Gesloten voor aanvragen

Smart Industry Fieldlabs: Innovatiecluster

Laatst gecontroleerd op:
29 november 2019
Gepubliceerd op:
7 december 2016

Deelnemers binnen een Smart Industry fieldlab kunnen subsidie krijgen voor de activiteit Opereren van een innovatiecluster.

Voor deze activiteit gelden de volgende definities en voorwaarden.

Definitie

"Innovatieclusters": structuren of georganiseerde groeperingen van onafhankelijke partijen (zoals innovatieve starters, kleine, middelgrote en grote ondernemingen, maar ook organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding, niet-commerciële organisaties en andere verwante economische spelers) die tot doel hebben innovatieve activiteiten te stimuleren door het delen van faciliteiten en de uitwisseling van kennis en deskundigheid te bevorderen, en door daadwerkelijk bij te dragen aan technologieoverdracht, netwerking, informatieverspreiding en samenwerking tussen de ondernemingen en andere organisaties binnen het cluster.

Voorwaarden

Voor subsidie voor innovatieclusters gelden de volgende voorwaarden:

 • Alleen de deelnemer die het innovatiecluster opereert, kan subsidie hiervoor aanvragen. De andere deelnemers kunnen wel leverancier, medefinancier of klant/gebruiker van het innovatiecluster zijn;
 • Toegang tot de panden, faciliteiten en activiteiten van het cluster staat open voor meerdere gebruikers en wordt op transparante en niet-discriminerende basis verleend;
 • Ondernemingen die ten minste 10% van de investeringskosten van het innovatiecluster hebben gefinancierd, kunnen preferente toegang krijgen op gunstigere voorwaarden. Om overcompensatie te vermijden, is deze toegang evenredig aan de bijdrage van de onderneming in de investeringskosten en worden deze voorwaarden publiek beschikbaar gesteld;
 • De gebruikers van de faciliteiten van het cluster en de deelnemers aan de clusteractiviteiten betalen hun deelname of gebruik zelf. De prijs voor het gebruik moet marktconform zijn of tenminste de kostprijs zijn. De prijs mag niet onder de kostprijs liggen.
 • De kosten die in aanmerking komen voor de bouw of het upgraden van innovatieclusters zijn: de kosten van de investeringen in immateriële en materiële activa.  
 • Materiële activa: activa bestaande uit gronden, gebouwen en installaties, machines en uitrusting.
 • Immateriële activa: fysiek of financieel niet tastbare activa, zoals octrooien, licenties, knowhow of andere intellectuele eigendomsrechten.

Voor de exploitatie van het innovatiecluster komen alleen de personeelskosten, administratieve kosten en algemene kosten voor subsidie in aanmerking, voor zover ze betrekking hebben op:

 • het aansturen van het cluster ter bevordering van samenwerking, informatiedeling en het verschaffen of toeleiden van gespecialiseerde en op maat gemaakte zakelijke ondersteuningsdiensten;
 • de marketing van het cluster om nieuwe ondernemingen of organisaties aan te trekken en de zichtbaarheid te verhogen;
 • het beheer van de faciliteiten van het cluster, de organisatie van opleidingsprogramma's, workshops en conferenties ter ondersteuning van kennisdeling, netwerking en transnationale samenwerking.

'Niet-subsidiabele activiteiten'

Het kan goed zijn dat u in een fieldlab méér kosten maakt dan alleen de subsidiabele kosten: bijvoorbeeld kosten voor haalbaarheidsstudies, literatuurstudies, uitontwikkeling van uw product of dienst, procesinnovatie, product- of dienstmarketing, het ontwikkelen van businessmodellen, het maken van testseries van producten, et cetera. Die kosten zijn niet-subsidiabel en moet u zelf financieren. Niet-subsidiabele kosten tellen ook niet mee bij de berekening van de hoogte van de subsidie.

Vragen over Smart Industry fieldlabs?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?