Investeringsregeling POP3+ 2022: investeren, wijzigen, vaststellen

Gepubliceerd op:
15 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan heeft u 1,5 jaar de tijd om uw investeringsproject uit te voeren en te betalen. U geeft wijzigingen tussentijds aan ons door. Is het project afgerond? Dan vraagt u uiterlijk 31 december 2024 vaststelling van uw subsidie aan.

Investeringsproject uitvoeren

U voert uw investeringsproject uit. In de bijlage bij de beslisbrief op uw subsidieaanvraag staan de voorwaarden en regels waar u zich aan moet houden. 

Administratie bijhouden en bewaren

Als u het project uitvoert maakt u hier kosten voor. U houdt hiervoor een administratie bij van alle inkomsten en uitgaven. U bewaart deze administratie minimaal 7 jaar nadat wij uw subsidie betalen. Hierin zit een goed en compleet inkoopdossier met bewijs dat op uw naam staat. Uit het bewijs blijkt wat de geleverde goederen en diensten zijn. Bijvoorbeeld een factuur, opdrachtbevestiging en betaalbewijs.

Wijzigingen doorgeven

Geef belangrijke wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. Dit doet u via mijn.rvo.nl. Denk hierbij aan wijzigingen in uw investering, de looptijd van uw project of onvoorziene situaties.

Wanneer u een wijziging niet doorgeeft

Wij controleren bij de vaststelling of u uw project helemaal heeft uitgevoerd. Geeft u een wijziging niet door? En blijkt bij de vaststelling van uw subsidie dat u een deel van uw project niet (op tijd) heeft uitgevoerd? Dan kunt u naast een lager subsidiebedrag ook een sanctie krijgen. U krijgt dan een extra subsidieverlaging. Heeft de wijziging invloed op de rangschikking? Dan kan het zijn dat u geen subsidie meer krijgt.

Beoordeling wijzigingsverzoek

U ontvangt binnen 8 weken van ons een brief met onze beoordeling van uw wijzigingsverzoek. Geven wij toestemming voor de wijziging? Dan ontvangt u van ons een nieuwe aangepaste beslissing. Wij beoordelen of de wijziging voldoet aan de voorwaarden en of deze van invloed is op de rangschikking.

Een wijziging mag niet tot een hogere subsidie leiden, dan u verleend heeft gekregen.

Opdracht aan leverancier

Geeft u een wijziging door over uw investering en is het een nieuwe opdracht? Dan mag u deze opdracht pas ná de datum van het wijzigingsverzoek aan de leverancier geven.

Vaststelling aanvragen

Heeft u uw project afgerond? Dan vraagt u zo spoedig mogelijk vaststelling van uw subsidie aan. De uiterlijke datum hiervoor is 31 december 2024. Dit doet u via mijn.rvo.nl. Hierna bepalen wij wat uw definitieve subsidiebedrag is.

Korting (10%-regel)

Wij controleren bij uw vaststellingsaanvraag of de kosten die u opgeeft onder de subsidie vallen. En of de investeringen zijn uitgevoerd. Het is daarom belangrijk dat u alleen kosten opgeeft die aan de voorwaarden voldoen. Als het subsidiebedrag dat is aangevraagd te veel afwijkt van wat wij hebben beoordeeld, moeten wij u helaas een korting geven op uw subsidiebedrag. Dit is de 10%-regel.

Hoe werkt de 10%-regel?

Bij de vaststelling berekenen wij uw definitieve subsidiebedrag. Dit bedrag vergelijken wij met het subsidiebedrag dat u zelf heeft aangevraagd bij vaststelling. Het verschil tussen deze bedragen mag niet meer zijn dan 10%. Is het verschil meer dan 10%? Dan verlagen wij het subsidiebedrag met het verschil tussen deze 2 bedragen.

Gaf u kosten op die niet onder de subsidie vallen? Maar kunt u bewijzen dat u hier geen schuld aan heeft? Dan verlagen we uw definitieve subsidiebedrag niet met dit verschil.

Bijlagen bij uw vaststellingsaanvraag

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u een aantal verplichte bijlagen mee voor elke investering:

 • factuur van investering(en)
 • betaalbewijs
 • opdrachtbevestiging
 • nota(‘s) van uw elektriciteits- en gasleverancier als u investeert in een (mest)vergistingsinstallatie en uw bedrijfssituatie is gewijzigd na verlening, bijvoorbeeld door nieuwbouw, uitbreiding of afbouw
 • bewijstukken van de publicatie, plaquette of informatiebord/bouwbord

De bijlagen die u meestuurt bij uw aanvraag voor vaststelling moeten compleet zijn.

