Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling groepshulpen kinderopvang: Voorwaarden

Laatst gecontroleerd op:
2 mei 2024
Gepubliceerd op:
29 april 2024

Biedt u als geregistreerd kindercentrum uw groepshulp een arbeidsovereenkomst en scholing via een praktijk(leer)plaats voor een mbo-opleiding in de tweede of derde leerweg (bbl of OVO/ODT)? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie.
 

Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

De aanvrager

 • U bent houder van een kindercentrum dat in het landelijk register kinderopvang is ingeschreven.
  Let op: Een gastouder(bureau) komt niet in aanmerking.
 • U heeft voor de groepshulp subsidie toegekend gekregen via de Subsidieregeling praktijkleren of de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.
 • U kunt per aanvraagperiode voor maximaal 2 groepshulpen subsidie ontvangen.

De groepshulp

 • De groepshulp voor wie u subsidie aanvraagt is een persoon die op grond van een arbeidsovereenkomst een groepsondersteunende functie vervult als bedoeld in de Cao Kinderopvang 2023-2024.
  Let op: De subsidie is alleen bedoeld voor groepshulpen en niet voor de inzet van een beroepskracht in opleiding, pedagogisch medewerker in ontwikkeling of een student medewerker. De groepshulp mag niet formatief worden ingezet.
 • De groepshulp is ten minste 12 maanden bij u werkzaam of werkzaam geweest, op grond van een arbeidsovereenkomst.
 • De arbeidsovereenkomst heeft een geldigheid van ten minste 12 maanden en een startdatum van 1 augustus 2023 of later.
 • Voor de groepshulp heeft u niet al eerder subsidie gekregen via deze regeling. Ook is aan de houder van een ander kindercentrum nog geen subsidie voor de groepshulp verstrekt.

De opleiding

 • De praktijk(leer)plaats die de groepshulp volgt of heeft gevolgd is gestart tussen 1 augustus 2023 en 31 oktober 2026.
 • De opleiding betreft mbo-bbl of mbo-derde leerweg (OVO/ODT).
 • Het Ontwikkelpad kinderopvang biedt handvatten voor geschikte scholing voor de groepshulp.

Combineren of stapelen van subsidies

U kunt alleen subsidie via deze regeling krijgen als u:

 • daarbij niet de grens overschrijdt uit de de-minimisverordening, van niet meer dan € 300.000 aan overheidssteun per 3 jaar. In artikel 8 van de subsidieregeling staat dat de aanvrager een de-minimisverklaring overlegt bij de aanvraag om dit aan te tonen. Dit om te voorkomen dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun;
 • niet via een andere regeling een tegemoetkoming voor de loonkosten van de groepshulp heeft ontvangen voor de periode van deze subsidie (minstens 12 maanden). Subsidie vanuit de Subsidieregeling praktijkleren en de Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg valt hier niet onder omdat dat geen vergoeding voor de loonkosten van de groepshulp maar voor de begeleidingskosten is.

Administratie

 • U heeft een arbeidsovereenkomst van de groepshulp. De arbeidsovereenkomst heeft een geldigheid van ten minste 12 maanden en een startdatum van 1 augustus 2023 of later, op grond waarvan de groepshulp ten minste 12 maanden werkzaam is of is geweest bij u.
 • U heeft een de-minimisverklaring met de daarbij behorende onderliggende stukken.
 • U moet de vereiste administratie kunnen aanleveren.

Bewaarplicht

Als werkgever heeft u een bewaarplicht voor de relevante documenten gedurende 5 jaar na het besluit tot subsidievaststelling.

In opdracht van:
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bent u tevreden over deze pagina?