Gesloten voor aanvragen

Activiteiten en subsidiabele kosten SOW

Gepubliceerd op:
24 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
8 augustus 2022

Lees meer over de activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen en over de subsidiabele kosten.

Omschrijving activiteiten

De activiteiten waarvoor u subsidie vanuit de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) kunt aanvragen zijn:

a. Het verbeteren van de deskundigheid van het desbetreffende team wijkverpleging door:

 • het inzetten van maximaal 5 intervisiebijeenkomsten; 
 • het inzetten van intercollegiale toetsing, volgens de eisen van de beroepsvereniging;
 • deelname van wijkverpleegkundigen aan de opleiding 'procesbegeleider intercollegiale toetsing'.

Hiermee verbetert de indicatiestelling en daarmee de zorg voor de cliënt. U wisselt meer kennis, kunde en ervaringen met andere wijkverpleegkundigen uit en u kunt casussen met elkaar bespreken.

De activiteit onder a. hoeft niet aan alle 3 de aspecten te voldoen. U kunt voor 1 of meerdere sub-activiteiten subsidie aanvragen. De activiteiten onder b tot en met g moeten wel aan alle aspecten voldoen.

b. Het opzetten van een duurzaam team herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging:

 • dat tot doel heeft om zorginstellingen en eventuele zzp'ers te laten samenwerken als één team in de wijk, herkenbaar te zijn voor cliënten en andere lokale zorgverleners; 
 • aan de hand van een activiteitenplan over de organisatie en duurzame realisatie van de toekomstige samenwerking in de wijkverpleging, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd.

Dit kan bijvoorbeeld door het maken van gezamenlijke afspraken over het coördineren van zorgvragen in het werkgebied. Naar cliënten en andere zorgverleners toe krijgt wijkverpleging hierdoor meer één gezicht. U kunt efficiënter en effectiever werken.

c. Het verbeteren van de samenwerking met andere organisaties in de keten:

 • dat tot doel heeft zorg efficiënter te organiseren en waar mogelijk vroege signalering en preventie te verbeteren;
 • aan de hand van een activiteitenplan over die samenwerking, dat samen met ketenpartners wordt uitgevoerd.

Cliënten kunnen hierdoor beter op elkaar afgestemde zorg krijgen. U kunt efficiënter en effectiever werken.

Ook kosten voor het juridisch rondkrijgen van een samenwerkingsverband of voor materialen die nodig zijn voor de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, komen in aanmerking. Een goede onderbouwing is hierbij wel nodig.

d. Het inzetten van levensbrede zelfbeoordelingsinstrumenten voor cliënten: 

 • dat tot doel heeft hun zelfredzaamheid en eigen regie te verbeteren;
 • aan de hand van een activiteitenplan dat zorginstellingen ondersteunt in de uitvoering.

Cliënten kunnen hierdoor meer zelf de regie op hun leven en gezondheid nemen. Op de langere termijn levert dit voor u minder werkdruk op.

e. Het terugdringen van administratieve lasten:

 • dat tot doel heeft de administratieve lasten te verlichten door het schrappen, veranderen of verduidelijken van administratieve processen;
 • aan de hand van een activiteitenplan dat wordt uitgevoerd.

Een voorbeeld hiervan is het schrappen van de vijfminutenregistratie. Zo kunt u zich meer bezighouden met de zorg voor de cliënt.

f. Het verbeteren van de ICT-basisinfrastructuur:

 • dat tot doel heeft tot een veilige basisinfrastructuur te komen die de zorginstelling en de medewerkers ondersteunt om ICT en technologieën eenvoudig in gebruik te nemen;
 • aan de hand van een activiteitenplan dat wordt uitgevoerd.

Denk aan het vereenvoudigen van systemen waarop telkens opnieuw handmatig ingelogd moet worden en het verbeteren van de WiFi. Hierdoor blijft er uiteindelijk meer tijd over voor de cliënt en kunnen nieuwe technologieën makkelijker worden ingevoerd. ICT ondersteunt u in plaats van dat het extra werk oplevert.

Kosten voor opschaling, grootschalige vervanging van basisinfrastructuur of E-Health, of het aanschaffen van reguliere bedrijfsmiddelen zijn niet subsidiabel.

g. Het uitvoeren van een project om een nieuwe technologie in de organisatie in gebruik te nemen:

 • waarbij de verwachting van de technologie is dat het de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor cliënten verbetert;
 • de technologie nog niet landelijk breed bij meer dan 100 cliënten wordt ingezet, maar zover is ontwikkeld dat de organisatie deze technologie in gebruik kan nemen;
 • aan de hand van een activiteitenplan dat wordt uitgevoerd;
 • waarbij een evaluatie wordt uitgevoerd naar de meerwaarde van de inzet van deze nieuwe technologie.

Het gaat hierbij om zowel ICT als materiële technologieën. Hierdoor kan de zorgdruk afnemen en is meer zorg op afstand mogelijk.

Wilt u subsidie aanvragen voor technologieën die landelijk bij meer dan 100 cliënten in de wijkverpleging worden toegepast? Kijk dan of de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) uw organisatie kan helpen. Deze opent binnenkort.

h. Het opzetten en uitvoeren van een traineeprogramma:

 • dat tot doel heeft nieuw in dienst getreden Hbo-opgeleide verpleegkundigen te ondersteunen bij het innemen van hun zelfstandige rol;
 • en dat aan de hand van een activiteitenplan wordt uitgevoerd.

