Subsidies & financiering | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidies & financiering

Meer artikelen

Zoekt u een subsidie of financieringsregeling? In deze subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Subsidie zoeken? Gebruik de subsidiewijzer

Bent u op zoek naar subsidie als startende ondernemer? Of wilt u bijvoorbeeld weten welke fiscale regelingen er zijn voor onderzoek en ontwikkeling? Verfijn uw keuze met de filters op deze pagina en ontdek welke regeling of subsidie u kunt aanvragen.

 • ANLb-collectieven

  Jaarlijkse subsidie voor agrarische collectieven, die landbouwgrond willen gebruiken voor agrarisch natuurbeheer.

  Open
 • Basisbetaling 2021

  Voorwaarden voor landbouwers om betalingsrechten te laten uitbetalen en te steunen bij hun inkomen.

  Open
 • Brede weersverzekering 2021

  Financiële tegemoetkoming voor landbouwers. De tegemoetkoming is voor de premiekosten van brede weersverzekeringen.

  Open
 • Brexitvouchers

  Subsidie voor Nederlandse mkb-ondernemers die, vanwege Brexit, advies willen over alternatieve markten. Niet voor BES-eilanden, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

  Open
 • DEI+: Circulaire economie

  Subsidie voor mkb en andere bedrijven met voorstellen voor recycling van afval en het besparen van grondstoffen, voor een circulaire economie en CO 2 -reductie.

  Bijna open
 • Develop2Build (D2B)

  Financiering voor overheden in ontwikkelingslanden om infrastructuurprojecten te ontwikkelen met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.

  Open
 • DHI-subsidieregeling

  Subsidie voor mkb'ers die hun product internationaal op de markt willen brengen. Voor demonstraties, haalbaarheidsstudies en voorbereiding op eigen investering.

  Open
 • Dutch Good Growth Fund (DGGF)

  Financiering met terugbetalingsverplichting voor Nederlandse ondernemers, ook starters, die investeren in de ontwikkeling van opkomende markten en ontwikkelingslanden.

  Open
 • ERA-NET: Energiecall ACT

  Subsidie voor een samenwerkingsverband met goedgekeurde preproposals om de implementatie van CCUS te versnellen. CCUS staat voor: CO 2 afvang, opslag en hergebruik.

  Open
 • FVO IMVO-convenanten (Pijler 2)

  Subsidie voor Nederlandse maatschappelijke organisaties om samen met ondernemingen IMVO-risico's of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

  Open
 • FVO samenwerkingsverbanden (Pijler 1)

  Subsidie voor Nederlandse ondernemingen om samen met maatschappelijke organisaties IMVO-risico's of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

  Open
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

  Garantstelling voor (middel)grote ondernemingen die krediet nodig hebben. De GO geeft banken een 50% staatsgarantie op middelgrote en grote leningen.

  Open
 • GMO Groenten en fruit

  Subsidie voor producentenorganisaties in de groente- en fruitsector voor onder meer verduurzaming van de productie en het beperken van schommelingen in inkomens van telers door crises op de afzetmarkt.

  Tijdelijk gesloten
 • Graasdierpremie 2021

  Premie voor landbouwers voor het laten grazen van schapen en vrouwelijke vleesrunderen op niet-subsidiabele landbouwgrond.

  Open
 • Groeifaciliteit

  Garantstelling voor financiers om risicodragende financieringen te verstrekken aan ondernemers.

  Aanvragen Open
 • Innovatiekrediet

  Krediet voor bedrijven en starters om veelbelovende innovaties verder te ontwikkelen. Er is budget voor technische en voor klinische ontwikkelingsprojecten.

  Open
 • Interreg Europe

  Cofinanciering van projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en partners om beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling te verbeteren (binnen EU en Noorwegen en Zwiterland)

  Tijdelijk gesloten
 • Interreg North Sea Region (NSR)

  Subsidie voor consortia uit minimaal 3 landen voor het stimuleren van innovatie en duurzame economische groei in de Noordzee-regio.

  Tijdelijk gesloten
 • Interreg North West Europe (NWE)

  Subsidie voor ondernemers, onderzoekers en overheden om internationaal samen te werken in duurzame projecten.

  Tijdelijk gesloten
 • Interventieregelingen huur opslagpanden

  Vergoeding voor marktdeelnemers voor het verhuren van een opslagpand voor openbare opslag. Door in te grijpen in vraag en aanbod ondersteunt de Europese Unie de markt.

  Open
 • Interventieregelingen openbare opslag

  Vergoeding voor marktdeelnemers voor de verkoop van boter en magermelkpoeder aan ons. Door in te grijpen in vraag en aanbod ondersteunt de Europese Unie de markt.

  Open
 • Investeringen in energie glastuinbouw (EHG)

  Subsidie voor glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinders die willen investeren in installaties of apparaten. Hiermee zorgen zij voor energiebesparing en vermindering van CO 2 -uitstoot.

  Open
 • IPC Visserij

  Subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in de visserijsector die een innovatief project uitvoeren voor duurzamere visserij.

  Open
 • Kickstartvoucher voor internationaal actieve ondernemers

  Tegemoetkoming voor internationaal actieve mkb'ers  om een externe deskundige in te huren met exportkennis. U bent al internationaal actief en zoekt oplossingen om de gevolgen van de COVID19-pandemie voor uw bedrijf in het buitenland te beperken.

  Open
 • Landbouwkundig onderzoek (CRP)

  Sponsoring van landbouwkundig onderzoek en congressen om internationale uitwisseling van ideeën en onderzoek te versterken.

