Gesloten voor aanvragen

Aanvraagproces TSVC-19 detailhandel 2 - 2021/2022

Gepubliceerd op:
21 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2022

Dit is de aanvraagprocedure die gold voor de Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19) detailhandel 2.

De regeling sloot op 31 maart 2022 17:00 uur. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Inloggen eHerkenning

U had minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. Bezat u een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging? Dan moest u uw eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Als uw organisatie een beheermodule heeft, was is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.

Uw aanvraag voorbereiden

Onderstaande gegevens of verklaringen waren voor de aanvraag nodig:

Subsidie voor detailhandelaren:

  • de naam, het vestigingsadres en het adres van de verkooplocatie(s) van de aanvrager;
  • het inschrijvingsnummer van de aanvrager bij de Kamer van Koophandel (KVK);
  • het bankrekeningnummer (IBAN)
  • de inkoopwaarde per verkooplocatie van het in 2019 verkochte eindejaarsvuurwerk aan de hand van de inkoopfacturen (2019) van dit vuurwerk. Kocht u vuurwerk centraal in? Dan verdeelt u de inkoopwaarde over uw verkooplocaties aan de hand van een door u gemaakte inschatting;
  • de totale omzet per verkooplocatie over de 4e kwartalen van 2019 en 2021 aan de hand van de aangiftes omzetbelasting. Het gaat hier dus om de totale winkelomzet van zowel het vuurwerk als uw overige producten.
Op het aanvraagformulier gaf u met een vink aan dat u het volgende verklaarde:
  • u trof aantoonbare voorbereidingen van het eindejaarsvuurwerk 2021 voor alle verkooplocaties, en u heeft in de periode van 19 november tot en met 31 december 2021 geen eindejaarsvuurwerk aan particulieren verkocht;
  • u gaat akkoord met het bewaren van de gegevens tot 5 jaar na de beschikkingsdatum van de subsidievaststelling;
  • u gaat akkoord met het meewerken aan een controle op basis van een steekproef;
  • u bezit de verklaring de-minimissteun: hiermee bevestigt u de hoogte van de door u reeds ontvangen de-minimissteun. Hieruit volgt uw resterende steunruimte voor de TSVC-19 detailhandel 2.

Verklaring de-minimis

Wanneer overheden subsidie verstrekken aan bedrijven kan dit de Europese concurrentieverhoudingen verstoren. Dat is ongunstig voor het handelsverkeer. Geringe steunbedragen worden volgens de Europese Commissie geacht geen invloed te hebben op het handelsverkeer tussen landen van de EU en vervalsen daarom niet de mededinging. De Europese Commissie heeft daarom de de-minimisverordening in het leven geroepen.

De subsidie TSVC-19 detailhandel 2 valt ook onder deze verordening, waardoor een de-minimisverklaring bij uw subsidieaanvraag verplicht is. In het digitale subsidieaanvraagformulier stond deze verklaring al verwerkt.

De hoogte van de subsidie stellen wij naar beneden bij als uit de door u ingevulde de-minimisverklaring blijkt dat het de-minimisplafond overschreden wordt als gevolg van de verlening van de TSVC-19 detailhandel 2.

Uit de de-minimis volgt dat het maximum steunbedrag € 200.000 per onderneming is over een periode van 3 opeenvolgende belastingjaren. Het door u op te geven bedrag betreft alle door u ontvangen subsidie en andere vormen van steun. Het gaat hier om alle vormen van steun (waaronder subsidies) van de (decentrale) overheid die uw onderneming ontving. De verkregen subsidie onder de Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk (TSRV) en de TSVC-19 van vorig jaar worden in ieder geval onder de de-minimis opgeteld. De steun verkregen door Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) en de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) valt buiten de de-minimisverklaring.

Als sprake is van verbonden ondernemingen, wordt dit als één onderneming beschouwd voor de de-minimis. Als de ene onderneming zeggenschap heeft over een andere onderneming, is er sprake van verbonden ondernemingen. In dat geval worden beide ondernemingen gezien als één onderneming voor de de-minimis. Het is niet afhankelijk van het al dan niet zijn van een fiscale eenheid.

Na uw aanvraag

Na sluiting van het aanvraagloket op 31 maart 2022 startten wij met het beoordelingsproces. Hierbij toetsen wij of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Wij streven ernaar dat u uiterlijk in mei 2022 hierover bericht van ons ontvangt. In de subsidiebeschikking staat ook welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt. Mochten wij uw aanvraag niet toekennen, dan ontvangt u hierover uiteraard ook bericht.

Bekijk hoe het proces na uw aanvraag verloopt

Meer weten?

Vragen over de TSVC?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?