In het rapport Traineeship in de wijkverpleging: inspiratie en handelingsperspectieven leest u meer over traineeships voor wijkverpleegkundigen en wat het oplevert.

i. Het begeleiden van bij de zorginstelling nieuw in dienst getreden verpleegkundigen en verzorgenden, of stagiaires en leerlingen die daarvoor in opleiding zijn:

 • door coachings- en begeleidingsgesprekken door de verpleegkundige of verzorgende;
 • die aan de hand van een activiteitenplan worden uitgevoerd.

Het is belangrijk om te investeren in een goede begeleiding van medewerkers, omdat dit resulteert in zoveel mogelijk zelfregulerende teams die kwalitatief goede zorg bieden. En teams waarbinnen je onderling op elkaar kan rekenen bij ziekte of andere redenen waarom medewerkers (tijdelijk) niet inzetbaar zijn. Ook kunnen goed ingewerkte medewerkers en zelfstandige wijkverpleegkundigen bijdragen aan verlagen van de werkdruk.

Subsidiabele kosten

Al gerealiseerde projecten en/of activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking. Alleen gemaakte kosten die binnen de aangevraagde subsidieperiode vallen, komen voor subsidie in aanmerking.

De subsidie draagt 30 tot 75% bij aan de totale kosten, afhankelijk van de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt.

De kosten voor het uitvoeren van de activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • Bij de activiteiten onder a alleen:
  • personele kosten van uitsluitend deelnemende verpleegkundigen;
  • personele kosten van extern ingehuurde deelnemende verpleegkundigen; en
  • personele kosten van verpleegkundigen die als begeleider optreden.
   Tot een maximum van 50% van de totale personele kosten.
 • Bij de activiteiten onder b tot en met g:
  • de personele kosten;
  • materiële kosten; en
  • overige kosten.
   Tot een maximum van 75% van de totale kosten;
 • Onder eigen personele kosten worden de directe loonkosten verstaan die bestaan uit de volgende posten:
  • brutoloon;
  • vakantie-uitkering;
  • werkgeverslasten; en
  • overige werkgeverspremies voor werkloosheids- en ziektekostenuitkeringen.
   Hieronder worden geen toeslagen verstaan zoals bijvoorbeeld een improductiviteitstoeslag, onregelmatigheidstoeslag of andere toeslagen.
 • Bij de activiteiten onder e, f en g: de eenmalige implementatiekosten van hard- en software, tot een maximum van 30% van de totale implementatiekosten.
  Doorlopende kosten van hard- en software komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Bij de activiteit h:
  • de personele kosten: hieronder vallen alleen de interne personeelskosten voor het opzetten en uitvoeren van een traineeprogramma van de coach/begeleider en van de nieuw in dienst getreden HBO-opgeleide verpleegkundigen;
  • materiële kosten; en
  • de overige kosten: hieronder vallen onder andere de personeelskosten van de extern ingehuurde coaches/begeleiders.
   Tot een maximum van 75% van de totale kosten.
   Bij de activiteit h mag het maximale subsidiebedrag de € 200.000 per zorginstelling of per penvoerder van samenwerkende zorginstellingen in een periode van 3 belastingjaren, niet overschrijden.
   Het maximale subsidiebedrag voor de activiteit h wordt bepaald door wat de aanvrager al aan steun heeft ontvangen. Volgens de voorwaarden uit de de-minimisverordening mag de aanvrager maximaal € 200.000,- binnen 3 afgelopen boekjaren ontvangen.
 • Bij activiteit i:
  • personele kosten: hieronder vallen alleen de interne personeelskosten voor alleen de coachings- en begeleidingsgesprekken van de coach/begeleider en van de nieuw in dienst getreden verpleegkundigen en verzorgenden of stagiaires en leerlingen;
  • materiële kosten; en
  • overige kosten: hieronder vallen onder andere de personeelskosten van de extern ingehuurde coaches/begeleiders.
   De maximale vergoeding van de totale kosten is afhankelijk van de voorwaarden uit de algemene groepsvrijstellingsverordening. De steunintensiteit (ofwel het percentage) mag van de in aanmerking komende kosten maximaal zijn:
  • 50% voor grote ondernemingen;
  • 60% voor middelgrote ondernemingen; en
  • 70% voor kleine ondernemingen.
   Een kleine onderneming is een onderneming waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal € 10 miljoen niet overschrijdt.
   Een middelgrote onderneming is een onderneming waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet € 50 miljoen en/ of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen niet overschrijdt.
   De overige ondernemingen worden aangeduid als grote ondernemingen.

Minimale en maximale subsidie

De subsidie voor de activiteiten onder a tot en met i bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000 per activiteit.

De subsidie voor de activiteit onder g bedraagt maximaal € 25.000. Het is niet mogelijk alleen subsidie aan te vragen voor activiteit g.

De subsidie voor de activiteit onder h bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 200.000 per activiteit.

Het is voor de activiteiten a en d tot en met i mogelijk om met andere zorginstellingen een gezamenlijke aanvraag in te dienen. De ondergrens van €25.000 is van toepassing op het totaalbedrag van de gezamenlijke aanvraag. De penvoerder van de samenwerkende zorginstellingen dient dan de aanvraag in.

Vragen over SOW?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?