Experts

Laatst gecontroleerd op:
18 juni 2024
Gepubliceerd op:
21 februari 2020

Op deze pagina maakt u kennis met de teamleden van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA).

Experts

Matthijs van Gent

“Met z’n allen hard werken aan een passende woningvoorraad, zowel kwantitatief als kwalitatief en zo nodig met goede zorg. Daar draag ik graag aan bij”

Coördinator van EHA en dus aanspreekbaar op alles wat het EHA aangaat. Matthijs werkt doel- en resultaatgericht en denkt in oplossingen. Hij is breed geïnteresseerd, gestructureerd, serieus en kritisch, maar wel met een kwinkslag.

Birgitta Rottmann

"Ik wil mij inzetten voor een prettige (woon)omgeving, inclusief, sociaal, groen en duurzaam."

Een adviseur die prettig is in de omgang is, maar ook een betrokken en enthousiaste teamspeler. Ze heeft ervaring met projectleiding en voorzitterschap. Door haar achtergrond als architect is ze creatief en nieuwsgierig, maar gaat ook resoluut en doelgericht te werk.

Annette de Ruiter

"Ik roep op om wonen en zorg niet als 2 aparte domeinen te zien. Dan komen we sneller tot de kern van het probleem en tot kansen en oplossingen."

Zij is expert op gebied van mensen met dementie en andere kwetsbare groepen. De behoeften en belangen van de burgers staan centraal. Ervaring met veranderprocessen bij gemeenten.

Antoinette van Heijningen

"Laten we Nederland een kleurrijker woon-zorgpalet aanbieden. Laten we belangen bundelen en het gat tussen langer thuis en verpleeghuis met zorgzame buurten opvullen."

Expert op het gebied van visie, strategie, wijkaanpak, gebieds-, woon en zorgcomplexontwikkeling. Ze heeft ervaring met werken voor en met de overheid, corporaties en zorginstellingen in alle stadia van bouwen, wonen, welzijn en zorg.

 

Danielle Harkes

"De belangrijkste opgave is niet het scheiden van wonen en zorg, maar het verbinden ervan."

Expert op het gebied van wonen, zorg en ouderen. Ze is een gewaardeerde partner bij het realiseren van nieuwe woonvormen voor ouderen. Ervaring met kennis en inspiratie delen. Ze wordt veel gevraagd als meedenker, inspirator, adviseur en aanjager.

Ditty Blom

"Mensen die met elkaar een wooncomplex willen bouwen om samen langer zelfstandig te wonen, moeten de ruimte krijgen."

Expert in het vertalen van complexe materie naar concrete en behapbare vraagstukken. Altijd op zoek naar oplossingen. Ervaring met werken in een ingewikkeld speelveld met daarin veel partijen die hun eigen bestuurlijke en politieke belangen nastreven.

Blog: "Met elkaar kun je je lokaal prima voorbereiden op vergrijzing"

Guido de Ruiter

"Meedoen en meetellen draagt bij aan welbevinden. Ik werk als adviseur en procesbegeleider binnen het wonen-, zorg- en welzijnterrein. Mijn zoon is verstandelijk en psychiatrisch beperkt, mijn hoogbejaarde vader woont nog thuis. Ik zie dagelijks wat er beter kan.

Expert in begeleiding van processen waarin verschillende organisaties een gezamenlijk doel nastreven. Ervaring in het adviseren met focus op senioren en mensen met beperking.

Blog: "Langer zelfstandig thuis wonen vraagt om een overkoepelende aanpak"

Nanke Hofstra

"Het liefst bewandel ik onbegane paden om tot concrete oplossingen te komen voor complexe vraagstukken. Ik hou ervan om snel concreet te worden."

Expert in wonen- en zorgvraagstukken vanuit het volkshuisvestingsperspectief. Hierdoor verbindt zij het zorg- en welzijndomein met de beleidswereld van ruimte en wonen. Ervaring met uitvoeringsprojecten die komen uit de wonen, welzijn en zorgvisie.

Blog: "Eerst werken aan onderling begrip en vertrouwen, dan aan concrete resultaten"

Margrieta Haan

"Met passie zet ik me in voor woonoplossingen, waarin de klant en het verstevigen van het netwerk centraal staan. Met als resultaat een prettige, betaalbare en duurzame woonomgeving voor iedereen"

Ruime ervaring bij woningcorporatie en met lokale samenwerking. Expert op het gebied van nieuwe woonzorginitiatieven, lokale samenwerking, zorgfinanciering, sociale huur, betaalbaarheid, doorstroming en inwonersinitiatieven.

Ellen Olde Bijvank

"Ik geloof maar beperkt in een maakbare samenleving, maar samen kan je er wel degelijk een mooiere wereld van maken, prettig wonen voor iedereen."

De meerwaarde van haar inzet zit er vooral in dat zij organisaties helpt om hun visie & strategie werkelijkheid te maken. Zij ordent wat er gedaan moet worden, betrekt actief diegene die een rol in het vervolg hebben, houdt de grote lijn goed in de gaten en heeft tegelijkertijd oog voor detail. Het resultaat is dat opdrachtgevers met vertrouwen belangrijke trajecten ‘uit handen’ geven, terwijl zij zelf aan het stuur blijven zitten.

Diana Nieuwold

"Iedereen doet ertoe en voor iedereen moet er een waardige plaats zijn om te wonen. Het is een grondrecht en de zelfstandigheid begint met je eigen veilige plek. Met deze uitgangspunten zet ik me al vele jaren in voor de meest kwetsbare mensen in ons land. Zowel jongeren als volwassenen. Denk bijvoorbeeld aan verslaafden, dak- en thuislozen of verwarde mensen. Een dak alleen is niet (altijd) genoeg. Zonder de juiste ondersteuning, zorg of behandeling kan het toch nog mis gaan."