Facturen

Stuur alle facturen mee die met de investering(en) te maken hebben. Op de factuur staan deze gegevens:

 • uw (bedrijfs)naam
 • de factuurdatum
 • het factuurnummer
 • de gegevens van uw leverancier (bijvoorbeeld de naam, het adres en het vestigingsadres)
 • uitgesplitste kostenonderdelen
 • de prijs van de investering (met en zonder btw)

Heeft u meer dan één factuur? Scan deze dan allemaal in en maak er één pdf-bestand van. We kunnen uw aanvraag dan sneller afhandelen. U doet dit zo:

 1. Nummer de facturen op volgorde van datum. Dit doet u bijvoorbeeld door een nummer bovenaan op de factuur te schrijven.
 2. Scan ze in op volgorde van de nummering.
 3. Sla de facturen samen op met een duidelijke naam.

Betaalbewijzen

Een betaalbewijs is een kopie van uw bankafschrift of rekeningoverzicht. U bewijst hiermee dat de hele investering is betaald. Op het betaalbewijs staan deze gegevens:

 • uw bankrekeningnummer
 • uw (bedrijfs)naam, adres en woonplaats
 • de datum van de betaling
 • de omschrijving van de betaling (met de bankgegevens van de leverancier en het factuurnummer)

Is er een verschil tussen de betaalde bedragen en de factuurbedragen? Geef dan de reden aan op de factuur of op het betaalbewijs. Of leg dit uit in het aanvraagformulier van de vaststelling.

Opdrachtbevestiging

Met de opdrachtbevestiging toont u aan dat u en de leverancier de opdracht hebben bevestigd. Op de opdrachtbevestiging staan deze gegevens:

 • uw (bedrijfs)naam, adres en woonplaats
 • de gegevens van uw leverancier (bijvoorbeeld de naam, het adres en het vestigingsadres)
 • de omschrijving van uw investering(en)
 • het opdrachtnummer
 • het totaalbedrag van uw investering(en) (met en zonder btw)
 • de datum waarop uw opdracht is bevestigd
 • handtekeningen van u en uw leverancier

Vergunning(en) via waterschap of gemeente

Voor investeringen in bijvoorbeeld categorie C1, D2 of D3 kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Op het moment dat u uw vaststelling aanvraagt moet u de vergunning in uw bezit hebben. Heeft u deze vergunning nog niet naar ons gestuurd? Dan stuurt u deze mee met uw vaststellingsaanvraag.

Na uw vaststellingsaanvraag

Heeft u de vaststellingsaanvraag verstuurd? U ontvangt de beslissing hierop binnen 13 weken. Wij controleren of:

 • de opdrachtbevestigingen, facturen, betaalbewijzen en eventuele extra bewijsstukken (zoals vergunningen) aanwezig en compleet zijn;
 • uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en verplichtingen van de subsidie. Bekijk ook de voorwaarden en verplichtingen in de Beslisbrief verlening;
 • u andere subsidie(s) bij ons heeft gemeld, die verbonden zijn met de betaling van uw investering(en);
 • u voor alle kosten die u heeft opgegeven subsidie aan mag vragen.

Hebben wij aanvullende informatie van u nodig? Dan verlengen wij deze periode met het aantal dagen dat u nodig had om de informatie op te sturen.

Hebben wij uw aanvraag goedgekeurd? Dan betalen wij u de subsidie binnen 6 weken uit.

Investering in stand houden

Hebben wij uw subsidie vastgesteld? U doet dan geen belangrijke wijzigingen, houdt de investering gebruiksklaar en in Nederland. De investering moet van het landbouwbedrijf blijven. De instandhoudingsplicht geldt tot en met 5 jaar na subsidievaststelling. Voor het verplaatsen buiten EU is dit 10 jaar (geldt niet voor MKB).

Wanneer u de investering niet in stand houdt

Houdt u de investering (voor een deel van de periode) niet in stand? We verlagen dan de subsidie. Dit bedrag vragen we van u terug. We berekenen dit over de periode waarin u de investering niet in stand heeft gehouden. Stopt de productiecapaciteit door een faillissement of overmacht, en is dit niet door fraude veroorzaakt? Dien dan een wijzigingsverzoek in. Wij beoordelen dan of u subsidie moet terugbetalen.

Investering vervangen

Vervangt u een investering? Dan houdt u zich mogelijk nog steeds aan de instandhoudingsplicht. Bijvoorbeeld: u koopt met deze subsidie een machine. U wilt deze 4 jaar na de subsidievaststelling verkopen en vervangen. Is de nieuwe machine net zo duurzaam als de oude machine? Geef deze wijziging aan ons door en wacht eerst onze beslissing af voor u uw machine verkoopt.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de subsidie Investeringsregeling POP3+ 2022? Hieronder leest u de veelgestelde vragen en antwoorden.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
Bent u tevreden over deze pagina?