  Open
 • MIA en Vamil voor ondernemers

  Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken, vermeld op de Milieulijst.

  Open
 • MIT: Haalbaarheidsprojecten

  Subsidie voor mkb om technische en economische risico's van een innovatieproject in kaart te brengen. Valt onder MIT: Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren.

  Open
 • MIT: Kennisvouchers

  Voucher voor mkb om een vraag over innovatie te laten beantwoorden door een kennisinstelling. De waarde is maximaal 50% van de rekening. De kennisvoucher is een MIT-subsidieinstrument.

  Open
 • MIT: R&D-samenwerkingsprojecten

  Subsidie voor mkb-ondernemers om een R&D-samenwerkingsproject op te zetten voor de ontwikkeling en vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.  

  Open
 • MKB Idee

  Subsidie voor projectvoorstellen van het mkb om belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen. De subsidie is niet bedoeld voor het scholen van personeel.

  Bijna open
 • MKB Lounge subsidieprogramma

  Subsidie voor brancheorganisaties om zich gezamenlijk te presenteren op internationale vakbeurzen. Zo kunnen Nederlandse mkb-ondernemers vanuit een Netherland Lounge kennismaken met nieuwe markten.

  Open
 • Natuurbeheer SVNL 2016

  Subsidie voor gecertificeerde eigenaar of erfpachter van een natuurterrein, die met de provincie een beheerovereenkomst af willen sluiten.

  Tijdelijk gesloten
 • Oranje Handelsmissiefonds (OHMF)

  Ondersteuning voor ondernemers met internationale ambities uit het midden- en kleinbedrijf, die een internationaal netwerk willen opbouwen.

  Tijdelijk gesloten
 • Overmacht GLB-subsidies

  Agrariërs die door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet (volledig) voldoen aan de voorwaarden voor de directe betalingen vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunnen een beroep doen op overmacht.

  Open
 • Partnering for Green Growth (P4G)

  Dit initiatief ondersteunt publiek-private partnerschappen (PPP's) bij hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's).

  Open
 • Pilots nieuw GLB

  Subsidie voor collectieven die deelnemen aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Met de Pilots nieuw GLB doet de overheid ervaring op voor de volgende GLB-periode van 2021 tot 2027.

  Tijdelijk gesloten
 • Regeling groenprojecten

  Belastingvoordeel of een lager rentetarief voor organisaties en particulieren bij innovatie (bouw)projecten. Een belastingvoordeel geldt bij groen beleggen of sparen. Een lager rentetarief geldt als u investeert in een groenproject.

  Open
 • Samen leren in projecten duurzamere landbouw

  U kunt subsidie aanvragen voor een project met een opleidingsprogramma over duurzamer werken. Het grootste deel van uw kosten voor het organiseren van trainingen, workshops of demonstraties worden dan vergoed.

  Tijdelijk gesloten
 • Schoolfruit en -groenten

  Subsidie voor groente- en fruitleveranciers om schoolkinderen aan te moedigen om gezonder te eten.

  Tijdelijk gesloten
 • SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

  Subsidie voor publiek-private samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen die met hun project willen bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in ontwikkelingslanden.

  Tijdelijk gesloten
 • Seed Business Angel regeling

  Renteloze lening voor investeerders die start-ups tijdens de vroege levensfase willen financieren. Twee investeerders leggen evenredig hetzelfde bedrag in als de overheid.

  Open
 • Seed Capital

  Financiering voor investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.

  Tijdelijk gesloten
 • SIB Coachingsvoucher

  Tegemoetkoming voor starters om te gaan exporteren met behulp van individuele coaching.

  Open
 • SIB Individuele beursdeelname

  Vergoeding voor mkb om individueel deel te nemen aan een internationale beurs. Deze bijdrage kunt u gebruiken voor de huur- en opbouwkosten van een stand.

  Open
 • SIB Kennisvoucher

  Tegemoetkoming voor mkb om een externe deskundige in te huren met exportkennis. U heeft zich al georiënteerd op een specifieke markt maar u bent daar nog niet actief.

  Open
 • SIB Missievoucher

  Tegemoetkoming voor mkb om export te stimuleren met handelsmissie of beursinzending.

  Open
 • SIB Voucher Marktentree

  Tegemoetkoming voor mkb-ondernemers die een externe deskundige willen inhuren bij het betreden van een nieuwe buitenlandse markt.

  Open
 • Subsidie Circulaire ketenprojecten

  Subsidie voor ondernemers die samen met andere ondernemers en met hulp van een ervaren procesbegeleider een product- of materiaalketen circulair willen maken.

  Open
 • Subsidieregeling Praktijkleren

  Subsidie voor ondernemers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Hierdoor krijgen ondernemers beter opgeleid personeel en zijn studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

  Open
 • Topsector Energiestudies Industrie

  Subsidie voor ondernemers in de industrie om de haalbaarheid te onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat kosteneffectief CO 2 -uitstoot kan verminderen in 2030.

  Open
 • TSE Industrie

  Subsidie voor ondernemers die mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten onderzoeken. Ze moeten uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben in een betekenisvolle Nederlandse industriële sector.

  Bijna open
 • TSE: Waterstof tender

  Subsidie voor ondernemers die in een partnerschap werken aan waterstof als energiedrager.

  Tijdelijk gesloten
 • Versnelde klimaatinvesteringen industrie

  Subsidie voor ondernemers die binnen hun eigen onderneming CO 2 -verminderende maatregelen willen nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de werking al bewezen is, maar die hoge investeringskosten hebben en waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar.

  Open

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Sectoren