Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Nationaal Groeifonds

Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2024
Gepubliceerd op:
1 juni 2022

Het Nationaal Groeifonds investeert tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in grootschalige investeringsprojecten en programma’s die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. En die minimaal € 30 miljoen aan subsidie nodig hebben. Heeft u een projectvoorstel dat hierbij past? Dan is de subsidieregeling van het Nationaal Groeifonds mogelijk interessant voor u. 

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

€ 30.000.000 (minimaal subsidiebedrag)

Nationaal Groeifonds wordt uitgefaseerd: ronde 4 en 5 komen te vervallen

In het hoofdlijnenakkoord van 16 mei is de volgende passage over het Nationaal Groeifonds opgenomen: 'Nationaal Groeifonds uitfaseren. De afspraken van de rondes 1 tot en met 3 worden nagekomen. De rondes 4 en 5 komen te vervallen.' 

Lees meer in ons nieuwsbericht op de website van het Nationaal Groeifonds.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via ngf@rvo.nl.

Subsidieaanvraag

Bij het Nationaal Groeifonds gaat het om gerichte investeringen op de terreinen Onderzoek, ontwikkeling en innovatie en Kennisontwikkeling. Op deze 2 terreinen zijn de meeste kansen aanwezig voor structurele en duurzame economische groei. Een voorstel dat past binnen het Nationaal Groeifonds moet van hoge kwaliteit zijn. In de subsidieaanvraag moeten de directe effecten van de voorgestelde activiteiten worden beschreven. We kijken ook of het voorstel mogelijk positieve effecten kan hebben op de hele Nederlandse economie. Iedere partij met een projectvoorstel dat aantoonbaar bijdraagt aan het vergroten van het duurzame verdienvermogen, kan een subsidieaanvraag indienen. 

Hoogte van de subsidie

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor voorstellen die het verschil gaan maken voor de toekomst van Nederland. Dat vraagt om forse investeringen. Daarom komen alleen voorstellen die minimaal € 30 miljoen aan subsidie nodig hebben in aanmerking. Let op: voor economische activiteiten gelden zogenaamde staatssteunregels. Daardoor kan vaak alleen een deel van de kosten gesubsidieerd worden. Om aan de eis van € 30 miljoen te kunnen voldoen, moet de projectomvang hoger liggen.  

Samenwerking vergroot uw kansen

Een samenwerking met meerdere partijen vergroot de kans dat uw voorstel wordt goedgekeurd. Denkt u bij samenwerking aan belangrijke elementen uit de groeistrategie, zoals publiek-private samenwerking en het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. 

Voorwaarden

Doet u een aanvraag voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds? Bekijk aan welke voorwaarden uw project moet voldoen.

Quickscan

Het indienen en behandelen van quickscans is niet meer mogelijk, omdat ronde 4 en 5 niet zullen worden opengesteld. Heeft u vragen of opmerkingen over de quickscan? Neem dan contact met ons op via ngf@rvo.nl.

Stappenplan

Wilt u een aanvraag indienen? Volg dan de onderstaande stappen. Ook vindt u voor de openstelling van de vooraanmelding de overige benodigde documenten voor bij uw aanvraag. 

1. Quickscan (niet verplicht)

Voordat u een aanvraag indient, kunt u een quickscan indienen. Dit is niet verplicht, maar wordt door veel aanvragers als waardevol ervaren. De quickscan is een makkelijke manier om van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een reactie op een uitgewerkt projectidee te ontvangen. Door de quickscan weet u in een vroege fase of uw voorstel zou kunnen passen binnen de subsidieregeling. De quickscan bevat onderstaande inhoudelijke onderdelen. Daarnaast worden er enkele kerngegevens gevraagd. Over u als aanvrager en over het projectidee. Vul tot maximaal een halve A4 per antwoord in. Dit is een eerste toetsing en dus slechts een plan op hoofdlijnen.  

