EMFAF: Uitsluiting van subsidie

Gepubliceerd op:
17 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
11 augustus 2022

Er zijn overtredingen waardoor u geen subsidie kunt krijgen uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). Dit heet uitsluiting. Bijvoorbeeld bij fraude of ernstige inbreuken.

De regels voor uitsluiting gelden voor vissers en aquacultuurondernemers. Bent u op een andere manier actief in de visserij- of aquacultuursector? Houdt uw bedrijf zich bijvoorbeeld bezig met de verwerking, afzet, distributie of detailhandel van visserij- of aquacultuurproducten? Dan gelden deze regels ook voor u.

Nieuwe regels uitsluiting EMFAF

De Europese Commissie heeft een verordening gemaakt waarin de nieuwe regels over uitsluiting voor het EMFAF staan. Maakt het Europees Parlement of de Raad hier geen bezwaar tegen? Dan gaan de regels met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2022.

Ernstige inbreuk

Heeft u een visvergunning of bent u een kapitein? En overtreedt u de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB)? Dan kan dit een ernstige inbreuk zijn. Voor ernstige inbreuken krijgt u inbreukpunten. Bijvoorbeeld als uw aangifte van aanlanding ontbreekt. Of als u vist zonder geldige visvergunning. U leest in de Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2020 wanneer u punten krijgt. Hoeveel punten u krijgt staat op pagina 135 van de Uitvoeringsverordening 404/2011.

Als u een ernstige inbreuk maakt op de regels of inbreukpunten heeft, kunt u uitgesloten worden van EMFAF-subsidies. Dit betekent dat u geen subsidie krijgt.

Wij houden de ernstige inbreuken en inbreukpunten bij. Als u inbreukpunten heeft, dan heeft u hierover een brief ontvangen. Wilt u weten of u punten heeft? Neem contact met ons op en vraag naar team Visserijregeling.

Hoelang uitgesloten bij ernstige inbreuken

De uitsluitingsperiode is de periode dat u geen subsidie uit het EMFAF kunt ontvangen. Deze start op de datum van de brief waarin is vastgesteld dat u een ernstige inbreuk heeft gemaakt. Hoelang deze periode duurt wordt bepaald door het soort ernstige inbreuk en het aantal inbreukpunten. U bent bij een ernstige inbreuk minimaal 12 maanden uitgesloten. 

In de verordening staat dat u geen subsidie krijgt als u één ernstige inbreuk heeft gemaakt op de regels van het GVB. Het maakt niet uit hoeveel inbreukpunten u hiervoor heeft. Voor 2 categorieën inbreuken geldt een uitzondering, hierbij kijken we wel naar inbreukpunten:

 • Gebruik van een vistuig dat verboden is of niet voldoet aan de regels. 
 • Als u zich niet houdt aan de verplichte registratie en rapportage van uw vangstgegevens. Of andere gegevens die met uw vangst te maken hebben. 

U bent hierbij pas uitgesloten van subsidie als u 9 punten of meer heeft. Dit komt neer op minimaal 3 ernstige inbreuken.

Wilt u weten hoelang u bent uitgesloten bij ernstige inbreuken of inbreukpunten? Neem contact met ons op en vraag naar team Visserijsubsidies.

Al subsidie aangevraagd

Heeft u al een subsidie aangevraagd of gekregen? Vaak moet u deze voor 5 jaren in stand houden. Begaat u een ernstige inbreuk tijdens deze periode waardoor u geen subsidie zou krijgen? Dan vorderen wij de subsidie naar rato terug.

Visvergunning ingetrokken?

Is uw visvergunning definitief ingetrokken? U kunt dan tijdens de hele looptijd van het fonds geen subsidie krijgen. Het fonds loopt van 2021 tot en met 2027.

Betrokkenheid IOO-vaartuigen

U mag niet betrokken zijn (geweest) bij het gebruik, het beheer of de eigendom van illegale, ongemelde en ongereglementeerde vissersvaartuigen (IOO-vaartuigen). Is dit bij u vastgesteld? Dan bent u uitgesloten van het ontvangen van subsidie voor minimaal 24 maanden. Deze periode gaat in vanaf het moment dat het vaartuig is opgenomen in de lijst van IOO-vaartuigen. Zolang het vaartuig op de lijst staat, loopt de periode van uitsluiting door.

Betrokkenheid niet-meewerkende derde landen

U mag ook niet betrokken zijn (geweest) bij vaartuigen die varen onder de vlag van niet-meewerkende derde landen. Dit zijn landen die niet meewerken aan de bestrijding van IOO-visserij. Zij houden zich niet aan instandhoudings- en beheersmaatregelen van beschermde mariene hulpbronnen. Deze maatregelen zijn opgesteld vanuit het internationale recht en/of het Gemeenschapsrecht.

Hoelang uitgesloten bij betrokkenheid niet-meewerkende derde landen

Bent u hierbij betrokken geweest? Dan bent u uitgesloten van het ontvangen van subsidie voor minimaal 12 maanden. Deze periode gaat in vanaf het moment dat het land is opgenomen in de lijst van niet-meewerkende landen. Zolang het derde land op de lijst staat, loopt de periode van uitsluiting door.

Fraude

U mag geen fraude hebben gepleegd binnen het EMFAF of het vorige Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EMFZV). Voorbeelden van fraude plegen zijn:

 • valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten (door)geven;
 • informatie achterhouden als dat in strijd is met een specifieke verplichting;
 • middelen misbruiken door ze voor andere doelen te gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn bedoeld.

Hoelang uitgesloten bij fraude

Bent u door de rechter veroordeeld voor fraude? Dan kunt u geen bijdrage uit het EMFAF ontvangen. U bent dan tijdens de hele looptijd van het EMFAF uitgesloten van het ontvangen van subsidie. Het fonds loopt van 2021 tot en met 2027.

Milieudelict

Om subsidie voor aquacultuur te krijgen mag u geen milieudelict hebben gepleegd. Dit zijn activiteiten die het milieu schaden. Voorbeelden van milieudelicten zijn:

 • handel in bedreigde diersoorten
 • de vernietiging van beschermde leefgebieden
 • de illegale productie of behandeling van nucleair materiaal of andere radioactieve stoffen
 • buitensporige water-, lucht- of bodemverontreiniging

Hoelang uitgesloten bij milieudelict

Bent u door de rechter veroordeeld voor een milieudelict? Dan kunt u geen steun uit het EMFAF ontvangen. Hoelang u bent uitgesloten hangt af van het delict. U bent minimaal 12 maanden uitgesloten.

Meerdere vaartuigen

Heeft u meerdere vaartuigen? U bent alleen uitgesloten voor het vaartuig waarvoor een overtreding is vastgesteld. Voor uw andere vaartuigen kunt u wel subsidies uit het EMFAF krijgen.

Is meer dan de helft van uw vissersvaartuigen uitgesloten? Dan kunt u helemaal geen subsidie krijgen. Ook bent u uitgesloten voor al uw vaartuigen als het aantal inbreukpunten per vissersvaartuig gemiddeld hoger is dan 7. Het gaat om punten voor:

 • het uitvoeren van IOO-visserij;
 • het niet doen van aangifte van aanlanding. Dit geldt als u aanlandt in een haven in een land buiten de EU;
 • het niet aanlanden van gevangen soorten waarvoor een quotum geldt.
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?