Gesloten voor aanvragen

SRGO: Na uw aanvraag

Gepubliceerd op:
15 mei 2024

Heeft u een aanvraag voor de Subsidieregeling Regeneratief Geneeskundige Onderzoeksprojecten (SRGO) ingediend? Lees hier meer over de beoordelingscriteria en het proces na uw aanvraag. 

Beoordelingscriteria

Wij beoordelen uw aanvraag op 6 criteria:

  1. De bijdrage van het project aan het doel van de regeling, waarbij de mate van innovatie centraal staat.
  2. De kwaliteit van het projectplan. Dit blijkt uit de aanpak en uitwerking, beschrijving van de relevante risico's en de haalbaarheid binnen de beoogde termijn.
  3. Of het samenwerkingsverband geschikt is voor het specifieke project. Dit blijkt uit de ervaring en competenties die aanwezig zijn, de opzet van de projectorganisatie, de taakverdeling en afspraken over (bij)sturing van activiteiten en de mate van samenwerking in het project.
  4. De bijdrage aan de beheersing van zorgkosten van het product of de dienst die u ontwikkelt. Dit blijkt uit de vroege HTA Quick Scan. Daarbij hoort ook een inschatting van het externe draagvlak, bijvoorbeeld met behulp van betrokken 'Key Opinion Leaders' en patiëntenorganisaties. 
  5. De commerciële haalbaarheid van het product of de dienst die u ontwikkelt. Dit blijkt uit de mogelijkheden voor toepassing en de kans dat het product of de dienst slaagt op de Nederlandse en internationale markt. Ook de onderbouwing van de financiering van de onderneming is daarbij van belang, inclusief de financiering van het eigen aandeel in het project. Dit houdt in: hoe is de onderneming nu gefinancierd? Is het voldoende zeker dat u uw eigen aandeel in de kosten kunt dragen? Wie zijn uw aandeelhouders? Wat is uw financieringsstrategie voor de komende jaren? En wanneer en uit welke opbrengsten denkt u de lening te kunnen terugbetalen? 
  6. De bijdrage die het project levert aan het mogelijk vervangen of verminderen van de noodzaak tot orgaandonatie of orgaantransplantatie.  

Wij kennen per criterium minimaal 1 en maximaal 5 punten toe. Alleen aanvragen die op de eerste 5 criteria minimaal 3 punten scoren, komen in aanmerking voor de subsidie en lening. Wij kennen maximaal 1 project per mkb-onderneming toe.

U ontvangt binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagperiode van ons een beslissing.

Beschikking en voorschot

Als wij uw aanvraag toekennen, ontvangt u van ons een beschikking tot subsidieverlening. Voordat wij de beschikking definitief maken en het eerste voorschot uitbetalen, moet u:

  • de meegestuurde leningsovereenkomst ondertekenen en aan ons retour sturen;
  • een getekende samenwerkingsovereenkomst met de projectpartner(s) bijvoegen. 

Het kan zijn dat er nog aanvullende voorwaarden gelden. Dit staat in de beschikking die u ontvangt. U heeft 8 weken de tijd om alle stukken aan te leveren. Zodra u aan alle voorwaarden voldoet en wij de getekende samenwerkingsovereenkomst hebben ontvangen, betalen wij u het eerste voorschot.

Het leningvoorschot dat u per projectperiode ontvangt, hangt af van de kosten die u maakt in die periode. Het voorschot bedraagt 50% van deze kosten. Per kwartaal betalen wij een voorschot.

Wetenschappelijke instellingen ontvangen per projectperiode een subsidie over de kosten die zij maken. Het percentage van de kosten van die subsidie hangt af van de aard van het onderzoek. Van die subsidie betalen wij per periode maximaal 90% uit. Ook dit gebeurt elk kwartaal. De resterende 10% verrekenen wij bij de vaststelling. 

Voortgang

Uw project bestaat uit meerdere periodes. Na afloop van elke projectperiode (ongeveer één keer per jaar) rapporteert u over de voortgang van het project. U maakt hierbij gebruik van een format dat wij binnenkort op onze website plaatsen. 

Aan het einde van uw project stelt u een eindrapportage op. Ook zorgt u ervoor dat een accountant de projectkosten van alle partijen controleert. De kosten hiervan betaalt elke projectdeelnemer zelf. 

Vaststelling en terugbetalen lening

Na afloop van het project stellen we het subsidiebedrag en de lening definitief vast. Wij betalen het resterende subsidiebedrag uit aan de wetenschappelijke instelling en maken met de leningnemer afspraken over het terugbetalen van de lening plus de opslag en rente. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?