Diana’s kracht is de domeinen aan elkaar verbinden, de kansen die er zijn optimaal benutten en helpen out-of-the-box-oplossingen te vinden.

Ann Meijer

"Mag ik je een onmogelijke vraag stellen? Samen lastige opgaven verhelderen, dat is mooi om te doen. Verbinding maken waarbij mensen met kwetsbaarheden een centrale stem hebben. Verhalen openen deuren om de koers samen uit te zetten."

Ann is ervaren in (regionale en lokale) samenwerking rond beschermd wonen en maatschappelijke opvang tussen woningcorporaties, gemeenten, zorgaanbieders, sociaal werk.

Arjan Primus

“Heel Nederland verdient goede samenwerking, visie en prestatie-afspraken waarmee aandachtsgroepen zoals ouderen en dreigend daklozen een fijne passende woonplek krijgen. Dat is mijn missie bij het expertteam.”

Arjan is expert in het vertalen van die visie naar concrete resultaten voor de inwoners van uw gemeente en/of woningcorporatie. Dat kan vastliggen in de uitvoeringsparagraaf, prestatie-afspraken of een prachtig initiatief voor senioren of de weer-thuis-doelgroep. Zijn achtergrond ligt bij woningcorporaties en gemeenten. Hij is vaak diegene die de taal verstaat van alle partijen in wonen en zorg en weet te vertalen naar actie.

Cornel Vader

"Ik heb in mijn jarenlange ervaring in het sociaal domein gezien wat het betekent voor mensen als een eigen veilige plek ontbreekt. Gelukkig is er nu meer aandacht voor goedkope en passende woonruimte bouwen, hoewel er nog veel obstakels zijn. De nood is hoog en de obstakels lijken onoverkomelijk. Waar een wil is, is een weg. Ik zet me daarvoor in."

Cornel is expert op het gebied van strategieontwikkeling, governance en samenwerkingsvraagstukken in het sociaal domein.

Marlies van Gelderen

“Ik werk met veel plezier samen met alle belanghebbenden aan goed wonen en prettig samenleven in buurt en stad. Dat doe ik met oog voor de verbinding tussen denken en doen, sociaal en fysiek domein, de systeem- en leefwereld, met ziel en zakelijkheid.”

Marlies is een expert op het gebied van wonen. Denk aan huisvesting aandachtsgroepen, leefbaarheid, buurtgericht werken, prestatieafspraken, woonruimte-verdeel-vraagstukken en dakloosheid. Met daadkracht en enthousiasme brengt Marlies verbinding, beweging en structuur. Ze werkt voor en met corporaties, gemeenten en welzijnsinstellingen, als proces- en projectleider, kwartiermaker en programmamanager.   

Esther Adriaansen

"Een woning is meer dan 4 muren en een dak. En gezondheid draait om veel meer dan juiste zorg krijgen. Toch zijn ze met elkaar verbonden. Ik ben van binnen gedreven dit ingewikkelde speelveld van elementen en partijen te verbinden."

Esther werkt op een empathische en realistisch manier. Het proces om tot een goed resultaat te komen staat voor haar centraal. Zij vindt het belangrijk dat plannen en uitgangspunten gedragen worden door alle partijen.

Mirjam van Oosterhout

“Met plezier samenwerken van visie naar resultaten met focus op huisvesting van aandachtsgroepen. Daar krijg ik energie van. Je krijgt bij mij wat je ziet en ik ben duidelijk in mijn bedoelingen”.

Mirjam heeft een ruime ervaring met complexe samenwerkingsprogramma’s en -processen vanuit woningcorporaties, gemeenten en met zorg- en welzijnsorganisaties. Dat brengt haar dat ze de individuele en gemeenschappelijke belangen en effecten van deze opgaven goed kan plaatsen en overzien. Haar werkwijze is mensgericht, resultaatgericht, verantwoordelijkheid nemen, samen ontwikkelen en verbinden.

Ingrid Aaldijk

Ingrid Aaldijk

"Het moet nu gebeuren. De woonzorgopgave voor ouderen een aandachtsgroepen die zorg nodig hebben is groot. De tijd van analyses is voorbij. Handen uit de mouwen en aan de slag".

Met de jarenlange ervaring van Ingrid is resultaat gegarandeerd. Ze zet zich met passie in voor kwetsbare doelgroepen: de groeiende groep ouderen en mensen met een behoefte aan ondersteuning of zorg. Met flair en volharding krijgt zij mensen mee om haar doel te bereiken. Ingrid gaat het gesprek niet uit de weg. Ze is van mening dat je dan pas echt tot de kern komt. Ze verbindt door de gedeelde belangen te vinden en daar verder op te bouwen. Haar motto is samen kom je verder.

Karin Reilingh

“Ik spreek de taal van woningcorporaties, eerstelijnszorgorganisaties en van gemeenten door mijn bredere ervaring op het gebied van wonen, zorgvastgoed en kwetsbare bewoners. Samenwerken zit in mijn DNA net als een positieve en energieke grondhouding. Ik hecht aan persoonlijke verbinding, teamwork en resultaat. Samen met mensen voor mensen.”

Expert in Wonen en Zorg voor ouderen. Karin zoekt met alle partijen de gemeenschappelijkheid en maakt daarover concreter resultaatgerichte afspraken. Karin ontwikkelt de strategie om tot concrete uitvoering te komen.Daar gaat het uiteindelijk om want iedereen wil hetzelfde: gezond, gelukkig en zelfstandig wonen met de zorg en ondersteuning die daarbij nodig is.

 

Bent u tevreden over deze pagina?