • Het project moet technische vernieuwing omvatten;
  • De volgende kosten komen voor subsidie voor experimentele ontwikkeling in aanmerking: personeelskosten, kosten van apparatuur en uitrusting voor het project, kosten van gebouwen en gronden voor het project, kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien en bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven die rechtstreeks uit het project voortvloeien.
  • Het kan goed zijn dat u in een fieldlab méér kosten maakt dan alleen de subsidiabele kosten: bijvoorbeeld kosten voor haalbaarheidsstudies, literatuurstudies, uitontwikkeling van uw product of dienst, procesinnovatie, product- of dienstmarketing, het ontwikkelen van businessmodellen, het maken van testseries van producten, et cetera. Die kosten zijn niet-subsidiabel en moet u zelf financieren. Niet-subsidiabele kosten tellen ook niet mee bij de berekening van de hoogte van de subsidie.

Vragen over Smart Industry Fieldlabs?

 

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?