Voorwaarden PIB

Om in aanmerking te komen voor PIB moet u aan een aantal criteria voldoen.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • Het cluster bestaat uit minimaal 5 in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Sint Maarten, Aruba en Curaçao)  gevestigde bedrijven en/of kennisinstellingen.
 • De bedrijven tonen zichtbaar aan dat ze bereid zijn om concrete activiteiten uit te voeren op eigen kosten, en op welke wijze ze dit willen doen.
 • Op basis van de toetsingscriteria (zie hieronder) bedraagt de score ten minste 75 punten (maximum aantal punten is 100).

Toetsingscriteria

RVO.nl toetst de businesscase in overleg met alle stakeholders binnen de overheid. Hierbij kijken we:

 • Of er sprake is van duidelijke marktkansen in de beoogde doelmarkt;
 • Of de markt die u wilt betreden een combinatie is van een topsector en een focusland (zie hieronder);
 • Naar de kwaliteit en kwantiteit van een voldoende (inter)nationaal trackrecord van het Nederlandse cluster van bedrijven (en kennisinstellingen);
 • De kennis, ervaring en competenties van de coördinator; dit is de door het Nederlandse cluster aangewezen coördinerende persoon of organisatie;
 • De toegevoegde waarde van het Nederlandse cluster ten opzichte van buitenlandse of lokale concurrentie;
 • De relevantie en meerwaarde van de betrokkenheid van de Nederlandse overheid, anders dan financiering;
 • De mate waarin de businesscase bijdraagt aan economische groei in Nederland;
 • De mate waarin het cluster uit mkb-bedrijven bestaat;
 • De waarborging van de langdurige positionering op de betreffende markt;
 • De mate waarin de economische activiteiten van het cluster aansluiten op de maatschappelijke uitdagingen, zoals vormgegeven in de Sustainable Development Goals (SDG’s).
 • De mate van bereidheid van de leden van het cluster om concrete activiteiten uit het beoogde PIB-actieplan uit te voeren op eigen kosten. Hun bijdrage aan de uitvoering van de activiteiten (financieel en via andere middelen bijvoorbeeld uren) is minimaal gelijk aan de gevraagde bijdrage van de Rijksoverheid.

Topsectoren en focuslanden

Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Informatie over de Topsectoren vindt u op de Topsectoren-website.

Een overzicht van focuslanden vindt u op de informatiepagina Landen PIB.

 

Download:

Service menu right