Gesloten voor aanvragen

Tijdelijke regeling continuïteit bruine vloot

Gepubliceerd op:
31 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023

De Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot was om bruinevloot-mkb'ers met minimaal 30% omzetverlies door de coronamaatregelen te ondersteunen met vaste en variabele lasten. De regeling gold voor de periode april tot en met december 2020.

Deze regeling is gesloten. U kon aanvragen tot 24 augustus 2021 17:00 uur.

Ga naar uw TVL-dossier.

Voor wie

De subsidie was bedoeld voor mkb'ers die aantoonbaar een historisch zeilschip bezaten waarvan de kiel was gelegd in 1971 of eerder. U gebruikte het schip voor de passagiersvaart. Ook moest u met de hoofdactiviteit of nevenactiviteit geregistreerd staan in het Handelsregister van KVK onder één van de volgende SBI-codes:

 • Zeevaart - 5010;
 • Binnenvaart - 5030;
 • Monumentenzorg - 9103.

Had u niet één van bovenstaande SBI-codes? Maar was u wel ondernemer met een zeilschip waarvan de kiel was gelegd in 1971 of eerder en paste uw activiteitenomschrijving op 15 maart 2020 bij deze SBI-codes? Dan raadden we u aan een aanvraag te doen. Er is een hardheidsclausule opgenomen in de regeling die het mogelijk maakte alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

Voorwaarden

Voor de regeling golden de volgende voorwaarden:

 • U stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister van KVK met de SBI-code 5010, 5030 of 9103.
 • U was eigenaar van het historische zeilschip en kon dit aantonen. U kon documentatie laten zien waaruit bleek dat de kiel was gelegd in 1971 of eerder en documentatie waaruit bleek dat u het schip gebruikte voor passagiersvaart.
 • U toonde aan dat u meer dan 30% omzetverlies had geleden in de maanden april tot en met december in 2020 aan de hand van belastingaangiftes. Kon u deze bewijslast niet overleggen, dan vroegen wij u andere bewijsstukken waaruit bleek wat de vaste en variabele lasten waren en dat u die betaalde.
 • Bij het berekenen van de subsidie werd uw omzet in de periode 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 vergeleken met uw omzet in dezelfde periode in 2019.
 • De regeling maakte gebruik van het de-minimiskader. Dit hield in dat u verklaarde dat u maximaal € 200.000 aan steun had ontvangen over een periode van 3 belastingjaren. U vindt deze verklaring onderaan de paragraaf. 
 • U was geen financiële instelling, overheidsbedrijf óf bekostigde school of instelling voor primair, beroeps- of voortgezet onderwijs.
 • U was niet failliet en had geen uitstel van betaling (surseance) aangevraagd bij de rechtbank. Ook mocht uw onderneming sinds 31 december 2019 niet in moeilijkheden verkeren, als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de Algemene Groepsvrijstellingverordening (PbEU 2014, L 187).
 • Het minimumbedrag was € 1.000 euro en het maximumbedrag van de subsidie was € 124.999. Omdat het ging om een subsidie over 2020 werd het bedrag meteen definitief vastgesteld. U ontving direct het gehele bedrag, en niet eerst een voorschot. Het daadwerkelijke subsidiebedrag werd bij besluit vastgesteld.
 • De subsidie die u ontving voor deze regeling werd gezien als omzet, waarover u belasting moest betalen.

Aanvragen

Deze regeling was open voor aanvragen van 29 juni 2021 12.00 uur tot 24 augustus 2021 17:00 uur.

Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurde.

Berekening subsidie

Bij het berekenen van de subsidie werd uw omzet in de periode 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 vergeleken met uw omzet in dezelfde periode in 2019. Als u in aanmerking kwam, dan was het subsidiepercentage 50%.

Subsidie berekening:

De omzet van 1 april t/m 31 december 2019 X het omzetverlies in % X het aandeel vaste- en variabele lasten van 73% X subsidiepercentage van 50% = hoogte subsidie. Een rekenvoorbeeld:

 • Schip A had tussen 1 april en 31 december 2019 een omzet van €101.250. Dit laat de ondernemer zien met de btw-aangifte van deze periode.
 • In dezelfde periode in 2020 is de omzet gedaald naar €11.138. Dit is een omzetverlies van 89% en dat blijkt ook uit de btw-aangifte van deze periode.
 • Het aandeel vaste lasten dat bij de SBI-code hoort is 43% en daar komt nog een percentage van 30% voor variabele kosten bij. Bij elkaar is dit 73%.
 • Schip A ontving: €101.250 x 89% x 73% x 50% = €32.891 aanvullend via de tijdelijke subsidieregeling bruine vloot.

Het subsidiebedrag was € 1.000 als de uitkomst van de berekening minder was dan 1.000 of als het om een bruine vlootonderneming ging die voor de eerste maal was ingeschreven in het handelsregister na 31 januari 2020.

Berekening van uw omzetverlies mét getallen achter de komma

Bij uw aanvraag zag u dat er bij de berekening van uw omzetverlies werd afgerond op hele getallen, ook als toch sprake was van getallen achter de komma. Als geruststelling: in de uiteindelijke berekening gebruikten wij de werkelijke hoeveelheid getallen achter de komma. Ook vond u de volledige berekening met alle getallen terug in de berekening bij onze beslissing.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?