Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM)

Laatst gecontroleerd op:
4 januari 2024
Gepubliceerd op:
7 mei 2021

Is uw bedrijf werkzaam in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren? En staan uw R&D-investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten door de coronacrisis sterk onder druk? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op de regeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM). De regeling is gericht op (maak)bedrijven, waaronder het mkb. 

De subsidie is bedoeld voor deelnemers van een samenwerkingsverband uit de luchtvaart, maritieme en automotive sectoren (hierna: de mobiliteitssectoren). Via publiek-private samenwerking kunt u kennisinstellingen, zoals TO2-instellingen en universiteiten, betrekken. 

Invloed coronacrisis op R&D

De (maak)industrie van de mobiliteitssectoren heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Dit zijn vaak internationaal opererende sectoren, met een grote duurzaamheidsopgave, waarin Nederlandse bedrijven een sterke kennis- en concurrentiepositie hebben opgebouwd op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit. Door de coronacrisis lopen omzetten echter sterk terug. Hierdoor staan R&D-investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten sterk onder druk. Die zijn juist van belang voor het toekomstig verdienvermogen en de overgang naar klimaatneutrale mobiliteit.

Subsidieregeling TSH Vliegtuigmaakindustrie

Subsidieregeling TSH Vliegtuigmaakindustrie is voor bedrijven of kennisinstellingen actief in de vliegtuigbouw maakindustrie, die willen bijdragen aan verduurzaming van de luchtvaart.

Raadpleeg de publieke samenvattingen van de 8 geselecteerde projecten voor het ontwikkelen van een innovatieve oplossing.

Budget

De regeling R&D Mobiliteitssectoren is onderdeel van het steun- en herstelpakket coronacrisis. Voor 2021 is eenmalig een budget beschikbaar van € 150 miljoen. De maximale subsidie voor een R&D Mobiliteitsproject is in totaal maximaal € 25 miljoen. Per deelnemer aan het samenwerkingsverband is het maximale subsidiebedrag € 15 miljoen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees meer over de voorwaarden, subsidiabele kosten en activiteiten en de rangschikking van ingediende projectvoorstellen op de pagina Voorwaarden.

Na uw aanvraag

De R&D Mobiliteitssectoren is een tender. Bij een tender beoordelen wij uw aanvraag na de sluitingsdatum aan de hand van de rangschikkingscriteria. Dit doen wij samen met een onafhankelijke externe adviescommissie.

Beslissing

U ontvangt binnen 13 weken na de sluitingsdatum een subsidiebeschikking met de beoordeling van uw project. Bij een positief besluit bevat deze beschikking ook details over de uitbetaling van de subsidie en de verplichtingen van de subsidieontvangers.

Voortgang

Als uw project langer dan 12 maanden duurt, rapporteert u eenmaal per jaar over de voortgang van uw project. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking. Met het doorgeven van uw voortgang stuurt u als bijlage een voortgangsrapportage mee. Gebruik hiervoor het format hieronder.

Als uw project wijzigt

Vindt er een wijziging plaats in uw project, de uitvoering en/of organisatie? Geef dit dan altijd aan ons door. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project.

Vaststelling

Vaststelling aanvragen regelt u via onderstaande knop

Ingediende aanvragen in cijfers

In totaal zijn er 26 aanvragen ingediend met een gevraagde subsidie van €337 miljoen. Het beschikbare budget was €150 miljoen. De totale omvang van de projecten is €530 miljoen.

De aanvragen zijn gelijk verdeeld over de sectoren:

  • 34% vanuit automotive
  • 30% uit de luchtvaartsector
  • 36% van de maritieme sector

214 unieke organisaties nemen deel in R&D samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en onderzoeksorganisaties; bijna 60% hiervan is mkb’er. De projecten richten zich op de verduurzaming van de sectoren (70%) en digitalisering (30%). In ruim 20% van de projecten werken de organisaties cross-sectoraal samen om de doelen te bereiken.

Wet- en regelgeving 

Samenwerken en intellectueel eigendom

Voor een succesvol verloop van een samenwerkingsproject is het onder andere belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het intellectueel eigendom en het gebruik van de te ontwikkelen kennis die u samen ontwikkelt (bijvoorbeeld octrooien, licenties en publicaties). Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met dr. ir. Peter van Dongen, werkzaam bij Octrooicentrum Nederland (onderdeel RVO), via peter.vandongen@rvo.nl

Meer weten? 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?