Apparatuur of voorzieningen voor het combineren van akkerbouw of veeteelt met bomen en struiken

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: A 2300
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het versterken van de biodiversiteit, het vastleggen van CO₂, het verbeteren van de organische stofopbouw in de bodem en het verbeteren van de weerbaarheid van landbouwgewassen of leefomstandigheden van vee, door akkerbouw of veeteelt in combinatie met aanplant van fruitbomen, notenbomen, bessenstruiken of kweekgoed, waarbij: 

  • een investering die naar aard, gebruik en toepassing overeenkomt met een ander in deze bijlage omschreven bedrijfsmiddel voldoet aan de vereisten van het betreffende bedrijfsmiddel, 
  • de investering aantoonbaar bijdraagt aan akkerbouw of veehouderij in combinatie met bomen en struiken, 
  • er gebruik gemaakt wordt van dierlijke meststoffen, en 
  • de teelt geen betrekking heeft op bosbouw, natuurgrond of fruitteelt als hoofdteelt,

b. bestaande uit:
voorzieningen en apparatuur die aantoonbaar bijdragen aan akkerbouw of veeteelt in combinatie met fruitbomen, notenbomen, bessenstruiken of kweekgoed en al dan niet mobiele kippenstallen met minder dan 250 dierplaatsen ten behoeve van insecten- of onkruidbestrijding en met uitzondering van alle andere stallen en stalinrichting, gebouwen, opslagvoorzieningen en verwerkingsapparatuur.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 5.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting
Onder bedrijfsmiddel A 2300 vallen investeringen in voorzieningen voor mengteelten op landbouwgrond, niet zijnde bosbouw en randbeplantingen van bomen. Dit is een onderdeel van agroforestry, waarbij de aanleg van fruitbomen, notenbomen, bessenstruiken of kweekgoed worden gemengd met akkerbouw, groenteteelt of grasland (veeteelt). 

Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld oogstapparatuur voor noten of fruit. Stallen zijn uitgesloten maar mobiele stallen waarin dieren gehuisvest zijn en die bijdragen aan onkruidverwijdering komen wel in aanmerking onder dit bedrijfsmiddel. Bomen voor hakhout met korte omlooptijd, kerstbomen en snelgroeiende bomen voor energieproductie (biomassa) komen niet in aanmerking onder A 2300. 

Voor meer achtergrondinformatie voor deze landbouwsystemen zie https://edepot.wur.nl/454070.

Let op: naast het maximale bedrag per bedrijfsmiddel, geldt dat voor het totale investeringsproject niet meer dan € 600.000 staatssteun verleend mag worden. Zie punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage en de pagina Voorwaarden MIA\Vamil onder 'voorwaarden maximale staatssteun'.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LMK, ID:LMB

Bent u tevreden over deze pagina?