 • Doelstelling en resultaat: beschrijf de probleemstelling, doel en beoogd resultaat van het voorstel. Beschrijf daarbij ook wat vernieuwend of op een andere manier kenmerkend is voor dit voorstel.   
 • Consortium: wie gaan het voorstel realiseren? Beschrijf kort de deelnemende partijen en maak duidelijk waarom zij de aangewezen partijen zijn om dit voorstel uit te voeren.  
 • Beoogde activiteiten en resultaten: beschrijf de werkpakketten en/of beoogde activiteiten op hoofdlijnen. Beschrijf hier de concrete resultaten van het voorstel.  
 • Verwachte effecten: beschrijf de te verwachten effecten op de structurele economische groei in Nederland en beschrijf de belangrijkste routes naar verdienvermogen van het voorstel (link naar handreiking verdienvermogen). Dit gaat zowel om economische effecten als maatschappelijke effecten. 
 • Begroting en financiering: benoem waar mogelijk voor uw voorstel de verwachte financiële kosten, directe financiële opbrengsten, gevraagde bijdrage en financiële bijdragen van de deelnemende partijen.   
 • Publiekssamenvatting: voeg een korte publiekssamenvatting toe.   
 • Overige informatie: eventuele andere informatie die u nog wil delen over uw voorstel.

Heeft u uw voorstel voor de quickscan ingediend? Dan maakt één van onze adviseurs binnen een week een afspraak met u. Bekijk ook het overzicht met alle ingediende quickscans tot 29 februari 2024.

2. Vooraanmelding (verplicht)

Is uw projectidee uitgewerkt tot een eerste conceptaanvraag, dan dient u de vooraanmelding in. In de vooraanmelding wordt beoordeeld of het voorstel passend zou kunnen zijn binnen de criteria van het Nationaal Groeifonds. Ook wordt een inschatting gemaakt van de slaagkans van uw voorstel. Hierbij ligt de nadruk op de onderbouwing van het vergroten van het duurzaam verdienvermogen. U ontvangt aanbevelingen voor een eventueel vervolg richting een definitieve aanvraag. Een format voor het indienen van een vooraanmelding vindt u op deze pagina onder 'Handige documenten'. Zodra de vooraanmelding daadwerkelijk is geopend, vindt u op deze pagina ook de link naar het online formulier om uw vooraanmelding in te dienen. Nadat u de vooraanmelding heeft ingediend, ontvangt u een code waarmee u op een later moment uw aanvraag kunt doen. De vooraanmelding is verplicht. Zonder vooraanmelding kunt u geen subsidieaanvraag indienen.

3. Adviesgesprek (niet verplicht)

Tussen de vooraanmelding en het indienen van de subsidieaanvraag kunt u RVO om advies vragen over uw toekomstige aanvraag. Bijvoorbeeld onder meer over:

 • de projectbegroting;
 • steunkaders;
 • financiering van het eigen aandeel;
 • intellectueel eigendomsrecht;
 • internationalisering;
 • governance. 

RVO helpt u met het indienen van een volledige en correcte subsidieaanvraag. Nadat u heeft ingediend beoordeelt de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds uw voorstel inhoudelijk.

Aanvragen

De oorspronkelijke openstelling van de subsidieregeling Nationaal Groeifonds - van 1 juni 2024 tot en met 31 december 2024 - is voorlopig uitgesteld. Dit geldt ook voor de departementale route.

Bekijk het aanvraagproces

Beoordeling op volgorde van binnenkomst 

Voorstellen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld (first come first serve). Dit betekent dat subsidieaanvragen de hele periode van openstelling ingediend kunnen worden. De datum van (complete) indiening bepaalt de volgorde waarop de aanvragen worden behandeld en in aanmerking komen voor de verdeling van het subsidiebudget. 

Handige documenten bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag maakt u gebruik van de volgende documenten: 

Wetten en Regels

Bekijk de geldende wet- en regelgeving voor het Nationaal Groeifonds:

Meer weten?

Bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen op de website van het Nationaal Groeifonds. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Financiën
Bent u tevreden over deze pagina?