Open voor aanvragen

Voorwaarden Vroegefasefinanciering (VFF) voor regionale financiers

Laatst gecontroleerd op:
17 maart 2021
Gepubliceerd op:
19 januari 2021

Wilt u een regionaal VFF-fonds opzetten? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

De voorwaarden voor het opzetten van een regionaal VFF-fonds zijn als volgt:

 • Er is voldoende vertrouwen dat provinciale overheden het resterende financieringsbudget van ten minste 50% daadwerkelijk inbrengen.
 • Het financieringsplan moet zich voldoende aantoonbaar richten op het verstrekken van geldleningen voor de financiering van vernieuwingsfase- of vroegefasetrajecten.
 • Er is voldoende vertrouwen dat een financier de capaciteit heeft voor het verstrekken van geldleningen voor de financiering van vernieuwingsfase- of vroegefasetrajecten en voor het beheer hiervan.
 • De financier hanteert voldoende de term 'vroegefasefinanciering'.
 • In het financieringsplan moet voldoende aandacht zijn voor het converteren van geldleningen, gericht op het mogelijk maken van vervolgfinanciering.
 • Het financieringsplan moet gebaseerd zijn op de volgende uitgangspunten:
  • Geldleningen die worden verstrekt aan een mkb'er moeten gelijk zijn aan:
   • 35% van de door een mkb'er die een middelgrote onderneming in stand houdt, voorziene kosten van een vernieuwingstraject, wat minimaal € 50.000 en maximaal € 122.500 is;
   • 45% van de door een mkb'er die een kleine onderneming in stand houdt, voorziene kosten van een vernieuwingstraject, wat minimaal € 50.000 en maximaal € 157.500.
  • Geldleningen die worden verstrekt aan innovatieve starters zijn gelijk aan het totaal van de door een innovatieve starter voorziene kosten voor een vroegefasetraject, wat minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000 is.
  • Voor geldleningen die worden verstrekt aan mkb'ers of innovatieve starters, wordt een rentevoet gehanteerd van 5% plus referentierente.
  • Geldleningen die worden verstrekt aan mkb'ers of innovatieve starters worden terugbetaald in 6 jaarlijkse termijnen, waarbij de 1e termijn in principe wordt afgelost 3 jaar na ingang van de geldlening.
  • De financier kan aan mkb'ers eenmaal en aan innovatieve starters tweemaal een jaar uitstel van de verplichting tot aflossing geven.
  • Bij beslissingen over het verstrekken van geldleningen aan mkb'ers of innovatieve starters wordt rekening gehouden met het advies van een nader in te stellen onafhankelijk comité.
  • Geldleningen worden slechts verstrekt aan mkb'ers of innovatieve starters waarvan de rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven ten minste redelijk zijn.
  • Geldleningen worden slechts verstrekt voor financiering van vernieuwingsfase- of vroegefasetrajecten als aannemelijk is dat een traject binnen 24 maanden is afgerond.
  • Geldleningen aan mkb'ers of innovatieve starters worden verstrekt gedurende een periode van maximaal 3 jaar.
  • De kosten die een financier maakt in de periode dat hij geldleningen aan mkb'ers of innovatieve starters verstrekt bedragen maximaal 17% van het financieringsbudget.
 • Een financier mag niet korter dan 3 jaar geleden subsidie hebben ontvangen voor het verstrekken van geldleningen voor de financiering van vernieuwingsfase- of vroegefasetrajecten. Uitgezonderd is een aanvraag voor een tussentijdse ophoging van het financieringsbudget.
 • De start van de uitvoering van het financieringsplan ligt ná de datum van de aanvraag.

Terugbetalingsverplichting

Voor deze subsidie geldt een terugbetalingsverplichting. Betaalt een ondernemer de lening aan u terug? Dan ontvangt de Staat een bepaald percentage van de inkomsten, die u ontvangt uit de verstrekte geldlening aan de mkb'er of innovatieve starter. Het percentage dat u verschuldigd bent aan de Staat, is gelijk aan het percentage dat de Staat bijdraagt aan het financieringsbudget.

Vragen over VFF voor regionale financiers?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?