Open voor aanvragen

Kosten en staatssteun planontwikkellening en borgstellingslening SWZ

Laatst gecontroleerd op:
12 april 2023
Gepubliceerd op:
14 maart 2019

Op deze pagina leest u meer over de kosten en staatssteun die bij de lening in de plantontwikkelfase en bij de borgstellingslening in de bouw- en nafinancieringsfase van toepassing zijn.

Lening planontwikkelfase

Kosten

De planontwikkellening heeft een looptijd van maximaal 3 jaar. Over een lening die wordt aangevraagd in 2023 wordt 2,5% aan jaarlijkse rente berekend.

Staatssteun

De rente die wij berekenen is niet geheel kostendekkend voor het risico dat de overheid hiermee loopt. Hierdoor heeft u een voordeel. Dit voordeel wordt staatssteun genoemd. De hoogte van dit staatssteunbedrag bedraagt in 2023 7% maal de looptijd van de lening maal het verleende geldleningsbedrag.

Rekenvoorbeeld 1

Stel de planontwikkellening bedraagt € 200.000 en de looptijd is 3 jaar. Dan bedraagt de staatssteun € 42.000 (7% x 3 x € 200.000).

Het bedrag aan staatssteun wordt vermeld in de beslisbrief. Het kan zijn dat u dit bedrag nodig heeft voor eventuele andere subsidieaanvragen. Het staatssteunbedrag wordt gerechtvaardigd onder de de-minimisverordening.   
De de-minimisruimte bedraagt per mkb-onderneming € 200.000 aan staatssteun in 3 belastingjaren.

Rekenvoorbeeld 2

In 2021 én 2022 heeft u voor € 60.000 aan staatssteun ontvangen op grond van de-minimis (totaal € 120.000). In 2023 heeft u nog € 80.000 over aan de-minimisruimte.

Heeft u een tekort aan de-minimisruimte, dan kunt u ook vragen om een marktconforme rente voor de planontwikkellening. Dan wordt er geen staatssteun berekend. Voor aanvragen in 2023 bedraagt de marktconforme jaarrente 9,5%.

Borgstellingslening bouw- en nafinancieringsfase

Na beoordeling van uw aanvraag door RVO ontvangt u een beslisbrief. In deze brief staat aangegeven of de borgstelling wordt verleend en welke provisie u moet betalen. De provisie bedraagt éénmalig 1,6% over de hoofdsom van de borgstellingslening. Zodra u het provisiebedrag aan ons heeft betaald, is de borgstelling van kracht. Na verlening van de borgstelling kunt u met de beslisbrief de bank/financier verzoeken de financiering (met de borgstellingslening) te verstrekken.

Staatssteun

De overheid staat borg voor de terugbetaling van de borgstellingslening die de bank/financier aan u als WZ-ondernemer verstrekt. De provisie die wij voor de borgstelling vragen is niet geheel kostendekkend voor het risico dat de overheid hiermee loopt. Hierdoor heeft u een voordeel. Dit voordeel noemen wij staatssteun.
De hoogte van dit bedrag aan staatssteun is 3,8% maal het borgstellingsbedrag van de borgstellingslening. Dit bedrag staat vermeld in de beslisbrief. Het kan zijn dat u het in de beslisbrief genoemde bedrag moet vermelden bij eventuele andere subsidieaanvragen. Het subsidiebedrag wordt gerechtvaardigd onder de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

In opdracht van:
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?