Betrokken partijen

Gepubliceerd op:
17 mei 2016
Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020

Bij een subsidieaanvraag en de uitvoering van de subsidiabele activiteiten kunnen de volgende personen direct of indirect betrokken zijn:

 • een gemachtigde
 • een samenwerkingsverband
 • een deelnemer
 • een penvoerder
 • een verbonden partij
 • een derde
 • een wetenschappelijke organisatie
 • een technische organisatie

Gemachtigde

U kunt zelf een subsidie aanvragen, of besluiten om iemand anders in te schakelen. U laat deze persoon dan de aanvraag dienen, administratie voeren en correspondentie met ons onderhouden. U moet deze persoon dan wel machtigen. Dit doet u op mijn.rvo.nl in Mijn dossier (eerst inloggen). Is er sprake van een samenwerkingsverband? Dan bent u samen met de andere deelnemers verplicht iemand te machtigen: de penvoerder. Dit doet u bij de ondertekening van het projectplan.

Samenwerkingsverband

Een samenwerkingsverband bestaat uit verschillende personen en/of ondernemingen die gezamenlijk een activiteit uitvoeren. Het bestaat uit ten minste 2 niet in een groep verbonden deelnemers. De deelnemers wijzen een penvoerder aan. Het samenwerkingsverband mag geen vennootschap zijn en is een verband zonder rechtspersoonlijkheid.

Deelnemer

Een deelnemer is een van de aanvragers in een samenwerkingsverband. Gezamenlijk wijzen de deelnemers een penvoerder aan. De penvoerder voert de administratieve handelingen rondom de subsidie uit. De betaling van de subsidie gaat rechtstreeks naar de deelnemers en verloopt niet via de penvoerder.

Penvoerder

De penvoerder is de contactpersoon voor RVO. De penvoerder kan een deelnemer van het samenwerkingsverband zijn, maar ook een derde. De penvoerder voert de volgende administratieve handelingen uit:

 • Indienen van een subsidieaanvraag, vaststellingsaanvraag of voorschotverzoeken.
 • Verzoeken om ontheffing voor vertragen of noodzakelijk wijzigen van de uitvoering van een project.
 • Ontvangen van de verleningsbrieven voor iedere deelnemer in het samenwerkingsverband.
 • Doen van meldingen.

Verbonden partij

Aan een aanvrager kunnen andere partijen organisatorisch, economisch en/of financieel verbonden zijn. Wij kunnen die andere partijen dan als onderdeel van de aanvrager beschouwen. Dit heeft consequenties voor de voorwaarden en verplichtingen van een subsidie: bijvoorbeeld óf en in welke vorm de kosten subsidiabel zijn.Om te kunnen beoordelen of er sprake is van verbonden partijen, kijken we naar het soort verbonden partij (groep of onderneming) en de vorm van verbondenheid (organisatorisch, economisch of financieel).

Onderneming

Een onderneming is een persoon of organisatie die een economische activiteit uitoefent, of een combinatie van personen en/of organisaties die samen een economische activiteit uitoefenen en zowel organisatorisch, economisch als financieel zijn verbonden. Er is sprake van een:

 • organisatorische verbondenheid, als er een leiding is die als eenheid functioneert of als de leiding van het ene onderdeel ondergeschikt is aan de leiding van het andere onderdeel;
 • economische verbondenheid, als er sprake is van eenzelfde economisch doel;
 • financiële verbondenheid, als de ene partij meer dan 50% van de aandelen bezit én meer dan 50% van de zeggenschapsrechten heeft over de andere partij.

Groep

Een groep is een economische eenheid waarin personen/ondernemingen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Er is sprake van een:

 • organisatorische verbondenheid, als er een als eenheid functionerende leiding is of als de leiding van het ene onderdeel ondergeschikt is aan de leiding van het andere onderdeel;
 • economische verbondenheid, als er sprake is van eenzelfde economisch doel.

Bovenstaande definities gelden als vuistregels. Of er sprake is van verbondenheid, beoordelen we van geval tot geval. Daarbij kijken we naar uw specifieke situatie.

Derden

Een derde partij is een partij die niet is verbonden. Derden voeren een deel van het project uit in opdracht en op kosten van een aanvrager. Dus een leverancier of dienstverlener die geen organisatorisch, geen economisch en geen financieel verband heeft met een aanvrager kan worden beschouwd als derde.

Wetenschappelijke organisatie

Onder een wetenschappelijke organisatie wordt het volgende verstaan:

 • De openbare universiteiten in Leiden, Groningen, Amsterdam, Utrecht, Delft, Wageningen, Eindhoven, Enschede, Rotterdam en Maastricht of de bijzondere universiteiten in Amsterdam (Vrije Universiteit), Nijmegen (Radboud Universiteit) en Tilburg (Tilburg University).
 • Een onderzoeksorganisatie die:
  • geen winstoogmerk heeft;
  • geheel of gedeeltelijk meerjarig door de Nederlandse overheid of een andere lidstaat van de Europese Unie gefinancierd wordt;
  • activiteiten verricht, met als doel de algemene wetenschappelijke of technische kennis uit te breiden.
 • Een openbare instelling voor hoger onderwijs die:
  • geheel of gedeeltelijk meerjarig door een andere lidstaat van de Europese Unie gefinancierd wordt;
  • gelijkwaardig is aan de hierboven vermelde universiteiten.
 • Een partnerorganisatie van één van bovenstaande instellingen, die voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
  • De instelling verschaft direct of indirect meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bij de partnerorganisatie.
  • De instelling is volledig aansprakelijk vennoot bij de partnerorganisatie.
  • De instelling heeft overwegend zeggenschap bij de partnerorganisatie.

Technische organisatie

Onder een technische organisatie wordt het volgende verstaan:

 • De hogescholen en het Van Hall Instituut vermeld in de bijlage van de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder c en g.
 • Een openbare instelling voor hoger onderwijs die:
  • geheel of gedeeltelijk meerjarig door een andere lidstaat van de Europese Unie gefinancierd wordt;
  • gelijkwaardig is aan de hierboven vermelde instellingen.
 • Een partnerorganisatie van één van bovenstaande instellingen, die voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
  • De instelling verschaft direct of indirect meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bij de partnerorganisatie.
  • De instelling is volledig aansprakelijk vennoot bij de partnerorganisatie.
  • De instelling heeft overwegend zeggenschap bij de partnerorganisatie.
 • Een onderzoeksorganisatie, die voldoet aan alle volgende voorwaarden:
  • De organisatie is niet een van de bovengenoemde instellingen.
  • De organisatie heeft geen winstoogmerk.
  • De organisatie heeft eigen medewerkers in loondienst.
  • De organisatie heeft tot doel het bevorderen van de technologische kennis op een specifiek terrein. Dit gebeurt via structureel eigen onderzoek en het ontwikkelen en testen van technische toepassingen door haar eigen medewerkers.
 • Een organisatie die geen wetenschappelijke organisatie of een van de hierboven vermelde instellingen is, die voldoet aan alle volgende voorwaarden:
  • De organisatie heeft wetenschappelijke of technische kennis op het gebied van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • De organisatie voert als bedrijfsactiviteit adviesopdrachten uit.
In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?