Broeikasgasemissies - National Inventory Entity (NIE)

Gepubliceerd op:
9 maart 2017
Laatst gecontroleerd op:
7 mei 2021

Het Klimaatverdrag en Kyoto Protocol vereisen dat landen regelmatig rapporteren over broeikasgasuitstoot, over het beleid en de stappen die ze nemen om de verdragen uit te voeren. Daarnaast dienen lidstaten van de Europese Unie (EU) te rapporteren over hun energie- en klimaatbeleid. Dit onder meer in het kader van de Monitoring en Reporting Regulation (MMR), de Governance Regulation (GR) en de EU Land Use, Land-Use Change and Forestry-verordening (LULUCF).

Daarnaast moeten landen een 'single national entity' aanwijzen (in Nederland de National Inventory Entity genoemd). In Nederland vervult de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deze rol. Veel informatie hierover staat op onze Engelstalige webpagina National Inventory Entity (NIE).

National Inventory Entity

De United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC) beoordeelt Nationale Rapporten die landen in het kader van het Klimaatverdrag en het Kyoto Protocol opstellen. Verder zijn deelnemende landen verplicht om een zogenaamd National System voor monitoring op te zetten en te onderhouden. Ook moeten ze een 'single national entity' aanwijzen. Dit wordt in Nederland de National Inventory Entity (NIE) genoemd.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft RVO aangewezen als NIE. De NIE is eindverantwoordelijk voor: het National System, de kwaliteitsborging, de tijdige oplevering van rapportages en het faciliteren van reviews. Verder stelt RVO jaarlijks de emissiefactor aardgas vast en verzorgt zij het onderhoud van de Nederlandse brandstoffenlijst met stookwaarden en emissiefactoren.

De National Inventory Report (NIR) is de belangrijkste jaarlijkse rapportage die Nederland moet uitbrengen. Het rapport bevat de berekening van de emissies vanaf 1990 en geeft verklaringen voor de ontwikkelingen. De NIR 2022 is inmiddels beschikbaar op de Engelstalige pagina over de NIE.

Binnen de EU speelt NIE een belangrijke rol bij de indiening van rapportages in het kader van Europese regelgeving, zoals de MMR en de GR en bij het faciliteren van EU-reviews.

Nationale Rapporten aan de UNFCCC

In het kader van het Klimaatverdrag en Kyoto Protocol dient Nederland regelmatig rapporten in bij de UNFCCC. Dit is het klimaatbureau van de Verenigde Naties. Het gaat om de jaarlijkse emissierapportages (National Inventory Reports), de tweejaarlijke Biennial Reports en de vierjaarlijkse National Communications. De 2 laatstgenoemde hebben een meer beleidsmatig karakter. Bekijk de Engelstalige pagina National Reports to the UNFCCC voor meer informatie en verwijzingen naar deze rapporten. Op deze pagina staan ook de resultaten van UNFCCC-reviews.

Er is mogelijkheid om commentaar te geven op de conceptversie van het National Inventory Report (NIR), die jaarlijks op 15 januari beschikbaar komt. Bij interesse kunt u contact opnemen met ons. 

Nationale Rapporten aan de EU

Onder de MMR rapporteert Nederland bij de EU over de ontwikkelingen in de uitstoot van broeikasgassen en haar klimaatbeleid. Sinds de oprichting van de Energy Union is daarnaast ook de Regulation on the Governance of the Energy Union and Climate Action (in het kort: Governance Regulation) van kracht. Hieruit volgt een verplichting van de lidstaten om een Integraal Energie- en Klimaatplan (INEK, internationale term: NECP) in te dienen voor de periode 2021-2030. Vanaf maart 2023 en elke 2 jaar daarna moeten lidstaten rapporteren over de voortgang in de implementatie van de plannen.

De EU LULUCF-verordening bevat regels over hoe de emissies en reducties van broeikasgassen voor de verschillende landgebruikscategorieën in de LULUCF-sector afgerekend worden. Lidstaten dienen in dit kader een nationaal boekhoudplan voor bosbouw in (National Forestry Accounting Plan, NFAP) met daarin het referentieniveau voor bossen en een onderbouwing daarvan.

Bekijk de Engelstalige pagina National Reports to the EU.

National System

Het National System (Engels) is een algemene beschrijving van het Nederlandse nationale systeem voor monitoring van broeikasgasemissies en de rapportage hierover. Deze omvat onder andere een set methodiekrapporten en een systeem voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbeheer.

Methodiekrapporten

De methodiekrapporten (Engels) bevatten een beschrijving van methoden voor de jaarlijkse bepaling van broeikasgasemissies in Nederland en de rapportages daarover.

Richtlijnen

Voor de Nationale Rapporten gelden specifieke eisen en richtlijnen (Engels).

Kwaliteitsbewaking en -beheer (QA/QC)

In het kwaliteitssysteem (Engels) zijn onder meer controles, reviews en audits opgenomen om de kwaliteit van de emissierapportages te bewaken.

Meer weten?

Relevante netwerken en organisaties

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?