Gesloten voor aanvragen

Definities R&D Mobiliteitssectoren (RDM)

Gepubliceerd op:
11 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
28 mei 2021

Raadpleeg de lijst van definities die wij voor deze regeling hanteren.

Mkb-onderneming

Of uw bedrijf een mkb-onderneming is, hangt af van het aantal werknemers en de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal. Om te toetsen of uw organisatie een mkb-onderneming is, kunt u gebruik maken van de online mkb-toets.

Onderzoeksorganisatie

Een entiteit (zoals universiteiten of onderzoeksinstellingen), die zich in hoofdzaak bezighoudt met het onafhankelijk verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of met het breed verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht.

Een dergelijk entiteit die ook economische activiteiten uitoefent, moet voor de financiering, de kosten en de inkomsten van die economische activiteiten een gescheiden boekhouding voeren. Ondernemingen die een beslissende invloed over dit soort entiteit kunnen uitoefenen in hun rol van bijvoorbeeld aandeelhouder of lid van de organisatie, mogen geen voorrang krijgen op toegang tot de onderzoekscapaciteit van deze entiteit of tot de door haar verkregen onderzoeksresultaten.

Daadwerkelijke samenwerking

Samenwerking tussen ten minste 2 onafhankelijke partijen om kennis of technologie uit te wisselen of om een gemeenschappelijke doelstelling op basis van een taakverdeling te bereiken. Hierbij bepalen de partijen samen de omvang van het samenwerkingsproject, dragen ze bij aan het uitvoeren ervan, en delen ze het risico en de resultaten. Eén of meer partijen kunnen de volledige kosten van het project dragen en op die manier de andere partijen bevrijden van financiële risico's van het project. Contractonderzoek en het verrichten van onderzoeksdiensten gelden niet als vormen van samenwerking.

Deelname buitenlandse ondernemingen

Deelname staat open voor buitenlandse ondernemingen met een vestiging in Nederland. Belangrijk is welke entiteit deelneemt in het samenwerkingsverband en daarmee ook de subsidieaanvrager is: de Nederlandse of buitenlandse vestiging. Beide opties zijn mogelijk.

Alleen kosten die de subsidieaanvrager (de entiteit die deelneemt aan het project) maakt komen voor subsidie in aanmerking. Kosten van een dochter- of zusteronderneming van de subsidieaanvrager komen alleen in aanmerking voor subsidie als deze onderneming die kosten boekhoudkundig maakt bij de subsidieaanvrager (en ze dus bij de subsidieaanvrager in de boekhouding worden opgenomen). De kosten moeten worden doorberekend volgens de gangbare boekhoudmethode van de onderneming. Het gaat dan om kosten derden die intern worden doorberekend. Belangrijk is dat de activiteiten ten goede komen aan de Nederlandse economie of aan Nederlandse belangen.

Industrieel onderzoek

Planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de creatie van onderdelen voor complexe systemen en kan ook de bouw omvatten van prototypes in een laboratoriumomgeving en/of in een omgeving met gesimuleerde interfaces voor bestaande systemen, alsmede pilotlijnen, wanneer dat nodig is voor het industriële onderzoek en met name voor de validering van generieke technologie.

Experimentele ontwikkeling

Het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden. Deze zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Het kan ook om activiteiten gaan die gericht zijn op de conceptuele formulering, de planning en documentering van alternatieve producten, procedés of diensten.

Experimentele ontwikkeling kan prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie omvatten van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden, met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten die niet grotendeels vast staan. Dit kan de ontwikkeling omvatten van een commercieel bruikbaar prototype of pilot die noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is en die te duur is om te produceren alleen met het oog op het gebruik voor demonstratie- en validatiedoeleinden.

Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten, zelfs indien die wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.

Vragen over R&D Mobiliteitssectoren?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?