Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden voor Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten

Laatst gecontroleerd op:
3 mei 2021
Gepubliceerd op:
1 september 2015

Voor het Toekomstkrediet Onderzoeksfaciliteiten gelden specifieke voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn:

  • U heeft maximaal 5 jaar de tijd om de investering in de onderzoeksfaciliteit te realiseren.
  • Na de investering volgt de vaststelling van het krediet, op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde kosten. Na de vaststelling begint de periode waarin u het krediet terug gaat betalen. Deze periode is maximaal 15 jaar vanaf de datum van de vaststelling.
  • Als u met de onderzoeksfaciliteit zowel economische als niet-economische activiteiten verricht, dan houdt u een gescheiden boekhouding bij voor de financiering, kosten en inkomsten voor beide soorten activiteiten.
  • Bij economische activiteiten wordt bij iedere gebruiker een marktconforme prijs in rekening gebracht voor de exploitatie of het gebruik van de onderzoeksfaciliteit. Dit geldt ook bij gebruik van de faciliteit door de eigen organisatie.
  • De toegang tot de onderzoeksfaciliteit staat open voor meerdere gebruikers en wordt op transparante en niet-discriminerende basis verleend. Ondernemingen die ten minste 10% van de investeringskosten van de onderzoeksfaciliteit hebben gefinancierd kunnen echter preferente toegang krijgen, onder gunstigere voorwaarden. In dat geval moet de toegang evenredig zijn aan de bijdrage van deze onderneming in de investeringskosten. Ook moeten dan de voorwaarden openbaar worden gemaakt.
  • Gedurende 5 jaar na de kredietvaststelling verleent u medewerking aan een eventuele evaluatie van de effecten van de investering.

Beoordelingscriteria

Investeringen die het meest bijdragen aan de doelstelling van het krediet maken de meeste kans om het krediet toegewezen te krijgen. Uw project wordt daarom op een aantal criteria beoordeeld. Voor elk criterium kunt u punten krijgen. De aanvragen met het hoogste aantal punten komen het eerst voor krediet in aanmerking.

Uw aanvraag wordt op deze criteria beoordeeld:

  • De kwaliteit van de bouw van de nieuwe onderzoeksfaciliteit of de verbetering van een bestaande onderzoeksfaciliteit (20% van de totaalscore)
  • De bijdrage van de onderzoeksfaciliteit aan de economische en maatschappelijke waardecreatie en de wetenschappelijke kwaliteit (30% van de totaalscore)
  • De kwaliteit van het toezicht op de onderzoeksfaciliteit. Hierbij wordt gelet op in het verleden behaalde resultaten, financiële draagkracht, transparantie en organisatie van de managementlagen van de onderzoeksorganisatie (20% van de totaalscore)
  • De aannemelijkheid van de terugbetaling van de lening, gelet op het verwachte gebruik en de exploitatie van de onderzoeksfaciliteit (30% van de totaalscore)

Vragen over Toekomstfondskrediet?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?