Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden R&D Mobiliteitssectoren (RDM)

Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2021
Gepubliceerd op:
11 mei 2021

Om in aanmerking te komen voor subsidie via de regeling R&D Mobilitetssectoren, moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees welke kosten en activiteiten onder de subsidiabele kosten vallen en welke punten meetellen bij de rangschikking van ingediende projectvoorstellen.

Het R&D-mobiliteitsproject moet bestaan uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, met als doel het behouden en verbeteren van de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen binnen de automotive, luchtvaart en maritieme industrie. Ook moet het project een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven op het vlak van duurzaamheid en/of digitalisering en het herstel van de negatieve gevolgen van de economische crisis, die is veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus.

Om in aanmerking te komen moet uw project in elk geval voldoen aan onderstaande voorwaarden.

 • Er is een samenwerkingsverband met minimaal 2 deelnemers, waarvan ten minste 1 onderneming, dat het project gaat uitvoeren. De deelnemers mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep.
 • De penvoerder van een samenwerkingsverband is een onderneming.
 • Het R&D-mobiliteitsproject moet een samenhangend geheel zijn van activiteiten dat past binnen de R&D-opgave van de bij de desbetreffende mobiliteitssector behorende doelstellingen, opgenomen in de bijlage van de regeling.
 • Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 5 miljoen aan kosten die in aanmerking komen voor subsidie.
 • De subsidie is minimaal € 125.000 per deelnemer aan het samenwerkingsverband en maximaal € 15 miljoen.
 • De subsidie is in totaal maximaal € 25 miljoen per mobiliteitsproject.
 • De start van uw project is binnen 2 maanden na subsidieverlening.
 • De maximale looptijd van uw project is 4 jaar.
Alle voorwaarden van de regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Subsidiabele kosten

Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten, die direct zijn toe te rekenen aan de uitvoering van een R&D-mobiliteitsproject. Dit zijn bijvoorbeeld materialen, gebruiksapparatuur of kosten voor het inhuren van derden. In het format 'Begroting R&D Mobilteitssectoren' staat een uitgebreide toelichting op de kostenposten. Deze begroting is een verplichte bijlage bij het aanvragen van subsidie voor een R&D-mobiliteitsproject.

Lees meer over subsidiabele kosten in de Subsidiespelregels.

Subsidiepercentage

De subsidie per deelnemer bedraagt een vast percentage van de subsidiabele kosten. Het subsidiepercentage is afhankelijk van de activiteit en het type organisatie. De subsidie voor een R&D-mobiliteitsproject bedraagt:

 • 45% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op industrieel onderzoek van een onderneming;
 • 25% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op experimentele ontwikkeling van een onderneming;
 • 10% ophoging, als de aanvrager een middelgrote of kleine onderneming (mkb) is.
 • 15% ophoging voor een onderneming, als het project daadwerkelijke samenwerking is en het samenwerkingsverband ten minste 1 mkb- of onderzoeksorganisatie bevat. Deze ophoging is niet van toepassing voor niet-economische activiteiten van een onderzoekorganisatie.
 • 80% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op niet-economisch industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling van een onderzoeksorganisatie.

Rangschikking

Deze regeling is een tender. De verdeling vindt plaats op volgorde van rangschikking van de aanvragen. Hoe hoger een project wordt gerangschikt, hoe groter de kans is dat het voor subsidie in aanmerking komt. Alleen projecten die na de rangschikking binnen het subsidiebudget passen, ontvangen subsidie. Per rangschikkingscriterium kan een project tussen de 1 en 10 punten krijgen. Scoort uw project lager dan een 6 op criterium a (bijdrage aan de doelstelling van de regeling) of minder dan 30 punten over alle criteria (a tot en met e)? Dan wijzen wij uw aanvraag af. U krijgt binnen 13 weken na sluitingsdatum van de regeling bericht van ons.

Een project krijgt een hogere score naar mate:

a. het project meer bijdraagt aan de doelstellingen en thema's van de subsidie, zoals opgenomen in de bijlage van de regeling;
b. de kwaliteit van het project beter is. Hoe werkt u de aanpak en methodiek uit? Hoe gaat u om met risico's en hoe
    uitvoerbaar is het project? In hoeverre zet u beschikbare middelen effectiever en efficiënter in?;
c. het project vernieuwender is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek, de Nederlandse kennis- en
    innovatiepositie meer versterkt en, voor zover van toepassing, samenwerking tussen verschillende sectoren stimuleert;
d. de impact van het project op het ecosysteem beter is. Dit moet blijken uit:
   - een brede betrokkenheid van ondernemingen, onderzoeksorganisaties en mogelijke andere verschillende soorten partijen bij
      het project;
   - de kwaliteit van het samenwerkingsverband: Hoe is de projectorganisatie samengesteld en in hoeverre betrekt u
      mkb-ondernemingen en relevante partners?;
e. de impact van het project op de markt beter is: Wat zijn de toepassingsmogelijkheden en slagingskans van de te
    ontwikkelen innovatie(s) op de Nederlandse en internationale markt? Wat is de ontwikkeling van omzet en arbeidsplaatsen
    binnen de mobiliteitssectoren? Hoe snel kunt u impact realiseren op het gebied van duurzaamheid en digitalisering?

Vragen over R&D Mobiliteitssectoren?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?