Woonzorgvisie-uitvoeringsmeter (WUM)

Gepubliceerd op:
14 februari 2024

In de programma’s Een thuis voor Iedereen en Wonen en Zorg voor Ouderen staat dat alle gemeenten vanaf 2023 brede, integrale en regionaal afgestemde woonzorgvisies dienen te maken voor alle aandachtsgroepen en ouderen. De Woonzorgvisie-uitvoeringsmeter (WUM) maakt inzichtelijk wat er allemaal moet gebeuren om tot zo'n woonzorgvisie te komen en hoever u daar al mee bent.

De woonzorgvisies worden onderdeel van het volkshuisvestingsprogramma, zoals dat is aangekondigd in het Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting.
In Wvrv krijgen het Rijk, de provincies en gemeenten de wettelijke instrumenten om samen en met regionale afstemming regie te voeren op de volkshuisvesting. Zodat er meer en meer passende woonplekken komen voor mensen die nu moeilijk een woonplek kunnen vinden. Zodat de overheden meer grip hebben op hoeveel, wat, waar en voor wie er wordt gebouwd, dat er sneller gebouwd kan worden en dat kwetsbare mensen met urgentie een woning krijgen.

De woonzorgvisie-uitvoeringsmeter is ontwikkeld door EHA-expert Diana Nieuwold in samenwerking met Cornel Vader en andere experts vanwege een eigen behoefte aan inzicht in 'waar staan we en wat moet er nog gebeuren' in de ondersteuningtrajecten van het EHA.

Opzet en werkwijze WUM
In de documenten worden vijf fasen beschreven die spelen in het proces om te komen tot een
brede integrale woonzorgvisie en de uitvoering daarvan in concrete acties:
• Fase Visie
• Fase Governance, Commitment en Communicatie
• Fase Woonzorganalyse
• Fase 4 Ambities en Doelen
• Fase 5 van Plan naar Uitvoering

Deze fasen hoeven niet persé volgtijdelijk te zijn, de bovenste drie kunnen ook gelijktijdig. Wel volgen fase 4 en 5 ná de eerste drie. Ook zijn alle genoemde elementen in een fase cruciale
onderdelen die niet kunnen ontbreken. Hierbij worden een aantal meetbare criteria benoemd om in heel korte tijd een globaal overzicht te krijgen in de opgaven die gemeenten te wachten staan, dan wel in die al gerealiseerd zijn. Deze criteria zijn opgenomen in toetsen, die op het Voorblad kunnen worden ingevuld. Verdere uitleg per fase is te vinden in de LEESWIJZER.

Daarnaast is er een lijst met onderwerpen en een realistische tijdsduur voor een overallplanning (link naar planning). Deze is uiteraard naar eigen inzicht nader in te vullen.

Voor wie nog sneller overzicht wil, is er ook een verkorte versie WUM Checklist, waarbij het aanbeveling verdient om de Checklist-leeswijzer ernaast te houden.

Heeft u tips ter verbetering van deze documenten? Geef ze dan door met een e-mail aan wonenzorg@rvo.nl .

Downloads

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?