Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden SOW

Gepubliceerd op:
24 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
12 september 2022

Om voor subsidie vanuit de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging in aanmerking te komen, gelden onderstaande voorwaarden.

U kunt uw aanvraag indienen van 4 juli 2022 tot en met 12 september 2022.

Let op: de aanvrager kan voor meerdere activiteiten subsidie aanvragen. 

Periode van de activiteiten

De startdatum van het project moet liggen tussen 4 juli 2022 en 28 februari 2023. De einddatum van het project is uiterlijk 31 december 2023.

De aanvrager

 • De aanvrager is een zorginstelling die wijkverpleging verleent volgens de Zorgverzekeringswet en die zelfstandig of als penvoerder van een samenwerkingsverband of als penvoerder van samenwerkende zorginstellingen subsidie aanvraagt.
 • Voor het opzetten van een herkenbaar en aanspreekbaar team wijkverpleging (activiteiten onder b) en voor het verbeteren van de samenwerking in de keten (activiteiten onder c), kan alleen subsidie worden aangevraagd door de penvoerder van een samenwerkingsverband.
 • Voor de overige activiteiten (a en d tot en met i) kan subsidie worden aangevraagd door 1 zorginstelling die wijkverpleging verleent volgens Zorgverzekeringswet of door een penvoerder van samenwerkende zorginstellingen die wijkverpleging verlenen volgens de Zorgverzekeringswet.

Het samenwerkingsverband 

 • Een samenwerkingsverband onder activiteiten b en c bestaat uit zorgaanbieders en eventueel zzp’ers die samen wijkverpleging verlenen of diensten die daarmee in verband staan. Er is geen minimum of maximum aan samenwerkingspartners.
 • Het samenwerkingsverband onder activiteit b bestaat uit tenminste één zorginstelling die wijkverpleging levert volgens de Zorgverzekeringswet.
 • Het samenwerkingsverband onder activiteit c bestaat uit tenminste één zorginstelling die wijkverpleging levert volgens de Zorgverzekeringswet en ketenpartners. Ook partners van wonen en welzijn kunnen ketenpartners zijn.
 • Samenwerkende zorginstellingen onder activiteit a en d tot en met i zijn zorginstellingen die wijkverpleging leveren volgens de zorgverzekeringswet.  Er is geen minimum of maximum aan het aantal samenwerkende zorginstellingen.

Zorginstellingen met ZZP'ers

 • Een zorginstelling die voor meer dan 50% met zzp'ers werkt kan subsidie aanvragen. Voorwaarde hierbij is dat de zorginstelling – en niet de zzp’er – een contractuele relatie heeft met de cliënt. Daarnaast moet de zzp’er een schriftelijke overeenkomst hebben met een zorginstelling die waarborgt dat zij zich bij hun werkzaamheden laten leiden door de op de zorgaanbieder rustende wettelijke verplichtingen en de regels die de zorgaanbieder heeft vastgesteld omtrent de zorgverlening.
 • Een zorginstelling die voor minder dan 50% met zzp’ers werkt, kan subsidie aanvragen. Voorwaarde hierbij is dat de zzp’ers met de zorginstelling een schriftelijke overeenkomst hebben die waarborgt dat zij zich bij hun werkzaamheden laten leiden door de op de zorgaanbieder rustende wettelijke verplichtingen en de regels die de zorgaanbieder heeft vastgesteld omtrent de zorgverlening.

Activiteit b

Voor het opzetten van een herkenbaar en aanspreekbaar team wijkverpleging (activiteiten onder b) kan slechts eenmaal subsidie worden verstrekt voor eenzelfde wijk. Daarnaast is dit bedoeld voor de zorg van gezamenlijk minimaal 150 cliënten die zorg krijgen van alle aanbieders in het samenwerkingsverband op het moment van het indienen van de aanvraag. Instemming van de zorgverzekeraar is hierbij nodig.  

Activiteit g

Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor het invoeren van een nieuwe technologie (activiteit g) als er ook subsidie voor één van de andere activiteiten wordt aangevraagd.

Activiteit h

 • Subsidie voor de activiteit h wordt uitsluitend verstrekt als de zorginstelling of een penvoerder van samenwerkende zorginstellingen voldoet aan de voorwaarden uit de de-minimisverordening.
 • Bij de subsidieaanvraag voor activiteit h wordt een overzicht van de onderdelen van het traineeprogramma, de beoogde duur van het traineeprogramma en een overzicht van het aantal deelnemende nieuw in dienst getreden HBO-opgeleide verpleegkundigen overlegd.

Activiteit i

 • Subsidie voor de activiteit i wordt alleen verstrekt indien de zorginstelling of een penvoerder van samenwerkende zorginstellingen voldoet aan de voorwaarden uit de algemene groepsvrijstellingsverordening.
 • Bij de subsidie aanvraag voor activiteit i moet de aanvrager een overzicht aanleveren van:
  • het aantal verpleegkundigen, verzorgenden stagiaires of leerlingen (mbo of hbo);
  • de gemiddelde werkduur per week per verpleegkundige, verzorgende, stagiaire of leerling, waarvoor de begeleiding zal worden ingezet.
 • Regelt de zorginstelling de begeleiding zelf? Dan moet bij de aanvraag ook een schriftelijke verklaring tussen de begeleider en de zorginstelling worden overgelegd. Daarin moet het aantal uren waarvoor de begeleider wordt vrijgespeeld voor de begeleidingsactiviteiten zijn opgenomen. Wordt de begeleiding extern geregeld? Dan moet de aanvrager vooraf bij de subsidieaanvraag offertes overleggen.

Vragen over SOW?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?