Open voor aanvragen

STOZ: Algemeen proces waardebepaling evaluatieroute

Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024
Gepubliceerd op:
25 april 2024

Vraagt u subsidie aan voor de evaluatieroute van de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg? Dan bent u verplicht om tijdens uw project een evaluatieonderzoek uit te voeren. 

Bij de evaluatieroute ontvangt u subsidie voor activiteiten waarbij het proces niet op het STOZ-overzicht staat.

Verplichtingen uitvoeren evaluatieonderzoek

 1. U moet als subsidieontvanger tijdens het project over de impact van de digitale of hybride processen op een uniforme manier evaluatieonderzoek uitvoeren. Op deze manier kunnen de resultaten onderling vergeleken worden. Dit vindt plaats via een waardebepaling. U moet hiervoor een van de 4 hieronder genoemde methodes gebruiken. U mag zelf weten welke methode u kiest. Dit kan afhankelijk zijn van het stadium van uw innovatie. De methoden zijn:
 2. De uitkomst van het evaluatieonderzoek moet u bij de aanvraag tot subsidievaststelling indienen.
 3. Ook bent u verplicht uw opgedane kennis en ervaring openbaar te delen. U moet uw kennis en ervaring delen met Digizo.nu. Daarnaast kunt u gebruikmaken van uw eigen communicatiekanalen, sectorale kanalen en/of relevante kennisinstellingen.
  Zo kunnen andere organisaties leren van de opgedane ervaringen en resultaten van de waardebepaling. Daarnaast kan de waardebepaling gebruikt worden voor de uitbreiding van de Pas-toe-lijst van Digizo.nu. Hierbij geldt dat het evaluatieonderzoek ervoor kan zorgen dat een proces snel op de Transformatieagenda terechtkomt en vervolgens op de Pas-toe-lijst. Zo draagt de waardebepaling bij aan de opschaling van gedragen positief geëvalueerde processen in zorg en ondersteuning.

Het heeft onze voorkeur dat u een onafhankelijke kennisinstelling betrekt bij de uitvoering van de waardebepaling. Hierbij kunt u denken aan practoraten en lectoraten (kennisplatform dat praktijk(gericht) onderzoek verricht in het mbo en hbo), universiteiten, academische werkplaatsen en de landelijke kennisinstituten. 

Onderdelen waardebepaling

 1. Bij de beschrijving van het proces waarop de waardebepaling plaatsvindt, maakt u duidelijk om welke doelgroep(en) het gaat en hoe de positionering van de bestaande zorg of ondersteuning ('IST-situatie') eruitziet. Vervolgens volgt een beschrijving van het getransformeerde proces, inclusief de digitale component hierin ('SOLL-situatie').
 2. De opzet van de waardebepaling bevat een 'IST-SOLL-analyse'. Hieruit blijkt wat de veranderingen in het getransformeerde proces opleveren door het vertalen hiervan naar meet-indicatoren. Hierbij is oog voor de volgende aspecten:
  • Impact op kwaliteit van zorg of ondersteuning
   Inclusief werkplezier (zorg- of ondersteuningsmedewerker en cliënt-ervaring op het digitale en/of hybride proces) en vaststellen of er een effectiviteitsvraagstuk kan spelen (winst die het proces met zich meebrengt voor de organisatie in het leveren van zorg of ondersteuning).
  • Impact op toegankelijkheid van zorg of ondersteuning
   Inclusief de beoogde aantoonbare afname van arbeidsinzet en/of te realiseren arbeidstijdsbesparing.
  • Impact op betaalbaarheid
   Inclusief mogelijke bekostigingsvraagstukken, indien van toepassing.
  • Impact op duurzaamheid (milieu-impact)
   Inclusief mogelijke vermindering van reistijd en/of afval.
 3. U brengt in kaart welke randvoorwaarden er nodig zijn voor het anders organiseren van het proces, hoe de organisatie moet worden voorbereid om het proces te kunnen transformeren en welke geleerde lessen er zijn opgehaald (of gebruikt uit andere implementaties) in het anders gaan werken. Dit kan ook gaan om culturele en organisatorische factoren.
 4. Gedurende de looptijd van het project monitort u de resultaten via de SMART-methode en voert u tussentijds evaluaties uit. Dit geeft inzicht in de impact van het digitale of hybride proces in zorg of ondersteuning.
In opdracht van:
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?