Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden Nationaal Groeifonds

Laatst gecontroleerd op:
5 juli 2024
Gepubliceerd op:
6 oktober 2023

Een subsidieaanvraag voor het Nationaal Groeifonds moest altijd voldoen aan onderstaande eisen.

Voorwaarde tijdelijke wet Nationaal Groeifonds 

Een subsidieaanvraag voor het Nationaal Groeifonds moet altijd voldoen aan de eisen die in de tijdelijke wet Nationaal Groeifonds staan. 

 • Duurzaam verdienvermogen vergroten: het begrip duurzaam verdienvermogen is omschreven als 'de economische groei die Nederland op lange termijn op structurele basis kan genereren, gericht op een economisch, sociaal en ecologisch duurzame toekomst voor huidige en toekomstige generaties in heel Nederland'. 
 • Niet-structurele investeringen: hiermee bedoelen we dat de uitvoering van de investering een begin- en een einddatum heeft inclusief een exitstrategie. Uit deze exitstrategie volgt of en hoe de investering wordt voortgezet en gefinancierd na het verstrijken van de einddatum. 
 • Extra investeringen bovenop private investeringen: we gaan ervan uit dat we geld uit het fonds alleen gebruiken wanneer er problemen zijn op de markt, waardoor een project zonder financiële steun van buitenaf niet kan worden gerealiseerd. Als een project winstgevend genoeg is volgens marktstandaarden, dan moet de financiering in principe door de markt zelf komen, niet vanuit het fonds.
 • Extra investeringen bovenop publieke investeringen en die niet onder een bestaande overheidsregeling vallen. Dit betekent in de praktijk dat een voorstel, geheel of gedeeltelijk, wordt afgewezen als:
 1. Het hele voorstel al gefinancierd kan worden via een bestaand overheidsprogramma (regeling staat open en heeft voldoende budget).
 2. Een specifiek deel van het voorstel al gefinancierd kan worden via een bestaand overheidsprogramma (regeling staat open en heeft voldoende budget).
 3. Het voorstel gaat over een investering die de overheid al heeft gepland of al aan het uitvoeren is.
 • Positief maatschappelijk saldo: we vragen de aanvragers om op een duidelijke manier te beschrijven welke positieve effecten hun voorstel op de samenleving heeft. Ook willen we weten welke stappen ze nemen om eventuele negatieve effecten te verminderen.
 • Aansluiten kabinetsbeleid: voorstellen die ingaan tegen het beleid van het kabinet komen niet in aanmerking voor financiering uit het fonds. Hoewel een voorstel aan wettelijke eisen en aan andere financieringscriteria kan voldoen, kan het nog steeds worden afgewezen als het niet past binnen het beleid van het kabinet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorstellen op het gebied van vestigingsklimaat, ruimtelijke ordening en klimaat.
 • Reikwijdte: dit betekent dat een investeringsvoorstel gefinancierd moet worden door de overheid op het niveau dat het beste past bij het probleem dat moet worden opgelost of de kans die benut moet worden. Een lokaal probleem (of lokale kans) kan het beste worden opgelost (of benut) door decentrale overheden. Voor grensoverschrijdende problemen is Europese samenwerking geschikter dan financiering uit het fonds. 

Eisen aan omvang en tijdsduur

 • De subsidie die wordt verleend, is minimaal € 30 miljoen.
 • Elke deelnemer in het samenwerkingsverband ontvangt minimaal € 125.000 aan subsidie.
 • Het project kan binnen maximaal 15 jaar worden afgerond.

Algemene voorwaarden project en deelnemers 

 • Is er genoeg vertrouwen dat de betrokkenen de activiteiten kunnen financieren?
 • Is het aannemelijk dat de activiteiten niet worden uitgevoerd zonder subsidie of met belangrijke vertraging? 
 • Is er genoeg vertrouwen in de technische en economische haalbaarheid van de activiteiten?
 • Hebben de betrokkenen de capaciteit om de activiteiten goed uit te voeren?
 • Is er geen onaanvaardbaar risico dat de uitvoering van een activiteit de duurzaamheid op economisch, ecologisch of sociaal gebied te veel schaadt?

Afwijzingsgrond inhoudelijke beoordeling adviescommissie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland toetst de aanvraag op bovenstaande afwijzingsgronden van de regeling, als de aanvraag voldoet aan de eisen van de regeling dan wordt de aanvraag voor een inhoudelijke beoordeling voorgelegd aan de adviescomissie. In deze regeling is voor de inhoudelijke beoordeling een nieuwe afwijzingsgrond opgenomen: de aanvraag wordt afgewezen als er onvoldoende vertrouwen bestaat dat, mede gelet op de strategische onderbouwing van de activiteiten, de kwaliteit van het activiteitenplan en de voorgestelde samenwerking en governance, de activiteiten direct of indirect zullen bijdragen aan vergroting van het duurzaam verdienvermogen en tot een positief saldo van maatschappelijke baten en lasten zullen leiden. Bij toepassing van deze afwijzingsgrond wordt de adviescommissie altijd om advies gevraagd. De adviescommissie gebruikt voor dat advies haar eigen analysekader:
 

In opdracht van:
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Economische Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?