Open voor aanvragen

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen

Laatst gecontroleerd op:
9 juli 2024
Gepubliceerd op:
22 december 2020

Wilt u als binnenvaartschipper investeren in een nieuwe, schone motor of katalysator? Bekijk dan of de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) iets voor u is.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 4 juli 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 31 oktober 2024
17:00
Totaal budget:
€ 12.900.000
Aanvullende informatie:
Let op: in 2024 zijn er meer aanvragen gedaan dan er geld beschikbaar is. Er geldt een subsidiebedrag van maximaal € 400.000 per vaartuig

Meer aanvragen dan budget

Let op: er zijn meer dan 200 aanvragen binnengekomen. Het totale budget is ongeveer 3 keer overtekend. U kunt formeel nog aanvragen indienen. Houdt u er wel rekening mee dat de kans relatief klein is dat u nog in aanmerking komt voor subsidie.   

In 2025 opent de regeling opnieuw in dezelfde vorm en met hetzelfde budget als in 2024. 

Budget

Het totale budget in 2024 en 2025 is € 25,8 miljoen. Dit is de verdeling van het budget:
 

Jaar Budget
2024 € 12,9 miljoen
2025 € 12,9 miljoen

Hoeveel subsidie krijgt u?

Per 1 juli 2023 is de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) gewijzigd. De AGVV is de overkoepelende Europese wetgeving. Door deze wijziging hebben we de subsidieregeling moeten aanpassen. Voor aanvragen in 2024 en 2025 is de subsidie maximaal 20% van de totale investeringskosten (inclusief installatie) en maximaal € 400.000 per vaartuig.

Bent u een middelgrote onderneming, dan wordt de subsidie met 20%-punt verhoogd. Voor een kleine onderneming geldt een verhoging van 30%-punt. Voor een emissievrij binnenschip geldt een verhoging van 10%-punt.

Voor aanvragen die in 2023 en voorgaande jaren zijn goedgekeurd is de subsidie maximaal 40% van de totale investeringskosten en ten hoogste €400.000 per vaartuig. Bent u een middelgrote onderneming, dan wordt de subsidie met 10%-punt verhoogd. Voor een kleine onderneming geldt een verhoging van 20%-punt.  

Wilt u weten wanneer u een grote, middelgrote of kleine onderneming bent? Doe dan de MKB-toets.

Waarvoor krijgt u subsidie?

Het doel van deze regeling is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van CO2 en stikstof terug te dringen. Dit door oudere motoren te vervangen door stage-V motoren of door een SCR-katalysator aan te schaffen en te installeren op de bestaande motor.

De volgende typen motoren, zoals beschreven in de NRMM Verordening, komen in aanmerking voor subsidie: 

 • IWP 
 • IWA  
 • NRE 

Voor een katalysator komt het type SCR (selectieve katalytische reductie) in aanmerking. Een SCR-systeem zet stikstofoxide (NOx) om in waterdamp en stikstof (zonder oxiden). Sinds 2023 komt ook een katalysator in combinatie met een roetfilter voor subsidie in aanmerking.

Schaft u een elektrische aandrijflijn op de schroefas aan? Dan kunt u hiervoor ook een tegemoetkoming ontvangen voor de aanschaf- en installatiekosten.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • Uw motor werkt nog en is onbeschadigd als u subsidie aanvraagt. 
 • U vraagt aan voor één vaartuig.
 • U vraagt - samen met andere met u in een groep verbonden bedrijven - voor maximaal 3 schepen subsidie aan per kalenderjaar.
 • U bent in het bezit van het binnenschipcertificaat van het vaartuig waarvoor u subsidie aanvraagt. Het binnenschipcertificaat komt uit de Europese Unie of Zwitserland.
 • U bent in de 12 maanden voordat u de subsidie aanvroeg met dit vaartuig minimaal 60 dagen in bedrijf geweest op het Nederlandse vaarwegennet.
 • U blijft met dit vaartuig minimaal 60 dagen per jaar, bedrijfsmatig actief op het Nederlandse vaarwegennet in de 2 kalenderjaren na de aanpassing. 
 • Bij een aanvraag voor de inbouw van een stage-V motor moet de certificering op het moment van aanvraag beschikbaar zijn. We hanteren hiervoor de CESNI-lijst. Dit is een lijst van bevoegde autoriteiten, erkende bedrijven en goedgekeurde apparatuur en uitrustingen op het gebied van de technische voorschriften voor binnenschepen. Wanneer de betreffende motor nog niet op de lijst staat, kunt u een bewijs van certificering zelf toevoegen bij uw aanvraag.

Uw aanvraag voorbereiden

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen via onderstaande button. 

U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. eHerkenning aanvragen duurt ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Meer informatie vindt u op de pagina Mijn machtigingen.

Na uw aanvraag

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing. De maximale termijn is 13 weken.

Vaststelling

Binnen 13 weken na oplevering van de aanpassing aan uw vaartuig doet u een verzoek tot vaststelling. Bij het verzoek tot vaststelling stuurt u een definitief overzicht van de kosten en het aangepaste binnenschipcertificaat mee. Wanneer het gaat om een katalysator, dan stuurt u ook een meetrapport mee. De kosten van het meetrapport kunt u ook in de subsidieaanvraag meenemen.

Wijzigingen

Wilt u een wijziging doorgeven, bijvoorbeeld u heeft een ander postadres, dan kan dat via het wijzigingsformulier. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?